Версия за печат

BG-С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: Росен Иванов, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 0884 302330, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

С настоящата поръчка, Възложителят – Община Братя Даскалови, има за цел да избере изпълнител на дейности по осигуряване на информация и публичност при реализацията проект: "Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения", по Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по схема за безвъзмездна финансова помощ по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 79952000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За осигуряване на задължителните мерки по информация и публичност във връзка с реализирането на проект "Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения", са предвидени следните дейности: - организиране и провеждане на 2 /две/ пресконференции (встъпителна и заключителна); - изготвяне на 2 /две/ прес-изявления (едно за встъпителната пресконференция и едно за заключителната пресконференция) - изработка, отпечатване и доставка на рекламни материали за информация и публичност (брошури - 1000 бр.; плакати - 25 бр.) - изработване на 1 /един/ бр. окончателен доклад след приключване дейностите по проекта; - изработване на 12 /дванадесет/ бр. прессъобщения за публикуване в интернет страницата на община Братя Даскалови;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3792 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в документацията за участие. Ценовото и техническо предложение трябва да бъдат попълнени на български език и оформени по приложените към документацията образци, чиито условия са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. Варианти на оферта не се допускат. Ценовото предложение представлява цена, предложена от Участника за изпълнение на поръчката, по критерии, заложени от Възложителя. При подписване на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Глава Осма “а“ от ЗОП. Ако участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато кандидатът предвижда използване на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всички изброени изисквания се прилагат и за подизпълнителите. Участниците в процедурата, следва да отговарят на следните минимални изисквания, относно тяхното икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация и да представят следната информация: Икономическо и финансово състояние: 1.Оборот, сходен с предмета на поръчката за последните три години (2010,2011 и 2012 г.) – минимум 7 800 лв. без ДДС. Участника представя в офертата си Справка – декларация за оборота от услугите сходни с предмета на поръчката – Приложение №9, Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови (2010, 2011 и 2012 години); За физическите лица заверено копие на годишна данъчна декларация или еквивалентен официален документ. Технически възможности и квалификация: 1.Договори, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010,2011 и 2012 г): - Минимум 1 договор за периода от последните три години, сходен с предмета на настоящата поръчка, доказващ опита на Участника в изпълнение на мерки и дейности по информация и публичност; Участника представя в офертата си справка-декларация по образец на основните договори за услуги, които са предмет на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата посочена като крайна за получаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (Приложение №10). 2. Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката (минимум 3 служители): - 1 /един/ Ръководител на екипа с образователно-квалификационна степен „магистър“ или по-висока, или еквивалентна образователна степен в една от следните области: маркетинг, реклама или публична администрация; професионален опит: най-малко 3 години общ професионален опит/трудов стаж на ръководна позиция. - 2 /двама/ служители "Информация и публичност" с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или по-висока, или еквивалентна образователна степен, по хуманитарни или технически науки. Участникът представя в офертата си списък по образец на предложените експерти, които ще изпълняват поръчката (Приложение №11), както и Автобиографии на предложения екип, с приложени оригинали или заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти – дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, удостоверения за правоспособност, трудови и служебни книжки, граждански и трудови договори, препоръки, длъжностни характеристики, както и с други документи по преценка на участника. Документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

• Показател 1 – К1 - Предлагана цена – с максимална стойност 40 точки • Показател 2 – К2 - Срок за организиране на пресконференция – с максимална стойност 30 точки. • Показател 3 – К3 Срок за изработка, доставка и разпространение на информационни материали - брошури и плакати, изработка на окончателен доклад за дейностите по проекта, изработка на прессъобщения за публикуване в интернет страницата на община Братя Даскалови, изработка на прес-изявление за встъпителна и заключителна пресконференции - с максимална стойност 30 точки. К = К1+К2+К3 К - /комплексна оценка/. Максимална стойност на комплексната оценка - 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП. Представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат минимум: а/удостоверение за ЕИК – за българско ЮЛ, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а ако е ФЛ – копие на документ за самоличност; б/документ за регистрация по ДДС, а ако не е регистриран – декларация за липса на регистрация по ДДС; в/ Административни данни на участника – Приложение №1; г/ Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Приложение №2; д/ Ценова оферта за изпълнение на обществената поръчка - Приложение №3; е/ Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от б. “а” до б. “д” и ал. 2, т.5 от ЗОП - Приложение №4; ж/ Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от ЗОП - Приложение №5; з/ Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки - Приложение №6; и/ Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Приложение №7; й/ Справка – декларация за оборот от услуги сходни с предмета на поръчката – Приложение №9; к/ Справка – декларация за изпълнени договори сходни с предмета на поръчката – Приложение №10. л/ Списък по образец на предложените служители, които ще изпълняват поръчката - Приложение №11. Пълната документация, съдържаща подробно описаните изисквания и указания към участниците, във връзка с подготовката на офертата, както и образци на изискуемите документи, са достъпни на профила на купувача на Възложителя, на адрес: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha Офертите, изготвени съобразно изискванията се подават в срок до 21.05.2013 г. до 16.00 ч., в Център за услуги и информация на Община Братя Даскалови, находящ се във фоайето на сградата на Община Братя Даскалови, I етаж, всеки работен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2013