BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът се намира в регулационния план на с. Богутево, Община Чепеларе в непосредствена близост до река Богутевска. В следствие на наводнение е разрушена съществуващата каменна подпорна стена с дължина 27 метра. Подкопана и дестабилизирана е съществуващата метална ограда, намираща се покрай разрушената стена. Разрушена и напукана е част от асфалтовата настилка на улицата. За възстановяване на подпорната стена е необходимо да се изпълнят следните строително-монтажни работи: •Изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена с дължина 27 метра; •Укрепване на съществуващата метална ограда; •Възстановяване на разрушената и напукана асфалтова настилка; •Основно почистване на ската и коритото на река Богутевска от скални късове и наноси от наводнението. •Рекултивация на нарушения терен и възстановяване на дървесната и тревна растителност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно приложена количествена сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

136960 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Село Богутево, Община Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участниците трябва да са вписани в Централен професионален регистър на строителя за II група, V категория строежи. Представя се в офертата копие от Удостоверение за вписването и талон. Участниците трябва да представят валидна застраховка по чл. 171 от Закона за устройство на територията. 2.Участникът трябва да приложи минимум три изпълнени договора за строителство със същия или сходен предмет, както и референция за добро изпълнение към него, която съдържа, предмета, възложителя и цената на договора. (Образец 10 – Списък на сходните договори). 3.Участникът представя в офертата си Списък - декларация на лицата, които ще бъдат заети при изпълнението на строителството, като участникът следва да разполага с минимум: -ръководител на обекта – строителен инженер, притежаващ образователна степен „магистър" с не по- малко от 5 години професионален опит по специалността; -технически ръководител – строителен техник и / или строителен инженер с не по- малко от 5 години професионален опит; 4.Участникът следва да разполага с необходимото технически изправно оборудване за изпълнение на поръчката. (Образец 9 – Списък на техническото оборудване, налично и предвидено за изпълнение на поръчката) -Участникът следва да представи гаранционни срокове за изпълнението на строително-монтажните работи съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове. Предложените гаранционни срокове са съгласно видовете работи предмет на настоящата обществена поръчка – свободен текст. 5. Да влага материали и изделия, чиито технически характеристики да съответстват на изискванията на БДС за съответния вид, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти; 6.При изпълнение на обекта да се спазват сега действащи норми за изпълнение на съответните видове СМР, Закона за устройство на територията, ПИПСМР и други закони, наредби и правилници свързани с изброените до тук. 7.Изпълнителят да спазва всички мероприятия свързани с безопасността, хигиена на труда и противопожарна охрана при извършване на строително - монтажните работи;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ц - ценови критерий с максимална тежест 50 т. Т - Срок на отсрочено плащане (в календарни дни) 50 т. Участникът трябва да предложи срок на отсрочено плащане минимум 360 календарни дни след приключване на строително-монтажните работи.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/06/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В офертата участниците представят изискваните от Възложителя документи, както и: - Образец 1 – Административно сведение - Образец 2 – Оферта - Образец 3 – Ценова оферта, като към нея се представя остойностена количествена сметка и анализи, като участникът включва всички разходи за труд, техника, материали, всички транспортни разходи и печалба на дейности за единица мярка. Същите се изготвят по действащите сметни норми за съответния вид строителство - Образец 4, 5 и 6 – Декларации по Чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки; - Образец 7 – Декларация за използването или не на подизпълнител - Образец 8 – Декларации от подизпълнителя (само ако участника предвижда такъв) - Образец 9 – Списък на техниката, която участника предвижда да използва при изпълнението на поръчката; - Образец 10 – Списък на сходните договори - Подписан и подпечатан проект на договор

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/06/2013