BG-с.Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55-57, За: Росен Иванов, Р.България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 04134 2353, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Община Братя Даскалови

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Консултантски услуги, свързани с управлението на проект 24/321/01139 „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Консултантът следва да извърши услуги за управление на проекта и отчитане на дейностите по управлението му, в това число, но не само – да изготви заявка за окончателно плащане. Избраният изпълнител следва по поставени от възложителя въпроси по изпълнението на проект 24/321/01139 да дава отговори след получаване на съответния въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта. При възникнала необходимост, за която изпълнителят ще бъде уведомен писмено, представители на изпълнителя следва да бъдат на разположение на възложителя в сградата на възложителя или на работната площадка на обекта. Уведомлението ще бъде получено от изпълнителя поне 48 часа преди часа, обявен от възложителя за провеждане на среща по проекта. Крайният срок за приключване на дейностите по проект 24/321/01139 от община Братя Даскалови е 30 месеца от датата на получаване от община Братя Даскалови на уведомително писмо с решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта, но не по-късно от 15-ти юли 2015г. Задължения на изпълнителя: 1.Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с: - мониторинг и докладване; - верификация на разходите при бенефициента; - администриране и докладване за нередности. 2.Идентификация на рисковете за успешното изпълнение на проекта и предложение за мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване. 3.Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта: подготовка на заявка за окончателно плащане и комплектоване на всички необходими общи и специфични документи към заявката за окончателно плащане; 4.Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя. 5.Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта. 6.Изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника: Участникът да има оборот от консултантска дейност по управление на проекти, през последните три години, а именно 2010г., 2011г. и 2012г., или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева сумарно. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в негоДокументите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участник в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на участие. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът да има изпълнени поне 3 /три/ консултантски договора с предмет „управление на проект” през последните три години /2010г., 2011г. и 2012г./ или от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си. 2. Експертите, които ще участват в изпълнението на договора, да отговарят на следните минимални изисквания: - Ръководител проект- обр. степен "Магистър", спец."Икономика" или еквивалентна - мин. стаж 5 години; - Експерт - обр. степен "Магистър", спец. "Икономика" или еквивалентна - мин. стаж 3 години; - Юрист - обр. степен "Магистър ", спец. "Право", мин.стаж 5 години. 3. Копие от сертификат по ISO 9001:2008 или „еквивалентен” с обхват подготовка и управление на проекти. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията за технически възможности по т. 1 и 2 се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията. Изискването по т. 3 се отнася за всяко от лицата, включени в обединението (когато е приложимо – изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението). Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на участие. Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Братя Даскалови на адрес: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерия при оценяването на офертите е „икономически най-изгодна оферта” на база комплексна оценка при следните показатели: П1 – Срок за изготвяне на заявка за окончателно плащане – с тежест 40 точки; П2– Предлагана цена – с тежест 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Административни данни (по образец); 3.Регистрационни документи на участника: • копие от документа за регистрация или ЕИК /единен идентификационен код/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР участниците- юридически лица или еднолични търговци, представят и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; • копие от документа за самоличност, когато участник е физическо лице; • документ за регистрация на чуждестранното юридическо лице или тяхно обединение в официален превод, издаден от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Ако участникът е чуждестранно физическо лице следва да представи в официален превод документа си за самоличност, издаден от държавата, в която е установен. 4.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП (по образец). 5.Декларация за участието на подизпълнители (по образец). 6.Декларация от подизпълнител (по образец) – ако е приложимо. 7. Копие от годишния финансов отчет за 2010г., 2011г. и 2012г. 8. Информация за годишния оборот на участника от услуги в областта на консултантската дейност по управление на проекти през последните три години, а именно 2010г., 2011г. и 2012г. или от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си (по образец). 9.Списък на изпълнените през последните три години /2010г., 2011г. и 2012г./ или от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си, договори, с предмет подобен на предмета на поръчката, включително стойностите, датите и контрагентите, придружен от референции /препоръки/ за добро изпълнение на договорите (по образец). Под подобни на предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление на проекти, юридически и икономически консултации във връзка с такива проекти. Забележка: Посоченият период се изчислява към датата, определена като краен срок за получаване на оферти. 10.Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, които трябва да имат професионален опит (по образец) - с приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация (копия от дипломи и квалификационни документи, трудови и/или граждански договори и други подходящи), подходящи за изпълнение предмета на поръчката, както и приложена трудово биографична справка. 11. Копие от сертификат по ISO 9001:2008 или „еквивалентен” с обхват подготовка и управление на проекти. 12. Оферта, съгласно представения образец. 13.Ценова оферта (по образец). 14. Парафиран на всяка страница проект на договор (по образец).

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2013