Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Станислава Цветкова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: s.tsvetkova@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. "Париж" №3, партер, стая №6, дирекция "ОПК"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на консултант за подготовка на документи (решения, обявления, тръжни документации, технически спецификации, образци и приложения, проекти на договори) за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, свързани с изпълнението на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II.” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79421200

Описание:

Услуги по разработване на проекти, без строителните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Подготовка и съгласуване с Възложителя на документи (решения, обявления, тръжни документации, технически спецификации, образци и приложения, проекти на договори) за възлагане на обществени поръчки – в рамките на тази дейност ще бъдат подготвени документи, включително технически спецификации, за възлагане на обществени поръчки със следния предмет: 1.1. „Избор на изпълнители по обособени позиции за: Обособена позиция №1- Мерки за маркетинг и реклама на създадените туристически продукти , за проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, съгласно апликационната форма на проекта”; Обособена позиция №2- „Избор на изпълнител за осъществяване на комплексна консултантска услуга за разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите, и рекламна стратегия и продуктово позициониране по проект „ Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” 1.2. За „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за визуализация и публичност, за проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”, съгласно апликационната форма на проекта”; 1.3. „Избор на изпълнител за изследване на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на изпълнението на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге ”; 1.4. „Избор на изпълнител на логистична услуга по участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири) в рамките на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге ”; 1.5. Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на изпълнението на проект „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге ”; 2. Документите следва да бъдат съобразени със спецификата и целта на дейностите от проекта и изискванията на Управляващия орган на ОПРР. Изпълнителят е длъжен да извършва необходимите редакции и преработка на документите в случай на неодобрение или забележки от Възложителя, АОП и/или от Управляващия орган, в съответствие с дадените становища и препоръки. С така одобрените документации ще се проведат процедури за възлагане на обществени поръчки и ще се сключат договори с избраните изпълнители. 3. Техническа и правна помощ за подготовка на отговори и разяснения по документациите в законно установения срок във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения относно конкретна документация и провеждането на съответната обществена поръчка. 4. Техническа и правна помощ при подготовката на становища в случай на обжалване или образувани дела по съдебен ред.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. Всеки участник трябва да има оборот от предоставяне на консултанстки услуги за разработване на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки в размер не по- малко от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева без ДДС за последните три приключили финансови години. 2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1. Всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 /един/ договор за предоставяне на консултантски услуги и изработване на документации за обществени поръчки. 2.2. Всеки участник трябва да предложи екип за изпълнение на поръчката. Екипът задължително трябва да включва: а) Експерт обществени поръчки, който да отговаря на следните минимални изисквания: Висше юридическо образование - магистър, правоспособен юрист; Професионален опит - минимум 3 (три) години опит по спецалността, от които 1 година в областта на ЗОП – изготвяне на тръжни документации. б) Експерт "Маркетинг и реклама", който да отговаря на следните минимални изисквания: Висше образование - степен бакалавър или по-висока, специалност „Маркетинг”, „Маркетинг и управление на туристическите дейности”, „Маркетингови комуникации” или „Реклама и бранд мениджмънт” или еквивалентна. Професионален опит - минимум 3 (три) години по специалността. в) Експерт „Туризъм”, който да отговаря на следните минимални изисквания: Висше образование –степен бакалавър или по-висока, специалност „Туризъм”, „Икономика и управление на туризма”, „Управление на туризма”, „Културен туризъм”, „Културно наследство”или „Мениджмънт на културния туризъм” или еквивалентна. Професионален опит - минимум 3 (три) години по специалността. 