Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на технически инвестиционен проект: „Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по улици „Христо Ботев”, „Кънчо Бакалов”, „Първи май” и „Дунав” (част) в село Обретеник, община Борово” за кандидастване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013г. пред ДФЗ –РА в съответствие с Техническото задание. Документацията за участие в обществената поръчка е достъпна в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническото задание, съгласно изискванията на Възложителя и на финансиращия орган.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Борово, област Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и Квалификационни изисквания към участниците и документи за доказването им: 1. Участникът да има наличие на оборот от услуги с предмета на поръчката общо за последните три години минимум 50000 /петдесет хиляди/ лева без ДДС. За доказване на това обстоятелство участникът представя Декларация за оборота по образец и копие от годишен Баланс и ОПР за последните три финансови години. 2. Участникът да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева към момента на подаване на офертата в една от следните форми – собствени финансови средства или гаранционно писмо от банка, че ще предостави кредит на участника за настоящата поръчка в необходимия размер. 3. Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмета на поръчката за последните 3 (три) години. За доказване на това обстоятелство представя списък на договори за услуги с предмета на поръчката за последните три години, придружени с референции/препоръки/ за добро изпълнение, издадени от Възложителите, в които са вписани разрешителните за строеж или с приложени копия от разрешителните за строеж, издадени въз основа на проектираните обекти. В препоръките задължително се посочва договора за проектиране, датата и общата стойност на договора и предмета на поръчката, изпълнена от участника, както и адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката. 4. Участникът да притежава пълна проектантска правоспособност за категорията на обекта, за което представя Удостоверението за вписване в КИИП или еквивалентна, съответстващо на групата и категорията на обекта на поръчката. 5. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в КИИП или еквивалентна, с минимална сума на застраховката, съответстваща на групата и категорията на обекта. Същата трябва да е в сила по време на валидността на офертата и да бъде придружена с декларация от участника, че ако по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на договора. 6. Участникът да разполага с експерти за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията за частите на техническите проект съгласно Техническото задание, което се доказва със Списък-декларация на техническите лица за изпълнение на поръчката, придружен с документи за образованието и професионалната им квалификация, актуални удостоверения от КИИП/КИГ, лицензи, сертификати и автобиографии. 7. Наличие на Сертификат ISO 9001-2008 / Система за управление на качеството/, включващ в обхвата си включващ промишлено и гражданско строителство. 8. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. 9. Липса на обстоятелствата по европейски регламенти – Декларация по образец. !Участник, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/ и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Финансовият ресурс за изпълнението е до 18 000 лв. без ДДС. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на: 1000 лв. с ДДС в 10/десет/-дневен срок от сключване на договора и представяне на фактура-оригинал за същата стойност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 2. Окончателно плащане - след приемането на изготвените проектно-сметни документации по договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки с приемо-предавателни протоколи и след одобрение за финансиране на инвестиционните проекти и постъпване на авансови средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ по мерките на европейските фондове, за които Община Борово ще кандидатства, до размера на одобрените разходи за този вид дейност от финансиращия орган по съответния проект след приспадане на платения аванс и представяне на фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

*Срок на валидност на офертите: Най-малко 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите. *Срок на изпълнение: По предложение на участника, но не повече от 20 календарни дни от възлагането. *Офертата на всеки участник се трябва да съдържа най-малко следните ДОКУМЕНТИ, подредени в следната последователност: 1.Оферта за участие – по образец; 2.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 3.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 4.Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП - по образец; 5.Декларация за липса на обстоятелствата по европейски регламенти – по образец. 6.Списък-декларация на основните договори за услуги с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, придружен от препоръки от възложители – по образец; 7.Декларация за общия оборот и оборота от услуги с предмета на поръчката – по обр.; 8.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец; 9.Списък-декларация за техническите лица за изпълнение на поръчката – по образец; 10.Удостоверение за проектантска правоспособност; 11. Застрахователна полица за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 12.Декларация за съгласие с проекта на договор; 13.Доказателство за наличие на изискуемия финансов ресурс за изпълнение на поръчката. * Изброените документи се изготвят в 1 /един/ оригинал, подреждат се в папка в посочения ред и се поставят в плик с надпис «Оферта», върху който се посочва пълното наименование на участника, представляващото го лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите се подават в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок. *Цялата документация за участие в обществената поръчка е достъпна в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/07/2013