BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на препарати и средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на ЦА на АПИ“ Сградата на ЦА на АПИ се почиства и хигиенизира ежедневно от назначен за целта специализиран персонал. За извършването на тези дейности са необходими съответните препарати и средства за почистване. Целта на поръчката е закупуването и доставка на препарати и средства за почистване за период от две години. Количествените сметки отнасящи се към поръчката са съгласно Приложения 13 и 14 към ценовата оферта от настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение 13 и Приложение 14 към настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

52000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът в процедурата трябва да има общ годишен оборот за последните три финансови години (2010, 2011, 2012г.), считано до датата на представяне на офертите - минимум 130 000 лева без ДДС. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: Да е изпълнил най-малко 2 (два) договора за доставка на препарати и средства за почистване и хигиенни материали за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертите.Изпълнените договори се доказват с референции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Най-ниска цена” ще се оценява съгласно Приложение № 15 "Критерии за оценка" към настоящата публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на изпълнение – 2 (две) години от датата на сключване на договор с изпълнителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:- документи по чл.101e от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6 ведно с КС Приложение 13 и Приложение 14; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 520 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Общ годишен оборот за последните три финансови години (2010, 2011, 2012г.), считано до датата на представяне на офертите, съгласно Приложение №7; 8. Списък на основните договори за доставка на препарати и средства за почистване и хигиенни материали, съгласно Приложение №8 /прилагат се и референции/; 9. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12. 10.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 ведно с ОКС Приложение 13 и Приложение 14 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2013