Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Татяна Чичоварова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173220, E-mail: t.chichovarova@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция РПИБС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на изпълнител във връзка със строителството на обект: “Ремонтно-възстановителни работи на път III-1003 “(I-1) – Рударци – Кладница” от км 4+500 до км 5+200 – Пилотна система II” .Във връзка с проектното решение за укрепване на два участъка от път III-1003 “(I-1) – Рударци – Кладница” от км 4+500 до км 5+200, деформирани в резултат на проявени свлачищни процеси, е необходимо изграждането на Пилотна система II за укрепване на участък с дължина 90 метра. Пилотната система е анкерирана в основната скала. Основната плоскост на пилотната система се изпълнява по наклон следващ наклона на пътното платно. Изпълнението на строителството включва: Сондажни изливни пилоти с диаметър 50 см., които се закотвят в основна скала – пясъчник с минимално допустимо навлизане в скалата 100 см и оптимално допустимо навлизане в скалата 150-200 см.; Изграждане на ростверг с ширина на основата 220 см. Височината на основата е 70 см., а височината на тялото е 150 см. Предвиден е и наклонен участък за поставянето на закотвящи анкерни устройства. Предвидените анкери са през 150 см. Същите са 30/60 с обща дължина 24 м. и наклон спрямо хоризонта 25. Минималното закотвяне на анкерите в здравата скала е 400 см.; За движението на необходимата техника е предвидено да се направи временен път по трасето. Трасето на пътя се застила с едър чакъл с минимална дебелина 25 см и се уплътнява с валяк. При направата на изкопа за пътя ще се навлезе в част от съществуващия път, което налага участника да предвиди мерки за ограждане на изкопа.; Разработване на проект за временна организация на движението при изпълнение на строително-ремонтни дейности, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г., съгласуван със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Перник.; Изграждане на 6 броя реперни марки, с оглед наблюдаване на процесите след укрепването на района.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Уч-ът тр. да е р-л за посл. 2010, 2011 и 2012 г. оборот от сх. с предм. на п-ката дей-и (вкл. дог. за изп-е на СМР св. с укрепване и възст-не на пътища от I, II и III клас от РПМ и АМ, засегнати от дестаб-ни пр-си) в р-р не по-малко от 500 000 лв. без вкл. ДДС, в зав-ст от дат., на к/о уч-ът е уч-н или е започнал дей-та си. За док. на това изискване се представят: зав. к-е от сл. съст. ч. на ГФО за посл. 2010, 2011 и 2012 фин. г., к/то публ-ето им се изисква от закон-то на държ-та, в к/о уч-ът е установен: зав-но к-е на бал-те за посл. 2010, 2011 и 2012 фин. г.; зав-но к-е на отч. за прих. и разх. за посл. 2010, 2011 и 2012 фин. г. В сл. на представен ЕИК от уч., той може да се позове на тези обст-ва, ако са видими от ТР, вместо да представя цит. в т. док. Дек-я, к/о съд. инфо. за об-та от стр-во, сх. с предм. на поръч. (вкл. дог. за изп-е на СМР свързани с укрепване и възст-не на пътища от I, II и III клас от РПМ и АМ, засег. от дестаб-ни процеси) за посл. 2010, 2011 и 2012 фин. г., в завис. от дат., на к/о уч. е учр. или е започнал дей-та си. Инфо. се пред-я по обр. П-е № 8 .За обекта има одобрен Техн. проект, к/о сл. да бъде изпълнен в частта си касаеща подобект Пил. С-ма II, съгл. Разр-е за строеж № 181/2905.2012 г. и Заповед № 43/25.09.2012 г. на арх. М. Чолева. През последните 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г., сч. до дат. на предст. на оф-та да е изпълнил дог./дог-и за стр-во, сх. с предм. на поръчката (д-и за изпъл. на СМР свързани с укреп. и възстан. на пътни уч-ци от РПМ, засегнати от дестаб-ни процеси – свлачища, срутища и др. Да има възможност да осиг. техн. об-не за из-е на СМ дейности, вкл. за изпитване и изследване, с к/о ще се осиг. кон-л на кач-то на изпъл-те СМР (стр. машини и техн. об-не за изпълн. на ОП), но не по-малко от: Земекопна машина-1 бр.;Булдозер-1 бр.;Товарачна машина/челен товарач-1 бр.;Пилотоизливна техника за пилоти ф500-1 бр.;Анкерно пробивна машина-1 бр.;Автосам-ли-1 бр.; Бетон помпа-1 бр.;Бет-з-1 бр.;Автокран-1 бр.;Асфалтополагач-1 бр.;Валяк-1 бр. Да разполага с инж.-техн. пер-л за осиг. на техн. рък-во при изп-е на стр-то, вкл. за осиг. на кон-ла на кач-то (рък. служ-и), к/о и с раб-ци и служ-ли (спец-ти и техн. прав-ен пер-л) с необх. квал-я за изп-е на обекта по вид. раб., съгл. Графика. Рък. екип, к/о ще отг-я за изп-то на ОП, вкл. и спец-ст по кон-ла на кач-то, със сл. квал-я и проф. опит:Рък. на Строежа-строит. инж. по „Трансп. Стр-тво”, или инж. Констр. с образ. степен „магистър” или аналог. Спец. (ако образ.степен е придобита в д-ва, к/о няма спец-т „Трансп. стр-во”), да има мин. 7 г. общ тр. стаж като стр. инж., от к/о мин. 5 г. опит в пътния сектор;Спец.-част: „Съоръжения”-стр. инж. по „Транс. стр-во” или инж. Констр. с образ. степен „магистър” или аналог. спец. (ако образ. степен е придоб. в държ., к/о няма подобни спец.), да има мин. 7 г. общ тр. стаж на строеж, от к/о мин. 5 г. опит при стр-во и проект. на пътни съор-я – мостове, виадукти и др. Спец.