3. Срок за изпълнение на поръчката: 3.1. Участниците следва да предложат срок за изработване на всяка една от документациите, като този срок не може да бъде по- дълъг от: • За документацията от точка 1.1, раздел "Количество и обем"- не повече от 20 (двадесет) календарни дни; • За документацията от точка 1.2, раздел "Количество и обем"- не повече от 20 (двадесет) календарни дни; • За документацията от точка 1.3, раздел "Количество и обем"- не повече от 20 (двадесет) календарни дни; • За документацията от точка 1.4, раздел "Количество и обем"- не повече от 20 (двадесет) календарни дни; • За документацията от точка 1.5, раздел "Количество и обем"- не повече от 15 (петнадесет) календарни дни; Документациите следва да бъдат съобразени със спецификата и целта на дейностите от проекта и изискванията на Управляващия орган на ОПРР. Изпълнителят е длъжен да извършва необходимите редакции и преработка на документите в случай на неодобрение на Възложителя, Упр.орган или АОП. Срокът за изработване на всяка една от документациите започва да тече от датата на отправено писмено искане от Ръководителя на проекта до Изпълнителя. При започване на работата Изпълнителят е длъжен в срок от 5 дни да предложи, както следва: - лице, телефон и e-mail за контакт с Възложителя. 3.2. За подготовка и съгласуването с Възложителя на документи (решения, обявления, тръжни документации, технически спесификации, образци и приложения, проекти на договори) за възлагане на обществени поръчки – не повече от 12 месеца. 3.3. За извършване на необходимите редакции и преработка на документите в случай на неодобрение или забележки от Възложителя, АОП и/или от Управляващия орган, в съответствие с дадените становища и препоръки – не повече от 1 месец от възникване на необходимостта. 3.4. За техническа и правна помощ за подготовка на отговори и разяснения по документациите в законно установения срок във връзка с постъпили при Възложителя искания за разяснения относно конкретна документация и провеждането на съответната обществена поръчка – не повече от законно установените срокове по всяка една от процедурите. 3.5. За техническа и правна помощ при подготовката на становища в случай на обжалване или образувани дела по съдебен ред – не повече от 5 работни дни от възникването на необходимостта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/07/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Всяка оферта трябва да съдържа: 1.1. Оферта за участие- Образец №1; 1.2. Административни данни- Образец №2; 1.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката- Образец №3; 1.4. За доказване на съответствие с точка 1.1. от минималните изисквания за икономическо и финансово състояние всеки участник прилага към офертата си декларация за оборота от консултантски услуги за разработване на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за последните 3 години (2010,2011,2012г.). 1.5. За доказване на съответствие с изискваниятао по точка 2- минималните изисквания за технически възможности и квалификации всеки участник прилага към офертата си: 1.5.1. Като доказателства по точка 2.1- списък на изпълнени договори за предоставяне на консултантски услуги и изработване на документации за обществени поръчки. Минимум 1 от посочените в списъка договори трябва да бъде придружен от референция за добро и качествено изпълнение от Възложител. 1.5.2. Като доказателство по точка 2.2- всеки участник прилага списък с членовете на екипа, които ще бъдат непосредствено заети в изпълнението на поръчката. За всеки експерт от списъка следва да се приложи: диплома за завършено образование, трудова/ служебна или осигурителна книжка, автобиография. Като допълнение, по преценка на участника може да бъдат приложени също документи за специализации и допълнителни професионални квалификации, документи за членство в професионални или браншови организации, референции, препоръки от възложители и/или работодатели съжържащи информация за изпълнените дейности с предмет сходен на поръчката и участие на конкретните лица в тези дейности. 1.6. Декларация за разположение на членовете на екипа, подписана от всеки от тях- Образец №4; 2. Образец №1, №2, №3 и №4 са публикувани на интернет адреса на Столична община- www.sofia.bg (в секцията Електронна община, раздел "Профил на купувача/Обществени поръчки"). 3. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 4. Офертата в настоящата обществена поръчка се представя на български език, а документите, които са на чужд език се представят в превод на български език. Офертата не може да бъде представяна във варианти. 5. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис, в срока указан в настоящата покана. 6. Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящата покана изисквания няма да бъде разглеждана! 7. При подписване на договора задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5, документ за гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6. Прогнозната стойност е без включен ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/07/2013