Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК, чрез Районна Здравноосигурителна Каса - Бургас, парк "Езеро" п.к. 60, За: Таня Матеева макшева-Грънчарова, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Място/места за контакт: гр. Бургас

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Зареждане на тонер касети за принтери на РЗОК-Бургас Зареждането на тонер касети за принтери на РЗОК-Бургас, обхваща: зареждане на тонер касети и рециклиране на тонер касети. Зареждането включва: приемане и връщане на тонер касетата от и в склада на РЗОК-Бургас, технически преглед и тестване на касетата, пълно разглобяване и почистване на остатъчния тонер с прахосмукачка, зареждане с тонер, подмяна на контролните чипове за моделите, които го изискват, тестване на касетата и поставяне на стикер с датата на зареждане, гаранция на тонер касетата за целия период на експлоатация след зареждането. Рециклирането включва: приемане и връщане на тонер касетата от и в склада на РЗОК-Бургас, технически преглед и тестване на касетата, пълно разглобяване и почистване на остатъчния тонер с прахосмукачка, подмяна на оптичния барабан, почистващия нож и всички необходими за нормалната работа части, зареждане с тонер, подмяна на контролните чипове за моделите, които го изискват, тестване на касетата и поставяне на стикер с датата на зареждане, гаранция на тонер касетата за целия период на експлоатация след рециклирането

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30200000, 30230000, 30232000, 30232100, 30232110

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване
Периферни устройства
Принтери и плотери
Лазерни принтери


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

договърт ще бъде сключен за срок от 12 календарни месеца или до достигане на сумата от 1900 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

участници следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1,т.2 и т.3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата; 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване и персонал. 4. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага в превод. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовата оферта трябва да бъдат в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” поставен в плика с офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в прцедурата може да бъде изтеглена на посочения интернет адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/06/2013