Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Александър Аврамов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за обект: „ Мост на р. Марица при км 0+525 на път ІІІ-809 Любимец-Голямата звезда“, включваща дейности по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Консултанските услуги включва дейности по: а.Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект , включително технически контрол по част „Конструктивна” б. Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР); в.Координация на строит. процес до въвежд.на Строежа в експлоатация; г. Осъществяване на геодез.заснемане на обекта; д.Изготвяне на Техн.паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.; е. Управление на изпълнението на Строежа /У-ние на проекта/;ж. Упражняване на стр.надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;з. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; и. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби. Строежът на посоченият обект има следните характеристики: Техн.характ.на съществуващия път:Клас на пътя - IIІ-ти;Габарит: 7.60 м.Не преминава през населени места. Мостът е девет отворен, монолитен, стоманобетонов с дължина от край крило до край крило 316м. Отворите са съответно: 27.50+7х35+27.50 .Ширината от край корниз до край корниз е 11,10м и включва пътно платно 7.60м и два тротоара по 1.75м..Стълбовете са стени със заоблени чела. Устоите са плътни. Крилата са самостоятелни подпорни стени успоредни на пътя.Връхната конструкция е със статическа схема герберова система. Гредоскарата е образувана от три главни греди с криволинейно очертание на дъното и осем напречни греди за всяко поле. Главните елементи на герберовата система са четири и представляват двуконзолни прости греди. Стъпват върху стълбовете съответно: Първият върху стълб 1 и 2, Вторият върху стълб 3 и 4, Третият върху стълб 5 и 6, Четвъртият върху стълб 7 и 8. Окачените елементи са пет броя. Първият и петият стъпват с единия си край върху устоите, а с другия – на конзолите на съседните главни елементи. Останалите три окачени елементи стъпват на конзолите на главните елементи. Лагеруването на окачените елементи върху главните такива се осъществява с тангенциални стоманени лагери. Лагеруването върху стълбовете и устоите се осъществява чрез неподвижни стоманени лагери и подвижни стоманобетонови пендели.Пътното платно е с амортизирана асфалтова настилка, особено около дилатационните фуги. Регула почти липсва. Тротоарите са настлани с тротоарни плочи с лошо състояние. Корнизите са обрушени и фасадната линия начупена. Парапетът и предпазната еластична ограда са силно корозирали. Главните греди са в добро състояние, с изключение на много сериозните повреди в герберовите стави. По дължина на гредата на места липсва бетоново покритие, но армировката не е много засегната.Пътната плоча също е в добро състояние, освен продънването в зоната на герберовия зъб в поле 4. По долната повърхност на плочата и по напречните греди има липсващо бетоново покритие без да е много засегната армировката.Долното строене е в много добро състояние, с изключение на незначителни обрушвания и пукнатини без съществено влияние. Сериозен проблем обаче е липсата на разстояние за дилатация между гардбаластовите стени и челата на крайните отвори.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Хасково

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на консулт. услуга следва да се спазват сл. техн.специф.:„Техн. спецификация” на НА „Пътна инфраструктура” от 2009 г; Закон за устр.на терит.(ЗУТ);Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на стр.;Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за мин.изисквания за здр.и безоп. условия на труд при извършване на СМР;Закон за пътищата; 1.Мин.изисквания за иконом.и фин.състояние:1.1.Общ оборот на участника за последните 3 г.(2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която у-кът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 90 000 лв. без ДДС.1.2.Оборот от услуги, сходни с предмета на общ.поръчка, общо за послед.3г.(2010, 2011 и 2012) не по-малко от 40 000 лв. без ДДС. За доказване на иконом.и финан.си състояние уч-те представят сл. документи:а.заверено копие на балансите за последните 3 фин.год.(2010, 2011 и 2012) и;б.завер.копие на отчетите за прих.и разх.за последните 3 фин.год.(2010, 2011 и 2012)в.Информация за общия оборот и за обор.от услуги като консул., в областта на строит., сходно с предм.на общ.поръчка (строит.надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консулт.услуги, предоставяни в страната или в др. държави) за последните 3 год.(2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която уч-кът е учреден или е започнал дейността си.2.