BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, Дирекция "Квалификация и кариерно развитие", ул. "Граф Игнатиев" № 15, За: Милка Коджабашиева - ръководител на проект ВG051PO001-3.1.03-0001 и директор на дирекция ККР, Р България 1000, София, Тел.: 02 9217672, E-mail: m.kodjabashieva@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: дирекция "Квалификация и кариерно развитие"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.minedu.government.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Развитие, допълване на функционалности и системна поддръжка на информационен портал на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48224000

Описание:

Софтуерни пакети за редактиране на уeбcтраници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата поръка е „Развитие, допълване на функционалности и системна поддръжка на информационен портал на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР“. Обществената поръчка се финансира със средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема BG051РО001-3.1.03 “Квалификация на педагогическите специалисти”, проект BG051РО001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19980 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България, гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 2А.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на изискванията на закона и на документацията. В процедурата не може да участва участник, който е: 1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за престъпленията, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) до д) от ЗОП; 2. обявен в несъстоятелност; 3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Не могат да участват в процедурата участници: 1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. Изисквания за икономически възможности: 1. За последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, да е реализирал оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, в размер на минимум 60 000 лв. без ДДС. Под „услуги, сходни с предмета поръчката” се разбират такива, свързани с изготвяне на допълнителни модули към съществуващ софтуер, генериране на справки, поддържане на информационни ресурси, изработване на информационни системи и други подобни. Доказателства: Справка за оборота на участника, реализиран от предоставянето на сходни услуги за последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Изисквания за технически възможности: 1. Успешно изпълнени не по-малко от 2 договора през последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите и за изпълнението им; участникът трябва да разполага с препоръки за добро изпълнение на поне 2 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, относно качеството на извършените услуги. 2. Изпълнена през последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) поне една услуга, свързана с разработване на информационен портал, обслужващ мин. 50000 потребители. 3. Регистрация като администратор на лични данни съгласно действащото законодателство на РБ. 4. Наличие на екип от специалисти със съответната проф. квалификация и опит, както следва: 4.1. Ключов експерт № 1, Ръководител на екипа. Минимални изисквания: ОКС "магистър“, придобита в някоя от следните области на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, проф. направление „Обществени комуникации и информационни науки“ или „Администрация и управление” или еквивалент; „Природни науки, математика и информатика“, проф. направл. „Информатика и компютърни науки“ или еквивалент; „Технически науки“, проф. направл. „Комуникация и компютърна техника“ или еквивалент. Наличие на най-малко 5 години проф. опит в областта на информационните технологии и/или ръководството на проекти в тази област, от които поне 3 години опит в разработването и поддържането на информационни системи и/или web сайтове. 4.2. Ключов експерт № 2, Консултант системна поддръжка. Минимални изисквания: ОКС "бакалавър", придобита в някоя от следните области на ВО: „Социални, стопански и правни науки“, проф. направл. „Обществени комуникации и информационни науки“ или еквивалент; „Природни науки, математика и информатика“, проф. направл.„Информатика и компютърни науки" или екв.; „Технически науки“, проф. направл. „Комуникация и компютърна техника“ и/или еквивалент. Най-малко 3 год. проф. опит в сферата на проектирането, разработването и поддръжката на приложни продукти и/или информационни системи. 5. Поне едно от посочените лица следва да притежава персонален сертификат за работа с Microsoft Windows Server 2008 и Microsoft SQL Server 2008 r. или еквивалентен. Документите, с които се доказват изискванията за техн. възможности, са посочени в документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за възлагане на обществената поръчка е икономически най-изгодна оферта със следните показатели: финансова оценка (тежест 40) и техническа оценка (тежест 60). Точките на всеки участник по втория показател се определят по следната формула: ТО = (ТОn/ТOmax) х 60 където: ТОn e техническата оценка на съответния участник; ТOmax e най-високата техническа оценка, получена от участник; 60 е относителната тежест на показателя. ТОmax e оценката на най-високо оцененото „Предложение за изпълнение на поръчката” на участник и е с максимален брой 8 /осем/ точки. ТОn = ТОn1 + ТОn2 Техническата оценка се изчислява след сумиране в табличен вид на оценките по следните технически показатели: Показател ТОn1 „Оценка на предложението за организация и изпълнение на дейностите по поръчката – стратегия и план за изпълнение”, максимален брой 4 /четири/ точки. Показател ТОn2 „Оценка на анализ и предложение за последователност на процесите при развитие, допълване на функционалности и системна поддръжка на информационния портал, както и описание на използваните технологии и технически спецификации“, максимален брой 4 /четири/ точки. Всеки член на комисията извършва оценяването, въз основа на собствената си експертна преценка, като по всеки технически показател дава точки от 1 до 4 точки в зависимост от нивото на съответствие на предложението на участника с критериите, описани в документацията (методиката), налична на профила на купувача.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/06/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Обществената поръчка се финансира със средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по схема BG051РО001-3.1.03 “Квалификация на педагогическите специалисти”, проект BG051РО001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” за извършване на дейностите по настоящата обществена поръчка с предмет: „Развитие, допълване на функционалности и системна поддръжка на информационен портал на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/06/2013