Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" No 23, За: Донка Монева, Р България 9178, Белослав, Тел.: 05112 2336, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: гр. Белослав,ул. "Цар Симеон Велики" No 23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http//www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на обучения на служителите от общинска администрация в Община Белослав” по проект „За модерна и компетентна администрация в община Белослав”, Договор № А12-22-86/11.04.2013г по Оперативна Програма „Административен капацитет, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Усъвършенстване на професионалните уменията и ключови компетентности на общинските служители в община Белослав, чрез: А) Мотивационно обучение и обучение по придобиване на ключови управленски, оперативни и организационни умения – 75 служители: - Обучение: „Повишаване мотивацията на служителите и създаване на организационна принадлежност и идентификация”. Продължителността на обучението е 20 учебни часа. - Обучение: „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи”. Продължителността на обучението е 20 учебни часа; - Обучение: „Лидерски умения и екипна ефективност”. Продължителността на обучението е 20 учебни часа Б) Обучение в извънработно време „Компютърно обучение” – 27 служителя в две групи, включващо - Обучение: „Компютърните технологии в административната дейност.” – 12 служители: Обучението да включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда. Продължителността на обучението ще е 60 учебни часа. - Обучение: „Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управление”- 15 служители Обучението да включва запознаване с „Обработване на електронно подписани документи – получаване на документа,проверка валидността на подписа (верификация), отваряне на документа;Обработка: редакция, становище, затваряне на документ;Съхранение и изпращане на електронно подписан документ”. Продължителността на обучението ще е 60 учебни часа. По Договор № А12-22-86/11.04.2013 г по проект BG051PO002/12/2.2-07 „Компетентна и ефективна държавна администрация”” по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ребулика България

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние - Участникът трябва да има минимален оборот от дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за предходните три приключени финансови години 2010г., 2011г. и 2012г. общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС Сходни с предмета на поръчката са дейности, в областта на организиране и провеждане на обучения за възрастни, включително необходимата за осъществяването им логистика. Минимални изисквания за техннически възможности или квалификация: Участникът трябва да има през последните три години считани от датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) изпълнени съответно – минимум три договора за проведени обучения, на които са издадени сертификати за успешно преминато обучение, за дейности, в областта свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни;б) Препоръки за добро изпълнение на минимално изискуемия брой за договори за участника - или други документи доказаващи вида на изпълнените дейности и, че договорите са изпълнени. в) Да е лицензиран „Център за професионално обучение” (ЦПО), издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) към Министерски съвет, която да му позволява извършването на обучения, предмет на настоящата поръчка. г) Участникът трябва да разполга с екип от експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, описани в техническите спесификации, както следва: Екип за управление и изпълнение с минимум: Ръководител на договора-1бр., Координатор на дейностите по логистика на обученията-1бр., Екип за провеждане на обученията- лектори -5бр.. 1. Ръководителят на екипа (ключов експерт 1) трябва да отговаря на следните изисквания: • Да има обществени, педагогически, хуманитарни, икономически, техническо и/или икономическо образование или еквивалентно – степен магистър; Да има най-малко 5 години опит по специалността; Организационен и управленски опит, свързан с провеждането на обучения за възрастни. 2. Координатор на дейностите по логистика на обученията (ключов експерт 2) трябва да отговаря на следните изисквания: Да има обществени, педагогически, хуманитарни, икономически, техническо и/или икономическо образование или еквивалентно – степен бакалавър; Да има най-малко 3 години опит по специалността; • Опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на публични събития/мероприятия и/или организирането и провеждането на обучения за възрастни. 3. Екип за провеждане на обученията – лектори( минимум 5), които трябва да отговарят на следните изисквания:Да има специалност по някое от следните професионални направления: педагогика, психология, теория и управление на образованието, обществени, хуманитарни, техническо и/или икономическо образование или еквивалентно – степен бакалавър; Да има най-малко 5 години опит по специалността; Опит в провеждането на обучения за възрастни.Едно лице не може да бъде предложено за изпълнение на две или повече от посочените по горе позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО =КО = ТП + ФП Като показателите са : Техническа оценка ТП = П1 + П2 = 55 точки П1 – ,,Срок за организиране на обучение” в календарни дни – 10 точки; П2 – Оценка на техническото предложение на участника – 45 точки ФП - Предложена цена – 45 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/06/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: Образец № 1 - Оферта; Образец № 2 - Административни сведения; Регистрационни документи на участника; Образец № 3 - Декларация за приемане условията на договора и поръчката; (2а) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея.; Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и Декларация от членовете на обединението/консорциума – Образец № 6 – оригинал или нотариално заверено копие на споразумението и оригинали на Декларациите – Образец № 6; Доказателства за икономическо и финансово състояние – съгласно чл.50 от ЗОП: Образец № 7 - Декларация за оборот от обучения за възрастни сходни с предмета на поръчката за предходните три приключени финансови години или от датата на учредяване/започване на дейността; Доказателства за техническите възможности и квалификация за обучения за възрастни сходни с предмета на поръчката за предходните три години или от датата на учредяване/започване на дейността, – съгласно чл.51, ал. 1, т. 2 от ЗОП Образец № 8; Образец № 9 - Данни за екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката - автобиографии Образец № 10; Декларация - Образец № 11 или копия на трудови договори и приложени доказателства за квалификация и професионален опит; Декларация по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП – за използване на подизпълнители - Образец № 12; Декларация от подизпълнител за съгласие за участие- Образец № 13; Други документи по преценка на участника; Образец № 14 - Техническо предложение; Ценова оферта (Образец № 15); Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на Възложителя на адрес: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/06/2013