Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" № 33, За: Албена Кръстева, България 1000, София, Тел.: 02 9377252, E-mail: a.krasteva@sofia.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" № 3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на зърно / ечемик, жито, овес, просо, царевица, слънчоглед /, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15700000

Описание:

Готови храни за животни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ечемик - 1500 кг. жито - 11000 кг. овес-36000 кг. просо-1100 кг. царевица-3000 кг. слънчоглед /шарен/-10000 кг. Прогнозната стойност е 37000 с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Зоологическа градина - гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за доставка на зърно: 1. Да бъде в добро състояние, с ниска влажност и цели зърна. 2. Да се взима и товари от определените складови помещения (силози и площадки за зърно) в присъствието на представител на зоопарка и фирмата доставчик. 3. Транспорта на зърното до зоопарка да бъде за сметка на фирмата като след доставката да се взема сборна проба в присъствието на представител на зоопарка и доставчика. 4. Зърното да бъде доставяно в Зоологическата градина до излизане на резултата на пробата, след което се фактурира. 5. Взетите проби от зърното се изследват задължително и единствено в Българската агенция по безопасност на храните, с адрес: гр. София, бул. "П. Славейков" № 15. 6. Товаренето, разтоварването и заплащането на пробата от всяка доставка е за сметка на фирмата доставчик.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Административни сведения - Образец №1. 2. Ценово предложение - Образец №2. ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ. Oбразците са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, "Профил на купувача" http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12). Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис. При подписване на договора, задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5 и документ за гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/06/2013