-част: „Геодезия”-инж. геодезист, спец. „Геодезия” с образ. степен „магистър” или проф. квалиф. техник или аналог. спец. (ако образ. степен е придоб. в държ., к/о няма спец. „Геодезия”), да има мин. 7 г. общ тр. стаж на строеж, от к/о мин. 5 г. опит при стр-во на път. I, II, IIIклас от РПМ, автом-ли, мостове, виадукти и др. пътни съор-я; Отг-к по кач-то-стр. инж. по „Трансп. стр-во” или инж. химик, с образ.степен „магистър” или анало. спец. (ако образ. степен е придоб. в държ., к/о няма подобни спец.), да има мин. 7 г. общ тр. стаж на строеж, от к/о мин. 5 г. опит в стр. лаб-я при стр-во на път. I, II, IIIклас от РПМ, автом-ли, мостове, виадукти и др. пътни съор-я; КБЗ на обекта: стр. инж. с образ. степен „бакалавър” или „магистър” или проф. квалиф. техник или аналог. спец. (ако образо. степен е придоб. в държ., к/о няма подобни спец.), да има мин. 1 г. общ тр. стаж на такава поз-я.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на СМР е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на започване на строително-монтажните дейности и завършва с въвеждане на обекта в експлоатация. Срокът на валидност на офертите е 120 календарни дни от датата на подаването им.; Участник,избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл. 101е,ал. 2 от ЗОП; оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение 15 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка:БНБ - ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD При изпълнението на обществената поръчка следва да се спазват следните нормативни документи: 1. „Техническа спецификация” на Национална агенция “Пътна инфраструктура” от 2009 г.; 2. Закон за устройство на територията (ЗУТ); 3. Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 4. Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 5. Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 6. Закон за пътищата; 7. Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/07/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа:1.КСС, съгл. Прилож. № А; 2.Тех. спец-я на НАПИ от 2009 г. и приложение - на ел. носител, съгл. Прилож. №2 ;3.Заверено копие на док. за рег-я на участника, който не е посочил ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТР, а когато е ф. л.-док. за самоличност. Когато уч. в процедурата е чужд. ф. или юр. л. или техни обед-я, док. се представя и в официален превод на бълг. език; 4.Оферта, съгл. Прилож. №3 ;5.Техн.предложение, съгл. Прилож. №5;6.Ценова оферта, съгл. Прилож. №6 , к/о се представя в отделен, запечатан непрозрачен плик; 7.Декл. по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгл. Прил. №7.1,7.2 и 7.3 , попълнени от л. съгл. ЗОП; 8.Декл., за инф. за оборота от дей., сх. с предмета на поръчката за последните 2010, 2011 и 2012 г. в зависимост от датата, на к/о уч. е учреден или е започнал дей-та си с посочване на оборота за вс. г. поотделно–Прилож. №8;9.Списък на осн. дог. за стр-во, сх. с предм. на поръчката (дог. за изпъл-е на СМР свързани с укрепване и възст-не на пътища от I, II и III клас от РПМ и АМ, засегнати от дестаб-ни проц. – свлачища, срутища и др.) по обр.–Прилож. №8.1;10.Списък - декл-я на техн. оборудване за изпъл. на СМ дей-и, вкл. за изпитване и изследване, с к/о ще се осиг. контрол на качеството на изпъл. СМР (стр. машини и техн. оборудване за изп-е на ОП), съгл. Прилож. №9 ;11.Списък-декл. на осн. стр. продукти,к/о ще бъдат дост.за изп.на ОП,съгл. Прилож.№9.1;12.Декл. за осиг. на осн.стр. продукти в кол-ва и кач.,необх. за изп-е на ОП,съгл. Прилож.№9.2;13.Декл. за запознаване с обекта, съгл. Прилож. №10;14.Справка-декл. за проф. квалиф. на л., к/о ще бъдат заети с изпъл-то на поръчката Прилож. № 11;15.Проф. автоб-я на л., к/о ще бъдат заети с изпъл. на поръчката Прилож.№ 11.1;16.Декл. по ЗЗЛД,съгл. Прилож.№11.2;17.Декл. за непрек.разп-е на рък.служ-ли на обекта по време на целия стр. период,съгл. Прилож.№11.3;18.Декл. по чл. 56,ал.1,т.11 от ЗОП,съгл. Прилож.№13 (Инф. се предоставя от ИА ГИТ);19. Документ за гар-я за участие в оригинал. Гар-ята за участие се представя в една от сл. форми: банк. гар. по обр. съгл. Прилож.№14 или парична сума по сл. банкова сметка на Възложителя (адм. на АПИ):Банка: БНБ - ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD;20.Гар-я за изп-е на поръчката. Гар-ята за изп-е се представя в една от сл. форми: банкова гар-я по образец съгл. Прил. №15 или парична сума по сл.банкова сметка на Възложителя (адм. на АПИ): Банка: БНБ-ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD;21.Проект на Договор, съгл. прилож.№ 16; 22.Обр. на Спор-е в съотв. със ЗЗБУТ, съгл. Прилож. №16.1;23.Декл. за запознаване с усл. на проекта на д-р за ОП– Прилож. №16.3;24.Декл. за осиг. на разр-е за пребиваване, съгл. Прилож. № 17;25.Декл. за солидарна отг., съгл. Прил. №20;26.Декл. за рег-я в ЦПР на камарата на стр-лите за изп. на строежи от съотв. категория или екв. док. за чужд. л.,съгл. Прилож. №21. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/07/2013