BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна Агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Дамян Войновски, Анна Димитрова, България 1000, София, Тел.: 02 9308830; 02 9308811, E-mail: avto_a@rta.governent.bg, Факс: 02 98818115

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.goverment.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rta.goverment.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно сервизно обслужване и осигуряване на функционална техническа изправност на мобилни видеокамери за контрол на практическите изпити, мобилни видеокамери за контрол на служебните автомобили и видеонаблюдение в учебните кабинети на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50300000, 50340000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Услуги по ремонт и поддържане на канцеларска и електронноизчислителна техника, радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника
Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.1 Мобилни видеокамери за контрол на практическите изпити- камери 224 бр.- модел Blackbox B4; 1.2 Система за видеонаблюдение в учебните кабинети на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" а. Цветна камера за вътрешен монтаж-144 бр.- модел VISION-VDA90HQ-SVFA26, 1/3 Sony HAD/3-DNR, 560TVL (D)/ 600TVL (N) b. Монитори-28 бр.- модел 17 TFT; c. UPS устройства-28 бр.; d. захранващ блок-28 бр.- 8 Ah; e. DVR- 28 бр.- модел FDS- 820 GP

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията Република България, гр. София, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Абонаментното сервизно обслужване е месечно и трябва да включва: 1.1 външен оглед на възлите на видео-системата; 1.2.профилактика, регулиращи дейности и настройки на видеокамерите и DVR устройствата в обектите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; 1.3.проверка на DVR устройствата в буферен режим и аварийно захранване; 1.4.проверка състоянието на предпазителите; 1.5.контрол на напрежението по захранващите линии на видеокамерите; 1.6.контрол на видеосигнала от отделните камери; 1.7.измерване на съпротивлението на изолацията на захранващите линии и на видеосигнала към DVR устройствата; 1.8.тест на работоспособността на програмата; 1.9.преглед на архива на DVR устройствата за наличие на свободна памет и анализ на записаната информация; 1.10. осигуряване на възможност за дистанционен мониторинг; 1.11. подмяна на дефектирали устройства до тяхното ремонтиране или замяна с ново; 1.12. ремонтиране на дефектиралите устройства, когато е възможно. 2. Получаването на дефектирали мобилни камери, подлежащи на ремонт, ще се извършва в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на ул. „Ген. Гурко” № 5. 3. При повреда на устройства от системата за видеонаблюдение на учебните кабинети, изпълнителят трябва да осигури нормалното функциониране на системата най-късно до 24 часа (без да се взимат в предвид почивните дни) от възникване на аварията за кабинетите в страната и в рамките на 4 часа за гр. София. 4. Изпълнителят се задължава да поддържа на склад необходимия брой устройства с цел непрекъсване на нормалната работа на системите. 5. Изпълнителят трябва да положи всички необходими усилия за ремонтиране на дефектиралите устройства, ако това е невъзможно трябва да предложи аналогично устройство със същите параметри или по-добри на цена не по-висока от средната цена за предлаганите в страната устройства. 6. Изпълнтеля трябва да отговаря на изискванията посочени в Приложение 1 побликувано на интернет страницата на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изпълнителя трябва да отговаря на изискванията посочени в Приложение 1 на интернет страницата на възложителя и да представи доказателства за това. Всяка една от офертите трябва да бъде в непрозрачен плик с надпис "Абонаментно сервизно обслужване и осигуряване на функционална техническа изправност на мобилни видеокамери за контрол на практическите изпити, мобилни видеокамери за контрол на служебните автомобили и видеонаблюдение в учебните кабинети на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"" и да съдържа : 1.1 Данни за лицето, което прави предложението; 1.2 Точно наименование на предмета, за които се отнася поръчката; 1.3 Предложение за изпълнение на поръчката; 1.4 Документите доказващи изискванията в приложение 1; 1.5 Предлагана цена за изпълнение (месечна крайна цена); 1.6 Срок на валидност на офертите- не по-кратък от 30 календарни дни; 1.7 Декларация, че лицето е съгласно с условията за изпълнение на поръчката и ще ги изпълнява в пълен обем. Офертите се подават от оферента или упълномощено от него лице в деловодството на агенцията, на адрес гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Оферти които не отговарят на изискванията посочени от възложителя няма да бъдат разглеждани.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/07/2013