BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Яничка Труева, Република България 1000, София, Тел.: 02 4223947, E-mail: yanichka.trueva@mon.bg, Факс: 02 9714520

Място/места за контакт: бул. "Княз Дондуков" 2А, бул. "Цариградско шосе" № 125

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване на тематични филми в областта на младежката политика и излъчване на спотове в национални медии (вкл. изработка на DVD с тематични филми)“ Целта е популяризиране на младежката политика в страната в следните области: 1. Младежки услуги 2. Участие на младите хора в демократичния живот 3. Младежко доброволчество 4. Младежка работа 5. Младежко участие Филмите са предназначени за младите хора и широката общественост в страната. Необходимо е филмите да са информационно ориентирани и да предлагат съдържание, което да може да послужи и за обучение и предоставяне на добри практики в определените области на младежката политика.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92100000, 92110000

Описание:

Услуги по производство, разпространение и прожектиране на кино-, видеофилми и филми на цифров диск (DVD)
Услуги в областта на кино- и видеопродукцията и други свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Продукт 1: Тематичен филм I „ МЛАДЕЖКИ УСЛУГИ” 2. Продукт 2: Тематичен филм 2 „УЧАСТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЖИВОТ” 3. Продукт 3. Тематичен филм 3 „МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЧЕСТВО” 4. Продукт 4. Тематичен филм 4 „МЛАДЕЖКА РАБОТА” 5. Продукт 4. Тематичен филм 5 „МОБИЛНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА” Всеки от филмите трябва да бъдат изготвени в съответните формати: • 500 бр. DVD 9 (или еквивалентно) - Формат MPG 2 (или еквивалентно) – по 100 бр. за всеки филм; • Два броя DVD (или еквивалентно) с AVI (или еквивалентно), WMF (или еквивалентно) и MPEG (или еквивалентно) формат на всички филми заедно за интернет пространството; • Два броя Master DVD (или еквивалентно) от всеки филм.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37417 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията са подробно разписани в документацията, която е налична, безплатна и общодостъпна на страницата на МОМН (http://www.mon.bg/), в рубрика "Профил на купувача", раздел "Публични покани"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател: Техническо предложение на участника с четири подпоказателя включва 1) Адекватност на разбиране от участника на изискванията на Възложителя, 2) Техническа оценка на изпълнението на функционалните изисквания към продукт 1, 3) Техническа оценка на изпълнението на функционалните изисквания към продукт 2 и 4) Адекватност на предложената стратегия за изпълнение на поръчката и методика с три подпоказателя:принципи, методи и средства за изпълнение; план за рработа; механизъм за управление на изпълнението; тежест: 70. Показател: Цена за изпълнение; тежест: 30 Комплексната оценка на предложението за всеки кандидат се формира от сбора на стойностите на двата показателя Техническо предложение на участника и Цена за изпълнение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/05/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична, безплатна и общодостъпна на страницата на МОМН (http://www.mon.bg/), в рубрика "Профил на купувача", раздел "Публични покани"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/05/2013