BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мирослав Ценов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: m.tsenov@api.bg, Факс: 02 9173361

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реинженеринг на "Управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на средносрочна рамкова инвестиционна програма и на всички проекти на АПИ, финансирани по ОПРР”. Нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура” изискват разширение на функционалностите на наличната Управленска информационна система.Реинженеринга на Управленската Информационна Система (УИС) трябва да обхваща следното:1. Разработване на модул за обществен (публичен) достъп, който да се дос-тъпва от външни потребители посредством линк от сайта на Агенция „Пътна инфраст-руктура“ http://www.api.government.bg/.2.Разработване на функционалности към модул „Справки“ и модул „Сигур-ност“, чрез които администраторите на УИС в АПИ трябва да имат възможност да настройват допълнително в широк обхват опциите за достъп на автоматични справки за други външни потребители, които достъпват УИС чрез потребителско име и парола (като например УО на ОПРР, контролиращи институции, органи и лица от ЕС и др.).3. Разработване на под-модул „Техническо изпълнение“ към модул „Проек-ти“ /между под-модули „Технически доклади“ и „Контрол“/. Чрез под-модул „Техническо изпълнение“ ще се следи изпълнението и напредъка във времето на извършените строително-монтажните работи спрямо заложените по договор.4.Разработване на функционалност към модул „Проект“, чрез която потребителите ще може да получават автоматично синтезирана информация за всеки проект в pdf формат.Подробното описание на поръчката съгласно Приложение 16 от Документацията публикувано на сайта на АПИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48000000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Реинженеринг на "Управленска информационна система (УИС) за мониторинг и оценка на изпълнението на средносрочна рамкова инвестиционна програма и на всички проекти на АПИ, финансирани по ОПРР”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица,които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата.Участниците да представят удостоверения за актуално със-е или ЕИК,за бълг.юридическо лице,документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно нац. му законод-во,а когато участникът е физическо лице документ за самоличност.Участникът да има общ оборот,реализиран сумарно за последните 3г.(2010,2011,2012) в размер не по-малко от 180 000 лева и оборот от дейсност,сходна с предмета на поръчката,а именно:дейност по проектиране,разработване и внедряване на уеб базирани инфор-нни с-ми,на обща стойност 66 000 лв. през последните 3 г.,считано до датата на подаване на офертата.Общия оборот и оборота,от дейност сходна с предмета на поръчката се доказва със информация за общия оборот и оборота,от дейност сходна с предмета на поръчката,реализиран от участника за последните 3г.(2010,2011,2012),в зависимост от датата,на която участникът е учреден или е започнал дейността си и заверени копия на счет. баланси и отчети за приходи и разходи от предходните 3 финансови год.(2010,2011,2012).Участникът да е изпълнил през последните 3г.(2010, 2011,2012) договор/договори с предмет,сходен с предмета на поръчката,а именно:дейност по проектиране,разработване и внедряване на уеб базирани инфор-ни с-ми,на стойност равна или по-голяма от 30 000 лв.Доказва се със списък на основните д-ри с предмет,сходен с предмета на поръчката,изпълнени от участника през последните 3 г.,включващ стойностите,датите и получателите,както и референции (препоръки) за добро изп-е на д-рите посочени в списъка-заверени от участника копия.Участникът трябва да притежава сертификат за с-ма за упр-ие на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват,сходен с предмета на поръчкатаа именно:дейност по проектиране,разработване и внедряване на уеб базирани инф-нни с-ми.За изп-е на поръчката участникът сл. да осигури: а)ръководител на екип-1 бр.,който да има висше обр-е,по една от сл. специалности:инф-ни технологии,математика,право,икономика,бизнес информация или аналогична,да притежава общ стаж по специалността мин. 3 г.,да е участвал като ръководител екип в не по-малко от3 проекта с предмет,сходен с предмета на поръчката,а именно:разработване и внедряване на уеб базиран програмен продукт;б)технически експерт-1бр.,който да има висше обр-е по специалност:инф-и технологии,общ стаж по специалността по специалността-мин.3г.,да е участвал в не по-малко от 2 проекта с предмет,сходен с предмета на поръчката,а именно:разработване и внедряване на уеб базиран програмен продукт;в)софтуерен експерт-1бр.който да има висше образование,по специалност:информационни технологии,общ стаж по специалността по специалността-минимум 3г.,да е участвал в не по-малко от 2 проекта с предмет,сходен с предмета на поръчката,а именно:разработване и внедряване на уеб базиран програмен продукт;Изискванията за проф.опит и квалификация се доказват със списък /Пр.14./на експертите,които ще изпълняват поръчката,трудово-биогр.справки;дипломи за завършено висше образ-е и придобита квалиф-я;трудови книжки,референции/препоръки/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на д-ра обхваща:1.срок за изп-ние дейностите по д-ра-14 календарни дни,считано от датата на скл.на д-ра;2.гаранционен срок-01.05.2014 г.,съгл.Техн.задание.Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни от датата на подаването им. Офертата трябва да съдържа:1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Гаранция за участие в размер на 660лв.Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление;IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Общ оборот и оборот,сходен с предмета на поръчката за последните 3 (три) години – Приложение 7 8. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 9. Списък на експертите за изпълнение на порръчката - Приложение 14; 10. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката – Приложение 15; 11. Техническо задание- Приложение 16. 12. Проект на договор - Приложение 11. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101е,ал.2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление;IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC: BNBG BGSD. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценовата оферта, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/06/2013