Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Филип Иванов - главен експерт, дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217600, E-mail: ph.ivanov@mon.bg, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката има за цел осигуряването работоспособността на залите, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите от ДЗИ и осигуряването на нормално протичане на дейностите по обработка на изпитни работи във връзка с юнска и септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2013. Дейностите включени в поръчката се отнасят до: 1. Обезпечаване работоспособността на 4 броя зали, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите на зрелостниците от ДЗИ 2013 – координация и възлагане на дейности на оператори по изпити и дати, ежедневен инструктаж, опазване на сигурността и консистентността на изпитните материали; 2. Предоставяне на оценителен софтуер за сканиране, автоматизирана обработка, разсекретяване, агрегиране и анализ на резултати от изпитни работи; 3. Обучение на 60 потребителя (оператори, определени от Възложителя) за работа със софтуера и предоставяне на сертификат за успешно преминато обучение; 4. Съпътстващи дейности, анализ и верификация на данните.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80200000, 80210000

Описание:

Услуги на средното образование
Услуги на средното техническо и професионално образование


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Обезпечаване дейността в 4 броя зали, обслужващи системата за автоматизирана обработка на резултатите на зрелостниците от ДЗИ 2013 включващо: • цялостна координация и логистика по автоматизираното оценяване на ДЗИ 2013, вкл. присъствие на място в двете локации на територията на гр. София, където се оценяват изпитни работи за целия период на проверката; • изпълнение на заложените в предмета на поръчката дейности спазвайки инструкциите на Възложителя и условията на организация, наложена от нормативно установените документи; • координация и възлагане на дейности на оператори по изпити и дати; • ежедневен инструктаж на операторите; • балансиране на обработката на материали от отделните изпити; • въвеждане на ключове за верни отговори; • верифициране на резултатите и анализ на базата данни с оценки от ДЗИ; • коригиране на системно ниво на операторски грешки; • съгласуване на корекции от оператори и комисии по проверка и оценка; • служебно отбелязване в базата данни на случаи с нечетими бар кодове или повредени бланки. 2. Предоставяне на софтуер със следните функционалности: • Модули, извършващи двете основни дейности за автоматизирано оценяване, съответно – сканиране, изчисляване и корекция на резултатите от една страна и дешифриране на идентификационни бланки и привързване с външна база с имена на зрелостници от друга; • Работа в мрежова среда и възможност за едновременно въвеждане на до 60 комплекта бланки в модула за сканиране и изчисляване; • Пълна автономност на двата модула (възможност за паралелно протичане на процедури по сканиране и разсекретяване); • По модула за сканирането, изчисляването и корекцията: - Сканиране на изображения с попълнени бланки за отговори; - Автоматична идентификация на отбелязаните области и маркиране на съответните точкови зони в сканираното изображение; - Възможност за въвеждане на различна тежест (коефициент на тежест) на затворени въпроси по отделните изпити, вкл. и при различна тежест на коефициентите в рамките на един и същи изпит; - Въвеждане и верификация на точки, попълнени от представители на националната комисия за проверка и оценка на изпитните работи; - Възможност за ръчно потвърждаване или корекция на отчетените точки в съответствие с инструкции, предоставени от Възложителя; - Автоматично въвеждане в база данни на резултати от изпитни работи с намиране на съответствие с уникален баркод върху всяка от бланките; - Алармиране при идентифициране на еднакви баркодове в сканирани бланки; - Разпечатване на сканирано изображение с отражение на въведените точки и евентуалните корекции върху него и генериране на общи протоколи за всяка папка с изпитни работи; • По модула за дешифрирането: - Създаване на връзка от натрупаните в процеса на компютърна обработка бази данни от Изпълнителя с предоставена от Възложителя пълна база данни със зрелостници по входящ номер или ЕГН; - Идентифициране на бланката по уникален баркод и привързване към съответен запис в натрупаната база с точки от вече сканираните листове с отговори чрез въвеждане на входящ номер или ЕГН от сканираното изображение; - Възможност за прехвърляне на натрупаната база данни с точки на зрелостници на магнитен или оптичен носител в зададен от Възложителя формат за база данни; • Технически изисквания към софтуера: - Софтуерът следва да работи на стандартна десктоп PC конфигурация с четири гигабайта оперативна памет и двуядрен процесор; - Системата следва да работи и със скенер със следните характеристики: – ADF за 50 листа; скорост – 25 стр./мин. както и с принтер със скорост мин. 30 стр./мин. 3. Обучение на 60 потребителя (оператори, определени от Възложителя) за работа със софтуера и предоставяне на сертификат за успешно преминато обучение;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ в избор на изпълнител за услуга с предмет: „Обезпечаване на процеса на автоматизирана обработка на резултатите на участниците в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2013 година на територията на оценителните гнезда в град София“ 1. Всеки участник следва да има общ оборот на стойност най-малко 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС от дейност, сходна с предмета на поръчката за предходните три години (2010, 2011, 2012 г.). Доказва се с подписан от участника списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010, 2011, 2012 г.), придружен от поне две препоръки за добро изпълнение. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора. 2. Участникът трябва да работи по сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Всеки участник трябва да разполага с офис на територията на гр. София. 4. Екипът от специалисти на всеки участник трябва да бъде съставен от минимум 5 (пет) висококвалифицирани специалисти, както следва: - ръководител екип – 1 бр. - отговорници за изпитни зали – 4 броя, които да притежават опит в участие в изпитни комисии със сходен предмет и обем на дейностите в последните три години. Доказва се с приложени референции и посочени лица за контакти. 5. Участникът следва да осигури присъствието на екипа в гнездата за оценяване ежедневно (от 9 до 18 часа) в рамките на периода на провеждане на оценяването за ДЗИ 2013 (20 май - 10 юни и 31 август – 15 септември 2013) и да се ангажира с дейностите, съобразно условията на техническото задание.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съпътстващи дейности, анализ и верификация на данните. • Балансиране на обработката на материали от отделните изпити; • Въвеждане на ключове за верни отговори, предоставени от Възложителя; • Верифициране на резултатите и анализ на базата данни с оценки от ДЗИ; • Коригиране на системно ниво на операторски грешки; • Съгласуване на корекции от оператори и комисии по проверка и оценка; • Служебно отбелязване в базата данни на случаи с нечетими бар кодове или повредени бланки.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2013