Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Радослава Милчева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: r.milcheva@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция ОППО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осигуряване и доставка на самолетни билети и застраховки за служебни пътувания в чужбина на работещи в Агенция “Пътна инфраструктура” . Във връзка с осигуряването и доставката на самолетни билети, както и застраховки при служебните пътувания в чужбина за служителите на Агенция „Пътна инфраструктура“, от значение за Възложителя е бързата реакция след подаване на заявка и предлагане на най-подходящите връзки/маршрути/. Възложителят определя следните изисквания към предмета на поръчката: Основни дестинации:Брюксел, Виена, Берлин, Дрезден, Будапеща, Барселона, Атина, Солун, Истанбул, Букурещ, Прага, Братислава, Краков, Лондон, Париж, Милано, Лисабон, Мадрид, Стокхолм, Копенхаген, Амстердам, Москва, Ню Йорк, Вашингтон и др. Посоченият списък е примерен и не ангажира възложителя със закупуване на самолетни билети по изброените дестинации, нито ограничава последния да закупува такива билети само в рамките на изброените дестинации. Изпълнителят е обвързан с цената, която е предложил в офертата си както за изброените, така и за всички други дестинации, посочени от възложителя. Комуникации между възложителя и изпълнителя: Възложителят ще определи свой/свои представител/и за контакти и контрол за срока на изпълнение на договора; Заявката си за резервация и доставка на самолетни билети и туристически застраховки Възложителят ще предоставя на Изпълнителя чрез определеня/ите свой/свои представител/и писмено по електронна поща. Изпълнителят следва да предостави отговор по заявката за резервация писмено по електронна поща, чрез определен свой служител, в рамките на (половин час) договорения срок.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да предложи отговор на заявката с най-малко два варианта на превозвачи и маршрути. Изпълнителят следва да предлага маршрути с директни полети на авиокомпаниите, а когато това е невъзможно – такива с най-подходящи връзки за съответните дестинации. Предлаганите маршрути трябва да са с предлагани най-ниски тарифи на авиокомпаниите към датата на заявката. Изпълнителят следва да предоставя на Възложителя информация и да предоставя билети, които са съобразени с всички валидни към датата на пътуването отстъпки и бонуси на авиокомпаниите-превозвачи. Изпълнителят следва да уведоми Възложителя при промяна на ценовите нива и условията на превозвачите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпъл-е на поръчката е 5 м., считано от датата на подписване на д-а с В. или до изчерпване на фин.лимит.Срокът на вал. на оф-те е 90 кал. дни от датата на подав. им.Уч-т тр. да е реализ.за 2010, 2011 и 2012 г. оборот от сх. с предмета на поръчката дей-и в р-р не по-малко от 20 000 лв. без вкл. ДДС, в завис. от датата, на к/о уч-т е учреден или е започнал дей-та си. За сх. с предмета на поръчката дей-и се приемат дей-и по продажба и д-вка на сам. билети, и/или застрах. за служ. път-я в чужбина. Уч-т тр. през последните 3 г., считано до датата на представяне на оф-та, да е изпълнил поне 1 д-р за осиг и/или доставка на сам. билети и/или тур-ки застраховки;Уч-т следва да е член на МАВТ IATA или да е акредитиран агент на IATA. Уч. сл. да разполага и да има право да резервира и издава или продава сам. билети чрез глобална резервационна с-ма („Амадеус” (Amadeus), Галилео (Galileo), Уърлдспан (Worldspan), Сейбър (Sabre) или др. екв-на с-ма за рез-я и продажба на сам.билети, к/о предлага висока степен на пълна, достоверна и актуална инф. за наличните цени на сам. билети.;Уч. следва да е рег. като тур. агент или тур-ор.;Уч.сл. да разполага най-малко с 2 служ., к/о притежават проф.квал-я и завършен курс за работа със с-та „Амадеус” (Amadeus), Галилео (Galileo), Уърлдспан (Worldspan), Сейбър (Sabre) или др. екв. с-ма за рез-я и продажба на сам. билети;Участникът следва да е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни;Участникът следва да е оторизиран за работа със системата BSP (Billing and Settlement Plan) или еквив.;Уч.,избран за изп-л, при подписване на дог.сл. да представи: док.по чл. 101е,ал. 2 от ЗОП; ориг. на г-я за изп-е на поръчката в р-р на 3% отсумата на д-ра без ДДС. Гар-ята за изп-е се представя в една от сл. форми: б-ова гар-я по обр.съгл. Прл. 7 или парична сума по сл. банк. сметка на В-я (адм. на АПИ):Банка:БНБ - ЦУ;IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1.Техническа спецификация, съгласно приложение № 1; 2.Зав. копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3.Оферта, съгласно Прил-е № 2; 4.Техническа оферта, съгласно Прил-е № 3; 5.Ценова оферта, съгласно Прил-е № 4, която се представя в отделен, запечатан непрозрачен плик; 6.Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Прил-я № № 5.1, 5.2 и 5.3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 7.Документ за гар-я за уч-е в оригинал . Гар-ята за уч-е се представя в една от следните форми: банк. гар-я по образец съгласно Приложение № 6 или парична сума по сл. банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: БНБ - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC: BNBG BGSD; 8.Гаранция за изпълнение на поръчката. в оригинал . Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 7 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03;BIC: BNBG BGSD; 9.Декларация, за информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с посочване на оборота за всяка година поотделно – Приложение № 8; 10.Списък на основни договори за услуги със сходен вид дейности – продажба и/или доставка на самолетни билети, и/или туристически застраховки, изпълнени от него през последните три години, считано до датата за представяне на офертите, по образец – Приложение № 9; 11.Справка-декларация за професионалната квалификация на лицата, които ще бъдат заети с изпълнението на поръчката (Приложение № 10). 12.Професионална автобиография на лицата, които ще бъдат заети с изпълнението на поръчката (Приложение № 11); 13.Проект на Договор, съгласно приложение № 12; 14.Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществената поръчка – Приложение № 13; Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 4 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2013