Версия за печат

BG-с.Якимово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Якимово, ул."Европа"№8, За: Цветомира Йорданова, Р България 3640, с.Якимово, Тел.: 09742 9906, E-mail: qkimovo@net-surf.net, Факс: 09742 9906

Място/места за контакт: Община Якимово-секретар на общината

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.iakimovo.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката:„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-22/12.04.2013 г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” . В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служители на община Якимово, чрез провеждане на следните обучения: •Обучение по английски език за 28 служители на общината. • Обучение по ключови компетентности за 40 служители на общината. • Обучение по информационни технологии за 25 служители на общината. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация на документацията за участие. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80533100, 80580000, 80510000

Описание:

Услуги по компютърно обучение
Осигуряване на курсове по чужди езици
Услуги по специализирано обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата стойност на поръчката се формира от стойностите на: 1)Обучение по английски език за 28 служители на общината: Максимална стойност за осигуряването на обучението е в размер на 17 333.34 лв. (седемнадесет хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки) без ДДС и включва разходите за: а) възнаграждения и съответните вноски за обучителния персонал на изпълнителя; б) изработване и отпечатване на учебен план, учебна програма, обучителни материали; в) изработване и отпечатване на сертификат за успешно завършено обучение; г) наемане на зали и на необходимото оборудване за провеждане на обучението според изискването на ДОИ (Държавни Образователни Изисквания); д) административни разходи при изпълнение на услугата. 2) Обучение по ключови компетентности за 40 служители на общината: Максимална стойност за осигуряването на обучението е в размер на 25 666.66 лв. (двадесет и пет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС и включва разходите за: а) възнаграждения и съответните вноски за обучителния персонал на изпълнителя; б) разходи за транспорт и настаняване на обучителния персонал; в) изработване и отпечатване на учебен план, учебна програма, обучителни материали; г) изработване и отпечатване на сертификат за успешно завършено обучение; д) административни разходи при изпълнение на услугата е) наемане на зали и на необходимото оборудване за провеждане на обучението; ж) хотелско настаняване за 3 нощувки за обучаван- за изнесеното извън с.Якимово обучение; з) кетъринг за обучаваните и лекторите и) транспорт на обучаемите от с. Якимово до мястото на провеждане на изнесеното обучение и обратно. 3) Обучение по информационни технологии за 25 служители на общината: Максималната стойност за осигуряването на обучението е в размер на 10 416.67 лв. (десет хиляди четиристотин и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС и включва разходите за: а) възнаграждения и съответните вноски за обучителния персонал на изпълнителя; б) изработване и отпечатване на учебен план, учебна програма, обучителни материали; в) изработване и отпечатване на сертификат за успешно завършено обучение; г) наемане на зали и на необходимото оборудване за провеждане на обучението според изискването на ДОИ (Държавни Образователни Изисквания); д) административни разходи при изпълнение на услугата Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Якимово и извън с.Якимово за изнесеното обучение

