Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СА "Д. А. Ценов", УЛ. "Ем. Чакъров" № 2, За: Красимир Парашкевов, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0889 404484, E-mail: oberon@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Място/места за контакт: “Офис обществени поръчки”- сграда Учебна база „Север” на СА”Д.А.Ценов” в гр.Свищов, ул.”Цанко Церковски” № 11 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.uni-svishtov.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодични доставки, по заявка на Възложителя на Ел. материали .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31681410

Описание:

Електрически материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Спесификация-Приложение №1 към настоящата покана публикувана в профила на Купувача.Кандидатства се за цялата спесификация,като не се допуска разделяне на поръчката.Количествата в спесификацията са ориентировъчни и е възможно да не бъдат изкупени от Възложителя. Доставката е франко Възложителя в рамките на 1 работен ден от заявката. Възложителя ще заявява материали съгласно текущите нужди на Академията за срок от 2 години.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Стопанска академия „Д.А.Ценов" в град Свищов.

NUTS:

BG32

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ел. материалите да са произведени в страни от ЕС. Да имат сертификат за произход и качество - преведен и легализиран; Декларация за съответствие и Указания за прилагане, изготвени на български език,а по възможност и СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език. -да притежава материалите на склад в град Свищов или да има техническата възможност да ги достави франко Академията до 24 часа от заявката- без изисквания да се лимитират някакви минимални количества материали за доставка. -да притежава собствен/нает транспорт за доставка на материалите ;Стока,несъответстваща на изискванията на Възложителя не се приема и подлежи на незабавна подмяна с годна.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Техническите изисквания и условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в Спесификацията която може да бъде намерена в профила на купувача, посочен в настоящото обявление. Офертата трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението, включително ЕИК и банкови сметки. 2. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката, съгласно изискванията на възложителя;3. Описание на документите, които изпълнителят ще предостави при доставка на материалите. 4. Описание на материалите, маркировка, опаковка. 5. Срок за подмяна при рекламация и/или отстраняване на констатиран дефект. 6. Ценово предложение в отделен плик, включващо единични цени, обща стойност на офертата и условия на плащане. Цените да бъдат посочени в лева, без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на поръчката. 7. Срок на валидност на офертата. Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на възложителя се отстранява от длъжностните лица. Адрес за подаване на оферта: “Офис обществени поръчки”- сграда Учебна база „Север” на СА”Д.А.Ценов” в гр.Свищов, ул.” Цанко Церковски” № 11 Б. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик на който да е обозначен адреса на подателя и предмета на поръчката „Периодични доставки на Ел материали за СА “Д.А.Ценов” в гр. Свищов”. При сключване на договор участникът, определен за изпълнител, представя: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП; - декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Прогнозната стойност, посочена по-горе е без ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2013