Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Филип Иванов - главен експерт, дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217600, E-mail: ph.ivanov@mon.bg, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка има за цел осигуряването на нормалното функциониране на Националната образователна мрежа и осигуряване на непрекъснатост на свързаността на училищата на територията на Република България към мрежата. Дейностите включени в поръчката се отнасят до: • Мониторинг, поддръжка и експлоатация на оборудването и свързаността на Контролния център на НОМ; • Дистанционно наблюдение, поддръжка и експлоатация на опорното комуникационно оборудване на НОМ, разположено в 15 регионални центъра (РЦ) на територията на Република България; • Дистанционна поддръжка на комуникационното оборудване и Интернет свързаност в училищата на територията на България, включени към НОМ; • Координация и оперативна комуникация с регионалните и национални доставчици на Интернет и VPN свързаност на училищата; • Мониторинг на свързаността и достъпността на опорната мрежа на НОМ; • Дистанционна помощ и консултации на представители на училищата по поддръжката на комуникационните мрежи и техника в компютърните зали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48200000

Описание:

Софтуерни пакети за работа в мрежи интернет и интранет


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Цел на услугата Целта на услугата е осигуряването на мониторинг на НОМ и поддръжка на оборудването и системите в КЦ и включва обслужване на следните елементи: a. Комуникационно оборудване. b. Хардуер; c. Системен и общ приложен софтуер; d. Специализиран приложен софтуер; 2. Технически изисквания и дейности по предоставянето на услугата: • Участникът следва да предостави и поддържа гореща линия (helpdesk) по стационарен телефон за отстраняване на текущи проблеми и консултации с училищата за периода 08:00-18:00 през работни дни и 09:00-14:00 в събота; • Осигуряване на ежедневно присъствие на специалисти в КЦ в интервала от 08:00 до 18:00 часа в работни дни и в интервала от 08:00 до 14:00 часа в събота; • Извършване на дистанционна поддръжка на комуникационното оборудване и сървърите в училищата за периода 08:00-18:00 през работни дни и 08:00-14:00 в събота; • Извършване на 24-часова дистанционна поддръжка и мониторинг на комуникационното оборудване и сървърите в Регионалните центрове на НОМ; • 24-часова поддръжка, мониторинг на работоспособността, профилактика и експлоатация на комуникационното оборудване и свързаността на КЦ, Регистриране и локализация на повреди в активното оборудване. Координиране на действията при отстраняване на повреди, вкл. с външни доставчици на оборудване и съединителни връзки. • 24-часова системна администрация, мониторинг, поддръжка, експлоатация и профилактика на сървърите и сървърните софтуерни продукти в КЦ; • Извършване на отдалечено конфигуриране на комуникационното оборудване и свързаността на училищата; • Конфигуриране на нови комуникационни устройства за училищата, осигуряването на тяхната подмяна и дистанционна поддръжка и помощ при свързването им; • Осъществяване на комуникация и координация с доставчиците на опорна свързаност; • Осъществяване на координация и комуникация с регионалните и национални доставчици на свързаност на училищата за осигуряване на взаимосвързаност в регионалните центрове; • Осъществяване на комуникация и извършване на дистанционни консултации с регионалните доставчици на свързаност и ръководителите на компютърните кабинети в училищата при нужда от преконфигурация на оборудването в училищата или конфигуриране на нови устройства, както и при необходимост конфигурация на оборудване на място в училището; • 24-часово наблюдение на достъпността на опорната мрежа на НОМ; • Проактивно наблюдение и управление на всички интегрирани мрежи и системи в КЦ, наблюдение на използването на мрежата и осигуряване на статистики за проблеми, проблемни участъци и линии; • Създаване и водене на дневник за възникналите неизправности, направените промени в конфигурациите и подмяна на оборудване в КЦ и училищата; Поддържане на база от данни за текущите и миналите конфигурации на активното оборудване.; • Създаване и следване на процедури за ескалиране на проблеми със свързаността. • Конфигурация и преконфигурация на комуникационното оборудване и преносната среда. Сваляне и запазване на конфигурациите на активното мрежово оборудване. • Наблюдение и анализ на функционирането на комуникационното оборудване. Измерване и анализ на параметрите на трафика и предложения за оптимизации на комуникационното оборудване; • Поддържане на актуална база данни относно видовете активно оборудване, комуникационни връзки и др. Ниво на гарантиране на услугата За осигуряването на необходимото ниво на услугата трябва да бъдат изпълнени следните изисквания: • Срок за реакция при повреда в системите в центъра: o 30 минути в периода 08:00 – 18:00 часа o 2 часа в периода 18:00 – 08:00 часа • Срок за отстраняване на повреда в системите в центъра: o 1 час в периода 08:00 – 18:00 часа o 4 часа в периода 18:00 – 08:00 часа • Срок за отстраняване на конфигурационен проблем в комуникационното оборудване в училищата: o 1 час в периода 08:00 – 18:00 часа o 6 часа в периода 18:00 – 08:00 часа