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5. 2.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 2.1. Участникът трябва да е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 267 000 лв. (двеста шестдесет и седем хиляди лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута, както и оборот от подобни на предмета на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от160 250 лв. (сто и шестдесет хиляди двеста и петдесет лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута. За „подобни” на предмета на поръчката се приемат услуги за организиране и провеждане на обучения. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като минимално изискуемият оборот общо за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 3. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 3.1. Участникът трябва да докаже опит в организиране и провеждане на обучения на възрастни чрез проведени най малко 3 (три) обучения през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка, за не по-малко от 120 обучени лица, на които са издадени сертификати за успешно преминато обучение. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като минимално изискуемият брой на обучените лица, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 4.Минимални изисквания към техническия персонал на Изпълнителя (ключови и неключови експерти) Участникът следва да осигури екип за изпълнението на поръчката от не по-малко от 4 (четири) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение както следва: І. Ръководител на екипа - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Педагогически науки” или „Хуманитарни науки” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит на ръководителя на екипа: не по-малко от 10 (десет) години; 3. Специфичен професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години опит, свързан с организиране, провеждане или управление на обучения за възрастни или на публични събития (конференции, семинари и др.); не по-малко от 5 (пет) години опит като ръководител на дейности, свързани с изпълнение и отчитане на проекти за обучения на публични организации, НПО и др. ІІ. Експерт „Обучение по английски език” - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Хуманитарните науки” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години; 3. Специфичен професионален опит: не по-малко от 2 (две) години като преподавател на възрастни по английски език и/или 5 (пет) години като преводач на свободна практика за институции от публичния и частния сектор и НПО. ІІІ. Експерт „Обучения по ключови компетентности” - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Психологията” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години опит; 3. Специфичен професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години опит, свързан с преподавателска дейност за възрастни в областта на организационното развитие на служители в бизнеса и публичната администрация. ІV. Експерт „Обучение по информационни технологии” – Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Техническите науки“ или „Приложните науки” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 8 (осем) години; 3. Специфичен професионален опит: не по-малко от 5 (пет) години опит в работата с програмни продукти и/или в сферата на разработката на софтуерни проекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: П1 - Предложен срок в календарни дни за подготовка и организация на всяко отделно обучение, считан от момента на уведомление за започване на даденото обучение - 40 точки. Оценката по показателя ще се изчислява на база средно аритметичната стойност от предложените срокове на даден участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение, по следната формула: П1 = (С min /Сn) х 40 точки ,където"С min" - най-ниската средноаритметична стойност от предложените срокове на даден участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране; "Сn"- средноаритметичната стойност от предложените срокове на оценявания участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение; П2 - Оценка на предложената стратегия за изпълнение на поръчката - 20 точки .Всеки от членовете на комисията поставя индивидуална оценка в интервал от 0 /нула/ до 20 /двадесет/ точки, където оценка 20 /двадесет/ е най-висока, съпоставяйки отделните техническите предложения на участниците. Участник получил 0 (нула) точки по този показател се отстранява от участие в процедурата. Крайната оценка по този критерий се формира, като сбора от индивидуалните оценки се раздели на броя на членовете на комисията. П3 - Предложена от участника цена, в лева, без ДДС - 40 точки. Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула: П3 = (Ц min /Цn) х 40 точки Където,"Ц min" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране; "Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора; Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на стойностите на показателите П1, П2 и П3 и се изчислява по формулата: КО = П1 +П2 + ПЗ КО има максимална стойност 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: 1.Обща оферта (Образец № 1), подписана и подпечатана от представляващия Участника; 2.Нотариално заверено Споразумение / Договор за създаване на обединение/консорциум (ако Участникът е обединение / консорциум) – оригинал 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), ако е приложимо 4.Документи за правосубектност на Участника 5.Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката и ще спазва всички условия в нея (Образец № 2) 6.Декларации по чл. 47 от ЗОП (Образци № 3.1 и 3.2) 7.Декларация за участието на подизпълнител/и (Образец №4). 8.Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (Образец №5) 9.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП: 9.1.Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012) в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си 9.2.Информация за общия оборот и оборота от подобни дейности на участника за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011, 2012), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец №6) 10.Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП: 10.1.Списък на предложените експерти за изпълнение на поръчката (Образец №8) 10.2.Списък на организирани и проведени обучения за възрастни през последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) (Образец №7), считано от датата на подаване на офертата, включително препоръки за добро изпълнение 11.Автобиография на ключов експерт (Образец №9). 12.Декларация за разположение на ключов експерт (Образец № 10). 13.Декларация за приемане условията на проекто-договора (Образец № 11) 14.Техническо предложение (Образец № 12) Всички образци на документите,посочени в настоящата покана,условията за участие,указанията за изготвяне на офертата,техническата спецификация и образеца на договора,могат да се изтеглят от интернет сайта на Община Якимово,посочен в настоящата покана

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/06/2013