Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев- директор дирекция ИИП, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3540, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Основен ремонт на местни и общински пътища в Община Белослав” - VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) - граница Община (Белослав-Аврен) - м. Бялата вода - (III-9006)”, гр. Белослав Целта на настоящия проект е извършването на основен ремонт на участък от пътя VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падин)-граница Община (Белослав-Аврен)-м. Бялата вода-(III-9006)”, гр. Белослав. Предвиденият за основен ремонт участък от пътя се намира северно от гр.Белослав в местност „Бялата вода”. Моментното състояние на пътя е много лошо. Ремонтът включва възстановяване на настилката на пътя и осигуряване на добро отводняване, с което ще се подобрят транспортните характеристики на пътя и ще се повиши безопастността на движение. Предвижда се: • Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни повреди по платното за движение, като разрушения, деформации. Прави се технологично фрезоване на останалата асфалтова настилка. Основният обем на работите се извършва при сухо време и температура на въздуха над 10градуса по C. • Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността, ще се извърши оформяне, профилиране и уплътнение на съществуващата трошенокаменна настилка. • Ще се изкърпят дълбоките дупки по технологията-трошен камък до 4см от съществуващата асфалтобетонова настилка и 4см плътен асфалтобетон. • Полагане на асфалтобетонова настилка от мин 5см от плътен асфалтобетон тип А с E=1200 MPa. • Изпълнение на банкети с дебелина 10см и съответно наклон 6% при прав участък от пътя и наклон 3%-в крива върху основа от каменни фракции. • За по-доброто отводняване на участъка ще се изпълнят нов земен отводнителен окоп с дължина 120м вляво и дренажи. • Изпълнение на асфалтова ригула с наклон 10% в района на хоризонталните криви. • Полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, съгласно БДС - EN 1340 / 2003г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложената към документацията Количествена сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33416 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците подават оферта в запечатан, непрозрачен плик с надпис, указващ предмета на поръчката, името и адреса на участника. Към всяка оферта следва да бъдат приложени следните документи: 1.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП (Приложение № 2); 4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП (Приложение № 3);; 5. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 по ЗОП (Приложение № 4);; 6. Ценово предложение (Приложение № 5); 7. Количествено-стойностна сметка; 8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с нормите на Закона за Камарата на строителите за обекти от Втора група, Трета категория или еквивалентен документ в случай, че участват чуждестранни физически или юридически лица; 9.Доказателства за технически възможности и/или квалификация Участникът представя следните документи: - а) Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване (механизация), което участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка. - б) Декларация, за собственост на асфалтова база или предварителен договор за снабдяване с асфалтови смеси, необходими за извършване предмета на поръчката, за срока на договора; - в) Документ за внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентeн), както и внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001:2004 (или еквивалентен), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието 10. Участниците следва да притежават валидна към обявената крайна дата за подаване на офертите «Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството»., съгласно ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 11.Декларация за приемане условията в проекта на договор. (Приложение № 6); 12. Списък на видовете машини, с участващи в изпълнението на обект : „Основен ремонт на местни и общински пътища в Община Белослав” - VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) - граница Община (Белослав-Аврен) - м. Бялата вода - (III-9006)”, гр. Белослав с цена на 1мсм.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) предлагана цена– 80 т.; б) срок на изпълнение– 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на Възложителя на адрес: www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2013