Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е за организиране и провеждане на обучения, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от Общинска администрация Бяла Слатина. Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Проект „Модерна и ефективна администрация в Община Бяла Слатина“, който се осъществява в рамките на ОП „Административен капацитет“ 2007-2013 г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № A12-22-124 от 22.04.2013 г. сключен с Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”. Срокът на изпълнението на Договора за възлагане на обществената поръчка е 4 (четири) месеца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране и провеждане на 4 (четири) броя обучения с общ брой на участниците – 169 лица, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от Общинска администрация Бяла Слатина, с предмет: „Работа в екип“ – брой участници 65; „Лидерство и лидерски умения“ – брой участници 26; „Ръководни умения – брой участници 26; „Техники за скоростно четене“ – брой участници 52. Целевата група на обученията обхваща ръководни (кмет, зам. кметове, кметове на кметства, секретар на общината, директори на дирекции) и експертни длъжности от структурата на общинската администрация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

54900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на Република България.

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. 2.По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т.2 и т.3 и ал.5 от ЗОП. 3.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически възможности: Участникът следва да има за последните 3 (три) финансово приключили години (2010г., 2011г. и 2012г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот не по-малко от 164 000,00 лв. (сто шестдесет и четири хиляди лева) без включен ДДС. Участникът следва да има за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка в размер на не по-малко от 54 900,00 лв. (петдесет и четири хиляди и деветстотин лева) без включен ДДС. Участникът следва да има за последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, доказан опит в предоставяне на услуги по минимум 2 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, от които поне един договор да е финансиран със средства по линия на Фондовете на ЕС и доказан опит в провеждането на обучения и/или семинари за минимум 500 участника. Забележка: Под „договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка“ се разбира: организиране и/или провеждане на обучения и/или семинари с практическа насоченост за възрастни. Участникът следва да притежава валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентeн сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган. 4.Минимални изисквания за професионална квалификация и опит: За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да предложи екип от експерти с необходимите квалификация и професионален опит за ефективно изпълнение на предмета на настоящата поръчка. Екипът задължително трябва да включва следните ключови експерти: -Ключов експерт № 1 „Ръководител екип“ (Да има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в някоя от следните области: икономика, право, публична или бизнес администрация или еквивалентна; минимум 5 години общ профе-сионален опит; Минимум 3 (три) години опит на мениджърска позиция, в това число ръководство и контрол на дейността на дружества в частния сектор и/или публични институции; Опит като ръководител на процеса на подготовка и/или изпълнение на не по малко от 1 (един) проект в областта на развитието на човешките ресурси; Опит в изпълнение на не по малко от 1 (един) проект, свързан с повишаване на административния капацитет в публичната сфера;) -Ключов експерт № 2 „Организация и логистика“ (Да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” в някоя от следните области: маркетинг, публична или бизнес администрация, връзки с обществеността или еквивалентна; Минимум 3 (три) години общ професионален опит; Опит в дейности по цялостна организация и логистика на минимум 12 (дванадесет) броя обучения и/или семинари за възрастни;) -Ключов експерт № 3 „Мониторинг и докладване“ (Да има придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в някоя от следните области: икономика, право, публична или бизнес администрация или еквивалентна;Минимум 3 (три) години общ професионален опит;Опит в мониторинг/ отчитане на изпълнението на не по-малко от 1 (един) проект; Участие в изпълнението на минимум 1 (един) проект/ договор, свързан с организиране и/или провеждане на семинари и/или обучения за възрастни.)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” , като сума от индивидуалните оценки по предварително определените от Възложителя показатели, както следва: 1. Техническа оценка - 40% 2. Предложен срок за организиране на едно обучение - 30% 3. Финансова оценка - 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/07/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на Община Бяла Слатина: http://www.byala-slatina.com, в раздел „Профил на купувача“ е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания към участниците, както и всички необходими образци на документи. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адреса на Община Бяла Слатина: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" № 68 всеки работен ден, в рамките на работното време на общината не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, като при желание от страна на кандидатите документацията може да им бъде предоставена безплатно на хартиен носител. При поискване от заинтересованото лице, Възложителят е длъжен да изпрати документацията за участие в обществената поръчка за сметка на лицето, отправило искането. Офертата трябва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата (свободна форма). 2. Оферта за участие (Образец №1). 3. Административни сведения (ОБРАЗЕЦ №2). 4. Декларация с посочване на ЕИК (свободна форма). 5. Документ за регистрация на чуждестранните юридически лица. 6. Документ за самоличност (Копие, заверено „Вярно с оригинала”). 7. Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице (Оригинал или нотариално заверено копие). 8. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (Образци № 3 и 4). 9. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Образец № 5). 10. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП (Образец № 6). 11. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 7). 12. Счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните три приключени финансови години/ за физическите лица – заверени копия от годишните данъчни декларации/. 13. Информация, за общия оборот на участника за последните три приключени фи-нансови години (Образец № 8). 14. Списък на договорите за изпълнени услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните три години (Образец № 9). 15.Референции от Възложители, придружени от копия на договорите, посочени в Образец № 9 (Копие, заверено „Вярно с оригинала“). 16. Списък на ключовите експерти ( Образец № 10). 17. Автобиография ( Образец № 11). 18.Диплома за завършено висше образование, удостоверение за правоспособност, сертификати, или други подобни документи (Копия, заверени „Вярно с оригинала” от съответния ключов експерт и от представляващия участника). 19. Трудови/служебни/ осигурителни книжки,копия от трудови/граждански договори/ актове за възлагане, копия на длъжностни характеристики/ референции от работодатели/ Възложители и др. подобни (Копия, заверени „Вярно с оригинала” от съответния ключов експерт и от представляващия участника). 20. Декларация за безусловно приемане на условията в проекта на договор (Образец № 12). 21. Нотариално заверено пълномощно (Само в случаите когато един или повече документи в офертата не са подписани от съответния представляващ). 22. Техническа оферта (Образец № 13). 23. Ценова оферта (Образец № 14). Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Офертите се приемат до 16.00 часа на 08.07. 2013 г. на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. „Климент Охридски” № 68, Община Бяла Слатина, в деловодството за Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки и екология” (ОСОПЕ). Върху плика задължително се изписва и предмета на поръчката, както следва: Оферта за участие в процедура по реда на Глава осем „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, насочени към развитие на личностните компетенции на служителите от Общинска администрация Бяла Слатина“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/07/2013