Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” по проект BG051PO002-2.2.08-0130-C0001. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013” Подробна информация за поръчката се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” по проект BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013” : 1. Организиране на две информационни събития: 1.1 Организиране на Кръгла маса - пресконференция при стартиране на проекта, за популяризацията му сред обществеността и осигуряване на широка публичност с минимум 30 участници и осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта (конферентни пакети да съдържат: папка - от картон, пълноцветен печат, химикалка – Пластмасова с логото на програмата, двуцветен печат, листи с логото на програмата и съобразени с изискванията за визуална индентификация на ОПАК– по 5 листа в пакет.) – за медии; организации и др. 1.2 Организиране на заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проекта с минимум 30 участници, на които ще бъдат раздадени информационни материали с постигнатите резултати от проекта осигуряване на конферентни пакети за кръгла маса за 30 участника при стартирането на проекта (конферентни пакети да съдържат: папка - от картон, пълноцветен печат, химикалка – Пластмасова с логото на програмата, двуцветен печат, листи с логото на програмата и съобразени с изискванията за визуална индентификация на ОПАК – по 5 листа в пакет.) – за медии; организации и др. на които ще бъдат раздадени информационни брошури с представяне на дейностите по проекта и резултатите, които са постигнати. 2. При стартиране на проекта ще бъдат отпечатани 2 бр. публикации в местен или регионален вестник. 3.Изготвяне на 500 броя информационни брошури за проекта, с формат не по-малък от 297х210 мм, една кола (4 страници). Съдържанието на брошурите ще бъде изготвено заедно и съгласувано с Възложителя. Графичният материал, нужен за изготвянето на брошурите – снимков материал, флагът на ЕС, логото на ЕСФ, логото на ОПАК – ще бъде предоставен на Изпълнителя от Възложителя в нужния формат и с достатъчно качество. Брошурите ще бъдат изготвени от рециклирана хартия. Точният момент на публикуването ще бъде определен от Възложителят, който ще информира за това Изпълнителя не по-късно от 10 работни дни преди това.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2583 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1.Данни за лицето, което прави предложението-Образец № 1;2.Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Образец № 2;4.Ценово предложение-Образец № 3; 5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до „д” и ал.5,т.1 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4,в съответствие с чл.47, ал.4 от ЗОП; 6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП–попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл.47,ал.6 от ЗОП; 7.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.93,ал.1,чл.94 и чл.96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) №1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г.-Образец №6;8.Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си-Образец № 7.Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира извършване на една или повече от следните дейности: организиране на пресконференции,събития и връзки с медиите; публикации в пресата; отпечатване и разпространение на брошури, листовки, плакати.Минимални изисквания (критерии за подбор): участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева), без ДДС .9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 9.1.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите-Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания (критерии за подбор):Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. 10.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката–свободна форма,придружен от професионални автобиографии и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Технически показатели - П - тежест в комплексната оценката - 70%, в т.ч.: 1.1. Максимален брой алтернативни креативни предложения за продукт(П1) - тежест в комплексната оценката 30%; 1.2.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П2) -тежест в комплексната оценката 10%; 1.3.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя (П3) - тежест в комплексната оценката 15%; 1.4.Максимален брой междинни аналитични доклади относно изпълнението на договора в частта му за осигуряване на публичност (П4) - тежест в комплексната оценката 15 %; 2.Икономически показател - Ц - Цена - тежест в комплексната оценката 30 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/06/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания (критерии за подбор):За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури екип от следните експерти:1.Ръководител на екип, отговарящ на следните минимални изисквания:висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 2 години управленски опит /ръководство на екип/.Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя.2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно; минимум 1 година организационен опит в областта на дейностите по поръчката.11.Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива)–Образец № 9;12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител–Образец №10;13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай,че няма/т представителни функции.14.Списък на документите,приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.3, т.1, т.2, т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” по проект BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013” . Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/06/2013