Техн.възможности и/или квалиф.:2.1.Да има възможност да осигури техн. оборудване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР, но не по-малко от:- нивелир с лата и тринога – 1 бр.;- трансп.средства – 1 бр. - компютри – 1 бр.2.2.Да разполага с инж.-техн. персонал за осигуряване на техн. ръковод.при изпълнение на консултантската услуга, вкл.за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на общ. поръчка.Задължителният мин.състав на екипа трябва да вкл. ключови спец. в областите, покриващи предмета на поръчката, както следва:Координатор на проекта/обекта (1)•образование - стр.инженер;•опит в пътния сектор – 8 години;Спец.проф.опит: участие в екип на подобна ръков.позиция при упраж.на стр. надзор на проекти за реконстр. или рехаб.на пътища и участие в най-малко 1 изпълнен дог.за рекон.или рехаб. на пътища през последните 8 год.Координаторът на проекта ще ръководи екипа на Консултанта и ще бъде непрекъснато на обекта през цялото времетраене на договора;Инженер по материали (1),•образов. - стр. инженер, инж.-геолог или инж.-химик;Общ проф.опит: опит при работа в стр. лаборат., свързана с изпитания при строит.на инфраструкт. обекти – 5 г;Специфичен проф.опит: •участие в екип на подобна длъжност (контрол на кач.и приемане на стр. работи) за упражн.на стр.надзор на пътища и съоръж.в най-малко 1 изпълнен дог.през последните 5 г.Инженер по количества (1)-•образование - стр.инж;•опит в пътния сектор – 5 г.;•участие в екип на подобна длъжност (измерване на количествата) за упраж.на стр.надзор на пътища и съоръжения в най-малко 1 изпълнен дог. през последните 5 г.Инспектор -изпълн.функциите и на „Координатор по безоп. и здраве”.- образование - стр. инженер или проф.квалификация стр.техник и притежаване на необходимия сертиф.или друг документ за упражняване на позицията за „Координатор по безопасност и здраве”;-опит в път.сектор – 5 г•участие в екип на подобна длъжност за упраж.на стр.надзор на пътища и съоръж.в най-малко 1 изпълнен дог.през последните 5 г.Геодезист (1).-образование - инж.по геодезия;•опит в път. сектор – 5 г;•участие в екип на подобна длъжност за упраж.на стр.надзор на пътища и съоръжения в най-малко 1 изпълнен дог.през последните 5г.Ключовите спец.да притежават Лиценз за упраж. на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ.документи, удостов.образов., проф. квалификация и и опита на ключовите спец.- дипломи за завършено образ. и придобита квалиф., тр и осиг.. книжки, лицензи, референции от работодател и други документи, доказващи посочените в тр- биограф.справка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Стойността за изготвяне на оценка на съотве. на инв.проект–не повече от 4000 лв без ДДС и срок- до 10 кал. дни от датата, на която Възложителя.предаде на Изпълнителя с прием.предав.протокол проект.докум.С-ста за упражн. на стр.надзор - не повече от 35 200лв без ДДС и до въвеждане на обекта в експлоат.Уч-ът да отговаря на изискв.на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостов. с документи и деклар.за отсъствие на обстоятелствата (Пр.№ № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:-документи по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец, съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Копие от документ за регистрация или посочва ЕИК; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и ал. 2, т.5 от ЗОП – Приложение № 1; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2. и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП – Приложение № 3; 5. Списък на инженерно – техическия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга - Приложение № 4; 6. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 4.1; 7. Трудово-биографични справки – Приложение № 4.2; 8.Техническа оферта - Приложение № 5; 9. Оферта- Приложение № 6; 10. Ценова оферта - Приложение № 7; 11. Документ за гаранция за участие в размер на 300 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 12. Декларация за непрекъснато разположение на ключовите специалисти на обекта по време на целия строителен период - Приложение № 8; 13. Проект на договор - Приложение № 11; 14. Декларация за техническото оборудване - Приложение № 12; 15. Декларация за запознаване с условията на договора – Приложение № 13; 16. Списък относно информация за оборота от консултански услуги – Приложение № 14; 17. Списък на техническото оборудване, офисите и автомобилите – Приложение № 15; 18. Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – Приложение № 17; 19.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Пр. № 7 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик към офертата. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2013