Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане на ограда за ПСОВ – Сливен” Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ гр. Сливен се нуждае от ограда по цялата имотна граница, с цел предпазване на сгради, съоръжения и полета от преминаване на хора и животни. Цялата дължина на имота по неговата периферия е 1300м. Оградата ще се изпълни посредством стоманени колове от тръба Ф 50 с височина 250 см., с дебелина на тръбата с 5 мм. Същите се замонолитват в механично издълбани дупки през 2,5 м. – общо 521 дупки. Издълбаването на дупките ще става посредством свредел с Ф 35 см. и дълбочина 50 см. Стоманените колове се изравняват и замонолитват 30 см. в бетона, като над терена до върха да остават 220 см. От терена нагоре се монтира оградна мрежа с височина 150 см., стандартна, с растер 5х5 см. Над оградната мрежа се монтират 3 реда бодлива тел, през 20 см., до върха на коловете. Стоманените колове се грундират и боядисват със светло сива блажна боя. Терена се почиства от храсти и корени, и оградната мрежа се прихваща към земята по цялата й дължина, с цел възпрепятстване от промушване на хора и животни.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45342000

Описание:

Монтажни работи на огради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходими за изпълнение СМР и дейности: 1.Издълбаване на дупки в терена посредством свредел ф 35 см. и дълбочина 50 см., през 2,50 м. по цялата дължина на оградата от 1 300 м.; 2.Доставка и монтаж на стоманени колове от тръба ф 50 с дебелина s = 5 мм и височина 250 см.; 3.Изравняване на коловете и замонолитване на дупките с бетон клас В15; 4.Доставка и монтаж на оградна мрежа с дължина 1 300 м., стандартна с височина 150 см. и растер 5х5 см.; 5.Доставка и монтаж на 3 реда бодлива тел над оградната мрежа през 20 см. до върха на коловете; 6.Грундиране и боядисване на стоманените колове на оградата, изчистване на терена и прихващане на оградната мрежа към земята. Видовете СМР и техните количества за изграждането на оградата състояща се от стоманени колове с оградна мрежа и 3 реда бодлива тел, с обща дължина 1300 м.л. са следните: 1.Направа на дупки механизирано със свредел Ф 35 см. и h = 0.50м., през 2,5 м. - 521 бр.; 2.Доставка и монтаж на стоманени колове от стоманена тръба Ф 50, с височина 250 см. и дебелина s = 5 мм. - 521 бр.; 3.Доставка и полагане на бетон В15 за стъпки - 26,05 м; 4.Превоз бетон с автобетоносмесител до 10 км - 35,04 м; 5.Доставка и монтаж оградна мрежа с височина 150 см. - 1 300 м.л.; 6.Доставка и монтаж бодлива тел - 3 реда x 1300 м - 3 900 м.л.; 7.Грундиране и полагане двукратно на светлосива блажна боя по метални колове 3,93 м/кол - 2 048 м; 8.Заравняване и почистване на терена - 1 300 м.л.; 9.Прихващане на оградната мрежа към земята - 1 560 бр.; 10.Стоманена тапа - 521 бр. Елементите на оградата са видни от Чертеж № 1 – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

80000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПОСВ , гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение по образец Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. При участие на обединение изискването се отнася за всеки член на обединението. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната.9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена - тежест 60 точки; 2. Срок за изпълнение - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закон за Камарата на строителите). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители.10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 7.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 8.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 9;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията е приложен Образец № 10 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от Раздел ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2013