Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Албена Кръстева, България 1000, София, Тел.: 02 9377252, E-mail: a.krasteva@sofia.bg

Място/места за контакт: Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Абонаментна техническа поддръжка на телефонни централи, заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, намиращи се в административните сгради на Столична община, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан 1” заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, използвани в сгради на Столична община (СО), намиращи се на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5. Обособена позиция 2: Абонаментна техническа поддръжка на използвани в СО телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи: телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа „Panasonic TDA“, намиращи се в сградата на ул. „Будапеща” №17 (Дирекции „Транспорт“ и „Транспортна инфраструктура“), телефонна централа Panasonic KX1232, намираща се на ул.”Петко Каравелов” №5 (Дирекция „Зелена система“); телефонна централа Panasonic KX TDA 828, намираща се на пл.”Славейков” № 6; телефонна централа Panasonic KX 206, намираща се на ул. „11 август” №4. Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски“ №12 (Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“, Дирекция „Обществен ред, управление при ОМбП и защита при бедствия“ и звено „Общинска полиция“)."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50334130

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: Абонаментна техническа поддръжка на ЦУАТЦ „Меридиан 1” заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи, използвани в сгради на Столична община (СО), намиращи се на ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44 и ул. „Сердика” №5. Обособена позиция 2: Абонаментна техническа поддръжка на използвани в СО телефонни централи заедно с прилежащото им оборудване и кабелни мрежи: телефонна централа “Toshiba Strata” и телефонна централа „Panasonic TDA“, намиращи се в сградата на ул. „Будапеща” №17 (дирекции „Транспорт“ и „Транспортна инфраструктура“), телефонна централа Panasonic KX1232, намираща се на ул.”Петко Каравелов” №5 (дирекция „Зелена система“); телефонна централа Panasonic KX TDA 828, намираща се на пл.”Славейков” № 6; телефонна централа Panasonic KX 206, намираща се на ул. „11 август” №4. Абонаментна поддръжка на кабелна мрежа и оборудване в сградата на ул. „Бенковски“ №12 (дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси“, дирекция „Обществен ред, управление при ОМбП и защита при бедствия“ и звено „Общинска полиция Ориентировъчната стойност на поръчката: до 33 000 лв. с ДДС за Обособена позиция № 1 и до 33 000 лв. с ДДС за Обособена позиция № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, Столична община – ул. „Московска” № 33, ул. „Оборище” № 44,ул. „Сердика” №5”, ул. „Будапеща” №17 ,ул. "Петко Каравелов" №5, пл. "Славейков" №6, ул. "11 август" №4 и ул. „Бенковски №12 .

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лицата, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, следва да отговарят на следните минимални изисквания: По 1-ва обособена позииция: -Доказване на опит по поддръжка на системи “Меридиан 1” и мрежа от системи “Меридиан 1”. -През последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите, участникът да е изпълнявал най-малко 2 (два) договора с предмет, подобен на предмета на настоящата обществена поръчка. -Участникът да има правомощия за дистрибуция, права за инсталация и програмиране, сервизно обслужване и обучение. -Участникът да декларира, че разполага с пакет оборотни части. По 2-ра обособена позииция: -Доказване на опит по поддръжка на системите „Panasonic TDA” и “Toshiba Strata”. -През последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите, участникът да е изпълнявал най-малко 2 (два) договора с предмет, подобен на предмета на настоящата обществена поръчка. -Участникът да има правомощия за дистрибуция, права за инсталация и програмиране, сервизно обслужване и обучение. -Участникът да декларира, че разполага с пакет оборотни части. Изисквания към изпълнението на поръчката: -Срокът за отстраняване на възникнала повреда в някоя от телефонните централи или в прилежащото им оборудване и кабелни мрежи е до 2 (два) часа от приемане на заявката от Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/07/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: •Административни сведения (Образец № 1) •Декларация, съдържаща списък на договори с предмет, подобен на предмета на настоящата обществена поръчка за съответната обособена позиция, изпълнени през последните три години (Образец № 2) •Копие от документ, доказващ правомощия за дистрибуция, права за инсталация и програмиране, сервизно обслужване и обучение, за съответната позиция. За обособена позиция 1:Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител, след сключването на договора ще депозира в СО пакет оборотни части, а именно: - захранващ блок; - процесорна платка+платка памет; - платки оптичен приемо-предавател; - платка цифрови абонатни линии; - платка аналогови абонатни линии. За обособена позиция 2: Декларация, че ако участникът бъде избран за изпълнител, след сключването на договора ще депозира в СО пакет оборотни части за всички посочени в позицията видове телефонни централи. •Техническо предложение, попълнено съгласно Образец № 3. В Техническото предложение всеки участник трябва да посочи срока за отстраняване на проблеми и да опише реда за приемане, регистриране и реакция на заявки (сигнали) за възникнали повреди, подадени от Възложителя. •Ценово предложение, попълнено съгласно Образец № 4. Ако в срока на действие на договора отпадне необходимостта от техническа поддръжка на някоя от телефонните централи, кабелни мрeжи и оборудване, Възложителят уведомява избрания Изпълнител и стойността на поръчката се намалява с размер, изчислен на базата на посочените в ценовото предложение месечни такси. Участниците могат да представят своите оферти за една от позициите или за двете обособени позиции, съгласно предмета на поръчката. Срок за изпълнение:2 (две) години, считано от датата на регистрационния индекс на договора в деловодството на Столична община. Офертата се представя във фронт офиса на ул. "Московска" № 33, в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката и по коя позиция се кандидатства. Допълнителна информация можете да получите на тел. 9377 252, лице за контакт – Албена Кръстева. Публичната покана и Приложенията могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Възложителя, посочен в настоящата покана - www.sofia.bg - Обществени поръчки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/07/2013