Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров №52А, За: Петър Меродийски, България 1797, София, Тел.: 0888 398853, E-mail: merodiiski@abv.bg, Факс: 02 9396722

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка включва доставката на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192000, 30197642, 30125110, 30125120

Описание:

Принадлежности за офиса
Фотокопирна хартия и ксерографска хартия
Тонер за лазерни принтери/факс машини
Тонер за фотокопирни машини


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествена сметка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на поръчката са сградите на ДАМТН в градовете: София, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и количествена сметка на материалите и образец на оферта. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/05/2013