Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Гурко" № 5, За: Светлана Чаушева; Дамян Войновски, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308836; 02 9308810, E-mail: schausheva@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30125100, 30124000

Описание:

Касети с тонер
Части и аксесоари за офис техника


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и спецификацията са посочени в приложение 1, в обявлението на сайта на агенцията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, гр. София, ИА "Автомобилна администрация"

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Заплащането на изпълнената заявка се извършва по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя в рамките на посочената прогнозна цена. Единичните цени включват всички разходи по изпълнение на доставката до мястото на доставка Възложителят заплаща на изпълнителя от бюджета си изпълнените заявки по банков път, в срок до 30 /тридесет/ работни дни след представяне на двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за извършената доставка и фактура от изпълнителя. 2. Консумативите трябва да бъдат нови (нерециклирани), оригинални за съответната техника, посочена в приложените към документацията списъци, за максимален брой страници (максимален капацитет) и да притежават стикер, удостоверяващ техния произход. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. Към момента на доставката консумативите трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по - малък от 75% от целия срок на годност. 3. Доставката се извършва на посочен от възложителя адрес, в рамките на град София в работното време на Агенцията. 4. Срока за доставака на заявените количества не трябва да е по дълъг от 7 работни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа: Декларация за изпълнение на поръчката, която отговаря на количествата и спецификацията, посочени в приложение № 1; ценово предложение; сведения за участника. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Извършване на доставки на консумативи (тонери, барабани, ленти и др.) за копирна и разпечатваща техника, използвана в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.Определеният за изпълнител оферент е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на задълженията по договора. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Количество и изисквания към изпълнението на поръчката. Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани в профила на копувача, на следния интернет адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2013