Версия за печат

BG-с. Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, За: инж. Цвета Попова, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка включва предоставянето на услуги във връзка с: • Извършване на изследване с цел да се определи въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности по проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица” за популяризиране на туристическия регион и неговите дестинации. • Определяне на ефективните маркетингови и рекламни дейности, които е добре да бъдат продължени в резултат от извършеното изследване. Даване на препоръки за нови активности и/или оптимизиране и надграждане на текущите (ако е приложимо). • Разработване на оперативен план за действие, който да обединява и резюмира всички маркетингови и рекламни дейности, необходими за постигането на поставените цели (популяризиране на туристическия регион и неговите дестинации) за период от една година. Целта е планът да се използва от партньорите за задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности), които трябва да се поддържат в период до 1 г. след приключване на дейностите по проекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79312000

Описание:

Услуги по анализ на пазара


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр. изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности по проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, за което изпълнителят съставя Доклад, обобщаващ резултатите от извършеното изследване на въздействието, определените активности и дадените препоръки, съдържащ и оперативния план за действие за срок от 1 година след приключване на проекта - 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мирково, Чавдар и Златица

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на обществената поръчка трябва да бъде изпълнен в обема, посочен в техническото задание. Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3.Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Образец № 2; 4.Ценово предложение - Образец № 3; 5. Саморъчно подписани декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, съгласно Образци № 4 и № 5; 6. Информация за оборота от предоставяне на услуги, които са предмет на договора (изследвания, проучвания, анализи) за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7 - участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, които са предмет на договора (изследвания, проучвания, анализи) за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 40 000 (четиридесет хиляди) лева; Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им тежест са: 1. Показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата – 70% (с максимален брой точки - 100 общо за всички подпоказатели включени в показателя ); 2. Показател, отразяващ относителната тежест на цената на офертата – 30% (с максимален брой точки 100). Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула: КОi = ПКi х 0.70 + ПЦi х 0.30, където: 1. КОi е комплексната оценка на i-ия участник, където: o ПКi е показател, отразяващ относителната тежест на качеството на техническата част от офертата. ПКi=ПК1i + ПК2i, където: ПК1i е подпоказател, който оценява степента на съответствие на техническата оферта на участника с целите и очакваните резултати от Техническото задание на Възложителя - ПК1i се състои от един елемент - максимум 30 ПК2i е подпоказател за оценка на предложената от участника методология за изпълнение на поръчката - ПК2i се състои от три елемента - максимум 70 ПК2i=ПК2ai+ПК2bi+ ПК2ci, o Организация на изпълнението – ПК2ai - максимум 20 o План на изпълнението – ПК2bi - максимум 30 o Управление на риска – ПК2ci - максимум 20 където: ПК2ai е оценка на предложената от участника организация на изпълнението, в това число, разпределение на налични човешки ресурси и отговорности в зависимост от възможните задачи, процес на управление на изпълнението и методи на осъществяване на вътрешен контрол; ПК2bi е оценка на предложения от участника план на изпълнението, в това число обхват на дейности, изисквания и срокове за изпълнение; ПК2ci е оценка на предложените мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицираните от възложителя рискове. o ПЦi е показател, отразяващ относителната тежест на цената на съответната оферта. Максималната стойност на ПЦi е 100 точки и се изчислява по формулата: ПЦi = (Аmin/Аi) х 100, където: - Ai представлява общата цена в лева на съответната оферта, - Аmin представлява най-ниската предложена цена в лева от всички оферти. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 7.Списък на основните договори, с предмет изследвания, проучвания, анализи, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение - участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са предмет на договора (изследвания, проучвания, анализи), през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите; 8.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – свободна форма, придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите - участникът трябва да осигури За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури екип от експерти, както следва: Ръководител екип, който да има завършено висше образование минимум степен „магистър” и общ професионален опит от минимум пет години в сферата на управление на проекти, както и да е участвал в изпълнението на минимум един договор за услуги по изследвания, проучвания и анализи. Ключов експерт „Изследвания, проучвания и анализи”, който да има завършено висше образование минимум степен „бакалавър” и общ професионале; 9.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 9;10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 10;11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11; 12.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от участника или от упълномощено от него лице.Забележка:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Мирково на адрес с. Мирково, ул. Александър Стамболийски 35. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013. Публичната покана и цялата документация за участие са достъпни на интернет адреса на Възложителя: http://www.mirkovo.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/06/2013