Версия за печат

BG-Горна Оряховица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

" Северноцентрално държавно предприятие" ДП, Държавно горско стопанство Горна Оряховица, улица Ангел Кънчев № 29, За: инж.Мила Стоянова - заместник директор ТП ДГС Горна Оряховица, РБългария 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60039, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0631 60044

Място/места за контакт: ТП ДГС Горна Оряховица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://scdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://scdp.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

доставка чрез закупуване на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица, СЦДП Габрово ДП за срок от 12 месеца, при прогнозна стойност на доставката 4586,53 лева без ДДС

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22800000, 22600000, 22850000, 22851000, 22852000, 22852100, 22820000, 30141000, 30141100, 30192100, 30192111, 30192121, 30192125, 30192130, 30192131, 30192160, 30197000, 30197220, 30197330, 30197642

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон
Мастило
Класьори и аксесоари за тях
Класьори
Папки за сортиране
Папки за досиета
Формуляри
Калкулатори
Джобни калкулатори
Гуми за триене
Намастилени тампони
Химикалки
Маркери
Моливи
Пиромоливи
Коректори
Дребно офис оборудване
Кламери
Перфоратори
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

доставка на канцеларски материали и консумативи , при прогнозна стойност 4586,53лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4587 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франско доставка град Горна Оряховица, административна сграда на ТП ДГС Горна Оряховица

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

доставка на канцеларски материали и консумативи , отговарящи на изискванията на БДС

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Право да участва в процедурата има всяко заинтересовано юридическо лице, което: 1.Да не е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за : а/ престъпление против финансовата,данъчната или осигурителната система , включващо изпиране на пари, по чл.253 – 260 от Наказателния кодекс; б/ подкуп по чл.301- 307 от Наказателния кодекс ; в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; г/ престъпление против собствеността по чл.194- 217 от Наказателния кодекс; д/ престъпление против стопанството по чл.219 – 252 от Наказателния кодекс; 2. Да не е свързано с лица по смисъла на параграф 1,т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;3. Да няма сключен договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.;4.Да е представил оферта в съответствие с изискванията на глава 8 а от ЗОП и;5. удостоверение за актуално състояние на кандидата от ТР при Агенция по вписванията

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2013