Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев- директор дирекция ИИП, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3540, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнението на обект: Основен ремонт на местни и общински пътища в Община Белослав” - VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) - граница Община (Белослав-Аврен) - м. Бялата вода - (III-9006)”, гр. Белослав”.Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим Изпълнител, с професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за гарантиране законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.1. Извършването на услугата включва дейностите по: -Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в следния задължителен обхват: - законосъобразно започване на строежа; - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството; - спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти следствие на строителството; - оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; - годност на строежа за въвеждане в експлоатация. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС, Инспекция по труда. -Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предвидени в посочената Наредба. -Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването им, вкл. технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. -Внасяне на окончателния доклад в Общинската администрация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. През последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си да е изпълнил поне два договора като консултант с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, при строителство, ремонт или рехабилитация на пътища. 2. Да притежава Лиценз за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. 3.Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по Европейски стандарт (например ISO) или еквивалентни на тях документи, в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation);

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Към всяка оферта следва да бъдат приложени следните документи: 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Оферта -Приложение № 1. 3. Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. 4. Ценово предложение (Приложение № 2); 5.Декларация за приемане условията в проекта на договор. (Приложение № 3); 6. Лиценз за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ. Когато участникът е обединение, документът се представя от всеки един от участниците в обединението. 7. Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт (например ISO) или еквивалентни на тях документи, издадени от независими лица акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); 8. Списък на основните договори за консултантски услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, (считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си,) включително обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение по договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възложителя или за въвеждането му в експлоатация; Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на Възложителя на адрес: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2013