Версия за печат

BG-Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 16, За: Стоян Гарчев, Заместник-кмет, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 07184 2119; 0889 618702, E-mail: st.garchev@koprivshtitsa-bg.com

Място/места за контакт: Община Копривщица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.koprivshtitsa-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката включва изпълнение на строително-ремонтни работи за отстраняване на щети и възстановяване на канализационната система на гр. Копривщица главен колектор ІІ от РШ 148.1. до РШ 148.13

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва изпълнение на следните строителни работи (съгласно приложената количествена сметка): разваляне на улична настилка, изкопни работи и обратен насип, изграждане на канализация и рш, възстановяване на улична настилка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

251568 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Копривщица

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферентът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПР на строителя, за строежи ІІ (втора) категория, ІV (четвърта) група. Възложителят определя следните минимални изисквания за икономически и финансови възможности: а) Оферентът трябва да има реализиран оборот от строителство не по-малко от 400 000 (четиристотин хиляди) лв. без включен ДДС за последните три приключени финансови години (2012 г., 2011 г., 2010 г.) или в зависимост от датата на която оферентът е учреден. Възложителят определя следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: а) Оферентът/трябва да има изпълнени не по-малко от 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката през последните пет години (2012 г., 2011 г., 2010 г., 2009 г., 2008 г.) или в зависимост от датата на която оферентът е учреден. б) Оферентът трябва да предложи персонал за изпълнение на поръчката, както следва: - Технически ръководител притежаващ висше или средно професионално образование в областта на техническите науки, с общ професионален опит не по-малко от 5 (пет) години и опит на сходна позиция не по-малко от 3 (три) години. Преди сключване на договор оферентът, определен за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.Преди сключване на договор оферентът, определен за изпълнител представя гарнция за изпълнение в размер на 2 (два) процента от стойността на договора, под формата на парична сума, внесена по сметка на Възложителя или под формата на банкова гаранция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели: а) Предлагана цена с тежест 40 т. б) Предлаган срок за изпълнение с тежест 15 т. в) Предлаган гаранционен срок с тежест 15 т. и г) Предлагана строителна програма с тежест 30 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите, свързани с възлагането на поръчката са налични на посочената интернет страница. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени от лицата за контакти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/06/2013