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За осигуряване на необходимото ниво на услугата трябва да бъдат изпълнени следните изисквания относно техническите възможности и опит на кандидатите: • Участникът следва да има минимум един изпълнен договор със сходни на поръчката дейности през последните 24 месеца - прилага се списък на изпълнени договори с предмет сходен с предмета на поръчката за последната една година; • Участникът следва да представи минимум една референция (препоръка), доказваща опита му в дейности, сходни с предмета на поръчката; • Участника следва да осигури екип от минимум 2 (двама) специалисти, които ще участват в изпълнението на настоящата поръчка – прилага се списък с лицата, които ще участват пряко в изпълнението на поръчката; • Участника следва да осигури ежедневно присъствие на мин. 1 специалист в КЦ в интервала от 08:00 до 18:00 часа в работни дни и в интервала от 08:00 до 14:00 часа в събота – прилага се декларация за съгласие свободен текст; • Изисквания към образователната и професионална квалификация на лицата, участващи в изпълнението на поръчката. Лицата, участващи в екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката следва да отговарят на следните минимални изисквания: o висше образование в сферата на техническите науки; o минимум 3 години опит в извършването на сходни дейности; o познания в сферата на поддръжката на комуникационно оборудване на Cisco (минимум един от участниците в екипа следва да притежава CCNA или CCNP, или еквивалентни сертификати или удостоверения за преминато обучение); o познания в сферата на управлението на сигурността на комуникационно оборудване (минимум един от участниците в екипа следва да притежава CCNA Security или еквивалентни сертификати или удостоверения за преминато обучение); o познания в сферата на хардуерната поддръжка на компютърни работни станции и мрежово оборудване (доказва се с приложени автобиографии и сертификати/удостоверения на членовете на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката); o познания в сферата на софтуерната поддръжка на компютърни работни станции, операционни системи и мрежово оборудване (доказва се с приложени автобиографии и сертификати/удостоверения на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката); o опит в сферата на администрирането и поддръжката на сървърни операционни системи на Майкрософт (доказва се с приложени автобиографии и сертификати/удостоверения на един или повече членове на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката); o познания в сферата на инсталацията и поддръжката на сървърни приложения на Майкрософт за активна директория, защитна стена, бази данни, DNS, електронна поща и др. (доказва се с приложени автобиографии и сертификати/удостоверения на един или повече членове на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката). Участникът избран за изпълнител на услугата представя гаранция за изпълнение на договора - парична или банкова гаранция в полза на Възложителя в размер на 3 % от стойността на договора, без вкл. ДДС. Представената от изпълнителя гаранция за изпълнение ще бъде задържана при лошо изпълнение на договора. