Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.governmen.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: „Път ІІІ - 6301 „Филиповци - Велиново - Глоловица” в участъка от км 1+100 до км 1+200”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на проучвателно - проектантски работи и строителство (инженеринг), съгласно одобрено задание за проектиране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок за изпълнение на поръчката: 90 кален.дни.I етап-Проектиране-40 календ.дни;II етап-изпълн. на СМР-50 кал.дни, считано отподписване на Протокол 2А и е до датата на издаване на Акт обр.15.. Изискв. и доказ. за иконом.и фин.състояние на участниците в обществената поръчка: 1. Уч-те могат да бъдат бълг. или чужд. физ. и/или юрид.лица, които са извърш. подобен вид поръчки и разпол. с необх. опит за извърш. стр.. 2. Уч-те да предст. удост. за актуално състояние или ЕИК, за бълг. юрид.лице, докум. за регист.на чужд. лице съобразно национ.му законод., а когато уч-кът е физ. лице док.за самоличност.3.Оборот от проект. и строит., сходен с пред.на общ. поръчка (дейности свързани с изв.на геотех.проучвания /инженерно - геоложки проучвания/ за проявени дестабилизационни процеси на пътища от І до ІІІ клас от Р.пътна мрежа,разраб.на Техн. проекти за укрепване и/илиизпълн.на свърз.с това СМР) сумарно за последните 3 г. (2010, 2011 и 2012) не по-малко от 600 000,00 лв. без ДДС. - Иконом. и финанс.си състояние участ. док. със заверено копие от сл. съставни части на год. фин. отчети за последните 3 фин. г.(2010, 2011 и 2012 г.), когато публикув. им се изисква от законодателството на държавата, в която участ.е установен: заверено копие на балансите за посл.3 фин.г. (2010, 2011 и 2012) ; завер.копие на отчет.за прих. и разх. за посл.3 фин. год. (2010, 2011 и 2012 г.) Информ.за общ.оборот и оборота от проект. и стр., сходно с предм.на поръч.(дейности свързани с изв.на геотех.проуч. /инженерно - геоложки проучвания/ за проявени дестабил.процеси на пътища от І до ІІІ кл.от Р.пътна мрежа, разраб.на Техн. проекти за укреп.и/или изпълн.на свърз.с това СМР),сумарно за посл.3г(2010,2011,2012), в зав.от датата, на която уч.е учр. или започ.дейн. Участ.в процед.трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация: - Общо за посл.5 г.до датата на подав.на офертата да са изп. поне 2 дог., сх.с пред.на поръч. (дейн.свърз.с изв.на геотех.проуч. /инженерно - геоложки проучвания/ за проявени дестаб..проц. на п-ща от І до ІІІ кл.от Р.пътна мрежа,разраб.на Техн. проекти за укреп.и/или изпълн.на свърз.с това СМР).- Мин.изискв.към екипа, с който уч.сл.да разполагат при разраб.на проект.докум./по утвър.от Възлож. Задания за проект./: инж. геолог – 1бр., пътен инженер - 1 бр., стр. инж.(конструктор) - 1 бр., инж. геодезист- 1 бр., като всяко от посоч.лица има проф.стаж мин. 5 г.;-Участн. сл. да разп.със собст.сертиф. лабор.или да имат сключен дог. за ползв.на такава. - Да разп.с инж.-техн.персонал за осиг.на техн.ръков.при изпълн.на стр., вкл.за осигур. на контрола на качеството;• р-л на Строежа – да е с обр.степен „магистър” , спец.„пътно строит.” или „трансп стр.и да има мин. 5 г. тр.стаж по спец. ;КЛЮЧОВИ СПЕЦИАЛИСТИ:- инж. конструктор - 1 бр. да е с образ. степен „магистър”,спец. „трансп. строителство”. Да притежава стаж по спец. не по- малко от 5 г. и специф.опит на подобни обекти не по – малко от 3 г.;)- инж. геодезист-1бр. да е образ.степен „магистър” , спец. „геодезия”. Да притежава тр. стаж по спец. не - по малко от 5 г.;- инж. пътно строит.– 1 бр.- обр.степен „магистър”, спец. „пътно строит.” или "транс. строит"., да притежава мин.5 г.тр.стаж по спец. и и спецф. опит на подобни обекти не по малко от 3 год;-инж. по материалите - 1 бр. да е с обр.степен „магистър”, спец.„пътно строителство” или „трансп.строит" Да притежава стаж по спец. не по- малко от 5 г.; да има специф.опит, като инж.по материалите или лаборант-не по-малко от 3 год.- координатор по безоп.и здраве (КБЗ) – да е с образ.стр. инж. или проф. квалиф.техник; да притежава мин. 1 г. тр. стаж на тази позиция.-Документи, доказващи посочените в трудово - биографичните справки данни и удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата, а именно: - дипломи за завършено образ. и придобита квалиф.,тр. книжки, лицензи, рефер.от работ. и др. документи, док. посочените в тр.биограф.справка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Копие от документ за регистрация или посочва ЕИК; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и ал. 2, т.5 от ЗОП – Приложение № 1; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2. и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП – Приложение № 3; 5. Оферта- Приложение № 4; 6. Техническа оферта - Приложение № 5; 7. Ценова оферта - Приложение № 6 и Приложение А; 8. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката през последните пет години – Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8; 10.Оборот от изпълнение на обекти сходни с предмета на поръчката през последните 3 години – Приложение № 9; 11. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 10; 12. Трудово-биографични справки – Приложение № 11; 13. Документ за гаранция за участие в размер на 2000 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 14. Проект на договор - Приложение № 16; 15. Декларация за оглед на пътното трасе - Приложение № 14; 16. Декларация за запознаване с условията на договора – Приложение № 15; 20.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. 21.Утвърдено Задание за проектиране. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 и КСС - Приложение "А" се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Срок на валидност на офертите – 120 дни от датата на подаването им. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/06/2013