Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Александър Аврамов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект и упражняване на строителен надзор за обект: „Път II-37 „Батак – Доспат”, деформирани участъци при км 171+746, км 172+480 и км 185+656 и км 209+950”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Консултанските услуги включва дейности по: а.Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на изработения Технически проект за обекта , включително технически контрол по част „Конструктивна;” б. Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР); в.Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация; г. Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/; д. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове; е. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; ж. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пазарджик

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълн. на консулт. услуга следва да се спазват сл. техн.специф.:„Техн. специф.” на НА „Пътна инфраструктура” от 2009 г; Закон за устр.на терит.(ЗУТ);Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за състав.на актове и прот. по време на стр.;Нба № 2 / 22.03.2004 г. за мин.изиск. за здр.и безоп. усл. на труд при извърш. на СМР;Закон за пътищата;Вс. други норм. док., прилож. за изпълнение на съответната дейност. 1.Мин.изисквания за иконом.и фин.състояние:1.1.Общ оборот на уч-ка за посл. 3 г.(2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която у-кът е учреден или е започнал дейн. си, не по-малко от 84 000 лв. без ДДС.1.2.Оборот от услуги, сходни с пред. на общ.поръчка, общо за послед.3г.(2010, 2011 и 2012) не по-малко от 56 000 лв. без ДДС. За доказване на иконом.и финан.си състояние уч-те представят сл. докум.:а.заверено копие на балансите за послед.3 фин.год.(2010, 2011 и 2012) и;б.завер.копие на отчетите за прих.и разх.за послед.3 фин.г.(2010, 2011 и 2012)в.Информ.за общия оборот и за обор.от услуги като консул., в обл.на стр.на обекти от РПМ, сх. с предм.на общ.поръчка (изготв. на оценка на съотв.на тех. проект и стр.надзор в съотв.с посоч.в ЗУТ функции или аналог.такива, за консулт.услуги, предоставяни в страната или в др. държави) за посл. 3 г.(2010, 2011 и 2012), в завис. от датата, на която уч-кът е учреден или е започнал дейността си.За посл.3 г.да са изпъл.поне 3 дог.сходни с пр. на поръчката. 2.Техн.възм. и/или квалиф.:2.1.Да има възмож. да осиг.техн. обор., с което ще се осиг. контрол на качест. на изпълн.СМР, но не по-малко от:- нивелир с лата и тринога – 1 бр.;- тран.средства – 1 бр.- компютри – 1 бр.2.2.Да разполага с инж.-техн. персонал за осиг.на техн. ръковод.при изпълнение на консулт. услуга, вкл.за осиг. на контрола на качеството, свързани с пред.на общ. поръчка.Задължителният мин.състав на екипа трябва да вкл. ключови спец. в областите, покриващи пред.на поръчката, както сл:Координатор на проекта/обекта (1)•образование - стр.инженер;•опит в пътния сектор–5 г.;.Координаторът на проекта ще рък.екипа на Консултанта и ще бъде непрекъснато на обекта през цялото времетраене на договора и ще има права да удост.месечните плащания на Изпълнителя, издава заповеди за промяна и др.;Инженер по материали (1),•образов. - стр. инженер, инж.-геолог или инж.-химик;Общ проф.опит: опит при работа в стр. лаборат., свързана с изпитания при строит.на инфраструкт. обекти – 5 г; Инженер по количества (1)-•образование - стр.инж;•опит в пътния сектор – 5 г.; Специфичен проф. опит-участие в екип на подобна длъжност (измерване на количествата) за упраж.на стр.надзор на пътища и съоръжения в най-малко 1 изпълнен дог. през последните 5 г.Инспектор - изпълн.функциите и на „Координатор по безоп. и здраве”.- образование - стр. инженер или проф.квалификация стр.техник и притежаване на необходимия сертиф.или друг документ за упражняване на позицията за „Координатор по безопасност и здраве”;-опит в път.сектор – 5 г.Геодезист (1).-образование - инж.по геодезия;•опит в път. сектор – 5 г; Консултантът е длъжен да упр.стр. надзор и изв. координ.при изпълн. на стр. на обекта ч/з тех.правоспос. лица,съгл.изискв.на Наредба за усл.и реда за изд.на Удост.за вписв. в рег. на консулт. за оценяване на съотв.на инвест.проекти и/или стр.надзор-/Наредба № РД -02-20-25 от03.12.2012 г/, във вр.с което да притежават Лиценз за упраж. на дейн.съг.§ 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или Уд-ние съг.чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ.док.удостов.образов., проф. квалификация и опита на ключ.спец.- дипломи за завър.образ. и придобита квалиф., тр. и осиг.. книжки, лицензи и други документи, доказв.посочените в тр- биограф.справка.2003г.Ключ.спец. да бъдат на обекта по време на целия стр. период, съгл. графика за изпъл. на СМР по дог. за стр. Членовете на екипа, сл. да присъст.на обекта през целия работен ден.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Срок за изготв.на компл. оценка за съотве.- до 10 кал. дни от датата, на която Възложителя.предаде на Изпълнителя. с прием.пред.прот.проект.докум;Срок за упр.на стр.надзор-до въвежд.на обекта в експлоат.Уч-ът да отг.на изиск.на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостов. с док.и декл.за отсъствие на обстоят.- Пр.№ № 1, 2 и 3.Срок на валид. на оф.-90 дни от датата на подав.им.Уч-к, който не отгов.на изискв.на възлож., не се класира.Уч-кът, избран за изпълн., при подписване на дог.сл.да представи:-докум.по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпъл.на поръчката в р-р на 3% от сумата на дог.Гаранцията за изпълн.се представя в една от сл.форми: банкова гаранция по обр., съгл.Пр.№ 10 или парична сума по сл.банкова с/ка на Възлож.(адм.на АПИ):Банка: Българска народна банка - Централно у-ние: IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Копие от документ за регистрация или посочва ЕИК; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и ал. 2, т.5 от ЗОП – Приложение № 1; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2. и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП – Приложение № 3; 5. Списък на инженерно – техическия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга - Приложение № 4; 6. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 4.1; 7. Трудово-биографични справки – Приложение № 4.2; 8.Техническа оферта - Приложение № 5; 9. Оферта- Приложение № 6; 10. Ценова оферта - Приложение № 7; 11. Документ за гаранция за участие в размер на 290 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по обр.съг. Пр. № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (админ. на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 12. Декларация за непрекъснато разположение на ключовите специалисти на обекта по време на целия строителен период - Приложение № 8; 13. Проект на договор - Приложение № 11; 14. Декларация за техническото оборудване - Приложение № 12; 15. Декларация за запознаване с условията на договора – Приложение № 13; 16. Списък относно информация за оборота от консултански услуги – Приложение № 14; 17. Списък на техническото оборудване, – Приложение № 15; 18. Списък на основните договори на обекти сходни с предмета на поръчката (изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект и упражняване на строителен надзор)- Приложение № 16; 19. Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – Приложение № 17; 20. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Пр. № 7 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик към офертата. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/06/2013