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок от 30 (тридесет) работни дни, след подписването без забележки на предавателно-приемателен протокол удостоверяващ качествено изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/05/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Местоположение на Контролния център на НОМ, описание на наличното комуникационно и ИТ оборудване и софтуер за управление на мрежовите ресурси в Контролния център на НОМ Местоположение на Контролния център на НОМ – 1000, гр. София, ул.“Гурко” № 6, сградата на Централна поща Описание на комуникационното и ИТ оборудване Оборудване Брой Забележка Модулно комуникационно устройство Cisco 6513 • 2x Supervisor, • 2x FSM, • 2x IDS, • 2x IPSec VPNSM, • 2x 48-port GE, • 2x 3000W power supply; 1 Модулно комуникационно устройство Cisco 7604: • 2x Route Switch Processor modules • 4x 10GE • 6x GE interfaces 1 Сървър HP Blade ProLiant BL20p: • 2x Intel Xeon 3.6 GHz, 800 MHz • 2-6 GB DDR2 SDRAM 400 MHz • 2x 72 GB HDD SCSI U320 10k • 4x GE Interfaces 22 Система за съхранение на данни HP EVA5000 1 Лентова библиотека за архивиране на информацията HP MSL6030 1 Система за непрекъсваемо електрозахранване (UPS) MASTERSYS MC 60 kVA; 1 Описание на софтуера за управление, мониторинг и архивиране Софтуерни продукти Забележка Използвани продукти Windows Server Ent 2003 Win32 Windows Server Std 2003 Win32 MS ISA Server 2004 Ent MS Systems Management Server Ent 2003 MS Exchange Server 2003 Ent MS Exchange Server 2003 Std MS SharePoint Portal Server 2003 Symantec AV Ent 9.0 Софтуерни системи и решения Система за оторизация и автентикация (MS Active Directory, DNS) Система за управление на достъпа до Интернет (MS ISA Server, Proxy) Система за антивирусна защита (Symantec AV) Файлови услуги (Windows Server Std) Система за оперативни актуализации (MS Systems Management Server) Система за филтриране на съдържанието в реално време (Symantec AV for MS ISA Server) Система за електронна поща (MS Exchange Server) Информационен портал (MS SharePoint Portal Server) Принципна схема на свързването на оборудването в КЦ - съгласно с посоченото в Техническото задание Описание на местоположението на Регионалните центрове на НОМ, както и спецификациите на наличното комуникационно оборудване и софтуер за управление на мрежовите ресурси Регионален център Град Пощенски код Адрес РИО-Благоевград Благоевград 2700 ул."Тракия" №2 РИО-Бургас Бургас 8000 ул."Гладстон" №150 РИО-Варна Варна 9000 ул. "Цар Симеон I" №32 РИО-Велико Търново Велико Търново 5002 ул."Арх. Георги Козаров" №1 РИО-Враца Враца 3000 ул."Софроний Врачански" №6 РИО-Габрово Габрово 5300 ул. "Брянска" № 30 ет.7 РИО-Добрич Добрич 9300 пл."Свобода" №5, ет.3, п.к.153 РИО-Пазарджик Пазарджик 4400 ул."Пейо Яворов" №1, п.к.69 РИО-Плевен Плевен 5800 ул."Д.Константинов" №23, ет. 3 РИО-Пловдив Пловдив 4000 ул."Цариброд" №1 РИО-Русе Русе 7000 ул."Църковна независимост" №18 РИО-Сливен Сливен 8800 ул. "Цар Освободител" №1 РИО-Стара Загора Стара Загора 6000 ул."Барейро" №9, п.к.175 РИО-Хасково Хасково 6300 пл. "Свобода" № 5, ет.3, п.к. 179 РИО-Шумен Шумен 9700 ул."Цар Калоян" №1 Във всеки един РЦ има разположено следното оборудване: • Комуникационно устройство Cisco 7201- 1 бр. o 4x GE interfaces o 1x VPN module • Комуникационно устройство Cisco 2960G – 1бр. o 24x GE interfaces

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/05/2013