Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Георги Попов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173243, E-mail: g.popov@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция ИПОПТКФ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на изпълнител на дейност публичност и комуникации по проект „Техническа помощ за подобряване ефективността на пътния сектор в Република България” - услуги, свързани с изработването на печатни материали и свързаните с тях продукти, както и публикуване на информационни материали в печатни медии и интернет портали. Извършването на услугата включва: -Изработка на рекламни материали като: проектиране, изработване на компютърен и графичен дизайн, извършване на предпечатна подготовка и осъществяване доставка на: -Информационно табло – 1 брой за периода на проекта: Проектиране, изработка, монтаж и поддръжка. Материалът, от който трябва да бъде направено информационното табло е коматекс и пвц фолио, с размер: е 2 м. х 1 м. х 1.5 м. -Стойка “roll banner” – 2 броя стойки “roll banner” с отпечатано върху винилно платно изображение. Стойките “roll banner” трябва да бъдат изработени от лека алуминиева конструкция, да бъдат лесно сглобяеми и да бъдат окомплектовани с калъф/ торба за лесно транспортиране и предпазване от повреда. Изработката на този вид рекламен материал включва графичен дизайн, производство и доставка. Размерът на всеки от рекламните винили следва да бъде 1,2 х 2 метра и да бъде изработен по височина. Печатът трябва да бъде пълноцветен. -Статии в печатни медии – публикации на информационни материали, съобщения до медиите или статии, най-малко 3 (три) на брой – в печатни (регионални и/или национални) медии. Целта на тези публикации е да се популяризира приносът на ЕО чрез Оперативна програма “Транспорт” за подобряване на пътната инфраструктура в България. -Публикуване на информация в интернет – необходимостта от публикуване на информация в интернет е продиктувана от изискването за по-засилено осведомяване на обществеността относно увеличаване на усвояване на средствата от европейските фондове в пътната инфраструктура за текущата оперативна програма и предстоящия период 2014-2020 г., както и да се информира обществеността за подобряване на ефективността и устойчивостта на пътния сектор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

С обществената поръчка следва да бъдат изпълнени задълженията, предвидени в Дейност 11 на проект: „Техническа помощ за подобряване ефективността на пътния сектор в Република България”, която се отнася до популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 на Комисията и Приложение 1 към него, както и в съответствие с Насоките за изпълнение на мерки за осведомяване и публичност от бенефициентите по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на поръчката е 17 (седемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора, но не по-късно от 26.10.2014 г. и е обвързан с периода за изпълнение на ДБФП № BG161PO004-5.0.01-0078 по проект: „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България”, финансиран по Приоритетна ос 5: Техническа помощ на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. Датата на прекратяване на Договора за безвъзмездна финансова помощ е не по-късно от 26.10.2014 г. Участникът следва да притежава минимум 3 (три) години опит в организиране и провеждане на рекламни и медийни кампании; Участникът следва да е изпълнил успешно минимум 2 (два) договора през последните три години (2010, 2011 и 2012) с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под предмет сходен с предмета на настоящата дейност се разбира: подготовка и публикуване на съобщения в медиите и в интернет, включително изработване на информационни и рекламни материали, изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели; Посочените обстоятелства следва да бъдат доказани чрез представяне на кратка анотация и референции за добро изпълнение за всеки един от договорите. Изпълнението на договорите се доказва с минимум 2 референции от Възложители, чиито кампании е ръководил или е бил съорганизатор и/ или подизпълнител; Срок на валидност на офертите - до 120 календарни дни от датата на подаването им. Участник, к/о не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 6 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 3, която се представя в отделен запечатан непрозрачен плик; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в размер на 200.00 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 5 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 4.1,4. 2 и 4.3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 2; 6. Оферта, съгласно Приложение № 1; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта за договор - Приложение 7; 8. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 3 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2013