Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Враца, ул."Иваница Данчов" №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, България 3000, Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: ул."Иваница Данчов" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК – Враца от служба по трудова медицина. Изпълнение на всички дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ в съответствие с Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина/ обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008г./, а именно: т.1 Актуализация оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;т.2. Участие в разработване и предлагане на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установени рискове;т 3. Предложения за степенуване по приоритети на мерките по т. 2; т 4. Оценка ефикасността на предприетите от работодателя мерки; т 5. Наблюдение на здравното състояние на служителите и анализирането му във връзка с условията на труд, съгл. чл.11 от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. / обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г./, като: т.5.1. консултира и подпомага работодателя при организирането на:а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; т.5.2. предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; т.5.3. уведомява избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; т.5.4. изготвя заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа; т.6. За проследяване на здравното състояние на всеки служител във връзка с условията на труд води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6 на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина/ обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г./;т.7 ежегодно изготвя обобщен анализ на здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на резултатите от профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; т.8. обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК-Враца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на 56/петдесет и шест/ служители на РЗОК-Враца от служба по трудова медицина в рамките на една година от сключване на договора. Числеността се коригира съобразно броя на напуснали или освободени и новоназначени служители в РЗОК – Враца, за което възложителят уведомява изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си.5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП. 7. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Изисквания към документите: 1. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; 2. Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; 3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет; 4. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/06/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр. Враца, ул. „Иваница Данчов“ № 2, Районна здравноосигурителна каса – Враца. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 09.30ч. до 17.00ч. в деловодството на РЗОК-Враца. Краен срок за подаване на офертите 04.06.2013г.,17.00ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/06/2013