Версия за печат

BG-с. Антон

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Антон, пл. "Съединение"№ 1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, България 2089, с. Антон, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: пл. "Съединение" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.antonbg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.antonbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=93.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на услугата е Изпълнение на дейности по провеждане на езикови, компютърни и специализирани обучения за служителите на община Антон. Дейностите са част от проект „Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон”, договор с рег. № А12-22-97/01.04.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основните дейности включват: - Обучение по английски език - Обучение по текстообработка за напреднали - Обучение за работа с електронни таблици - Обучение за работа с презентационен софтуер - Обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани - Обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи - Обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми - Обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• Проведено 1 обучение по английски език за нива А1 и А2 за 22 участника. • Проведено 1 обучение по текстообработка за напреднали за 12 участника. • Проведено 1 обучение за работа с електронни таблици за 12 участника. • Проведено 1 обучение за работа с презентационен софтуер за 4 участника. • Проведено 1 обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани за 7 участника. • Проведено 1 обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи за 12 участника. • Проведено 1 обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми за 10 участника. • Проведено 1 обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие за 21 участника.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За целите на настоящата поръчка е изготвено техническо задание, приложено към настоящата покана, в която са определени основните задачи и формулирани условията и изискванията на Възложителя, с които задължително следва да се съобразите. Конкретните стъпки и задачи по изпълнението на услугата трябва да са съобразени с поставените изисквания към дейностите и очакваните резултати при провеждане на обученията в настоящето техническо задание. Провеждането на отделните обучения трябва да бъде организирано така, че да не възпрепятства служителите при изпълнението на техните задължения в общината. Участниците трябва да съобразят при планирането на отделните обучения, че участниците в тях не могат да посещават едновременно повече от едно обучение в работно време. Изпълнителят трябва да извърши услугата съобразно изискванията на Приложение № 13 от Договора за безвъзмездна финансова помощ „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност“. При неспазване изискванията на Възложителя офертата няма да бъде допусната до оценка. Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от следващия ден от датата на възлагането й с договор и изтича с извършване на услугите и подписването на окончателен предавателно-приемателен протокол от страна на Възложителя. Максималният срок за извършване на услугата е 8 месеца. Участниците в поръчката трябва да притежават следните технически възможности: • Изпълнени минимум 2 (два) договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г). Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка и да са приети от възложителя. Под „сходен предмет” се разбира провеждане на обучения. Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата поръчка. • Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2000/2008 или еквивалентен. Обхватът на сертификацията трябва да отговаря на предмета на поръчката, а именно провеждане на обучения. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването за сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000/2008 или еквивалентен трябва да се изпълнява от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случай, че участникът е обединение, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло, а не от отделните лица, съставляващи обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, то те трябва да представят документи, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а именно – документ за регистрация и доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка /КО/ е сбор от точките по показатели К1 и К2: КО = К1 + К2 Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. К1 - Цена: максималният брой точки по този показател е 30. К1 = (минимална предложена цена) / (цена предложена от участника) x (30 точки), където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране, а „цена предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на услугата. К2 - Предложение за изпълнение на поръчката: максимален брой точки 70. Оценката се получава по формулата: К2 = ((Т1+Т2+Т3+Т4+Т5)/100) х 70, където: Т1 – Анализ на целите, дейностите и резултатите на поръчката – макс. 20 т. Т2 – Мерки за управление на потенциалните рискове за изпълнение на поръчката – макс. 20 т. Т3 – Подход, методи и средства за организиране и изпълнение на поръчката – макс. 20 т. Т4 – Описание на изпълнението на дейностите – макс. 30 т. Т5 – План за работа - макс. 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата задължително съдържа: • Административни и юридически сведения – Приложение № 1, образец; • Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 2, образец; • Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Приложение № 3, образец; •Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – Приложение № 4, образец; •Декларация за подизпълнител - Приложение №5; •Декларация от подизпълнител - Приложение №7; •Декларация за обединение - Приложение №8; • Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 9, образец; • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 10, образец; • Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години – Приложение № 11, образец; • Заверени копия на препоръки (референции) за добро изпълнение на поне 2 договора, изпълнени през последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012 г.), които да съдържат следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение (начална и крайна дата на изпълнение на договора), предмет на договора, кратко описание на извършените дейности по договора, име на Възложителя, потвърждение от Възложителя дали работата на изпълнителя е била извършена качествено и в срок. • Декларация за ЕИК – Приложение № 12, образец или копие от документа за регистрация, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. • Заверено с подпис и печат на участника копие от валиден сертификат издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2000/2008 или еквивалентен с обхват провеждане на обучения; • При участие на обединение – документ за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващия. Договорът за обединение трябва да включва клаузи за разпределяне на задачите и отговорностите между членовете на обединението. • Договор за изпълнение на поръчката; •Техническо задание - Приложение №14; •Методика за оценка на офертите - Приложение №15; Офертите се подават в деловодството на община община Антон – с. Антон, Софийска област, пл. „Съединение“ 1. Приложенията към поканата са на разположение на всички заинтересовани на интернет адреса на Възложителя: http://www.antonbg.com до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана. При сключване на договора, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертите ще бъдат отворени на 30.05.2013 г. от 11:30 часа в заседателната зала на Читалище „Христо Ботев 1925” село Антон, Община Антон, пл. „Съединение” №1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2013