Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Милена Сръндева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377252, E-mail: msrandeva@sofia.bg, Факс: 02 9810340

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в следните заведения за социални услуги: I. Дом за стари хора в кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор пътнически, 6 спирки – 4бр. II. Дом за възрастни с деменция в кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” № 202 1. Асансьор товаропътнически, проходен, 3 спирки – 1бр. III. Дом за стари хора в Зона Б-5, бл. 4 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1бр. IV. СОДЦСИИ, ул. „Слатинска” № 26-28 1. Асансьор пътнически, 3 спирки – 2бр. V. Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Подгумер 1. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1бр. VІ. Дом за слепи лица, ул. „Балша” № 23 1. Асансьор пътнически, 2 спирки – 1 бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност е с включен ДДС и е обща за двете години. Договорът се сключва за срок от две години за: "Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в следните заведения за социални услуги": I. Дом за стари хора в кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор пътнически, 6 спирки – 4бр. II. Дом за възрастни с деменция в кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” № 202 1. Асансьор товаропътнически, проходен, 3 спирки – 1бр. III. Дом за стари хора в Зона Б-5, бл. 4 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1бр. IV. СОДЦСИИ, ул. „Слатинска” № 26-28 1. Асансьор пътнически, 3 спирки – 2бр. V. Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Подгумер 1. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1бр. VІ. Дом за слепи лица, ул. „Балша” № 23 1. Асансьор пътнически, 2 спирки – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да е вписан в регистъра по чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. 2. Да има изпълнени най-малко два договора през последните три години, сходни с предмета на настоящата поръчка. 3. Да разполага с най-малко двама асансьорни монтьори с правоспособност съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансньори”. 4. Да изпълнява изискванията на чл.9 до чл.13 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Административни сведения (Образец №1); 2. Ценово Предложение (Образец №2); 3. Копие от удостоверение по чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите. 4. Списък на договори със сходен на настоящата поръчка предмет на дейност, изпълнени през последните три години, и придружени със съответните референции. 5. Списък на асансьорните монтьори, които ще изпълняват поръчката, придружен с копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация. 6. Декларация, че участникът ще изпълнява изискванията на чл.9 до чл.13 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьорите. II. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес и наименование на процедурата. III. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: а) Свидетелство за съдимост; б) Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5; в) Документ за платена гаранция в размер на 2% от стойността на договора (без ДДС) в една от следните форми: - парична сума, внесена по IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул. ”Врабча” № 6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Гаранцията за изпълнение се представя единствено от спечелилия участник. Образците са публикувани на сайта на Столична община - www.sofia.bg, в секция "Електронна община", "Обществени поръчки и съобщения".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/06/2013