Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието, младежта и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Филип Иванов - главен експерт, дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217600, E-mail: ph.ivanov@mon.bg, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет услуга за изпълнение на дейности по oбслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с юнска и септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2013. Услугата включва: 1. Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизиранасистема за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзкас юнска и септемврийска сесия на ДЗИ 2013, в това число – преинсталиране на операционни системи и потребителски софтуер, обслужване на 60 компютъра, 60 броя UPS, принтери, 60 високооборотни скенера и 10 бар код четци, 5 бр. сървъра със софтуер завиртуализация(Citrix Xen Server и PHD Virtual Backup), конфигуриране на виртуален клъстър и репликация с load balance и управление на бази данни (СУБД, MSSQL и MYSQL), инсталация, тестване и поддръжка на сървърни UPS, техническа профилактика, преинсталиране на драйвери и управляващи програми, подмяна на дефектирали компоненти и анализ на проблемите. 2. Изграждане на информационна инфраструктура (изграждане на структурно окабеляване и съответната конфигурация на всички крайни устройства и необходимото комуникационно оборудване) в две локации (оценителни гнезда) на територията на гр. София.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50324000, 50324100

Описание:

Услуги по оказване на техническа помощ, свързана с персонални компютри
Услуги по поддържане на компютърни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Описание на дейностите: 1. Преинсталация и настройка на 60 компютърни конфигурации – Dual BootWindows/Linux,CUPS 2. Оказване на техническо съдействие за инсталиране и поддръжка на специализирансофтуер тип клиент-сървър за автоматизирана обработка на специализирани бланки от държавни зрелостни изпити, както следва: a) клиентска част под OS Linux – разпознаване тип OMR на специализирани бланки от държавни зрелостни изпити; b) клиентска част под MS Windows – електронно разсекретяване на идентификационни бланки на зрелостници; 3. Осъществяване на свързаност на компютърните конфигурации с периферни устройства– високоскоростни скенери (модел Fujitsu, серия fi-xx), принтери, баркод четци, UPS-и, инсталация на драйвери под Linux и Windows, тестване за работоспособност, качество на сканиране и печат, допълнителни настройки на периферното оборудване за работа с информационните системи, съобразно качеството на бланките и фабричния печат. 4. Извършване на подмяна на консумативи за скенери (ролки и др.) и принтери. 5. Инсталация, конфигуриране и поддръжка на 5 (пет) броя сървъри (IBM X3650 2xQuadCore Intel XEON E5520) със софтуер за виртуализация CITRIX XENServer Enterprise Edition за период от 6 месеца (Май - Октомври 2012 г.). По отношение на сървърите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури следните дейности: a) Администриране на операционните системи (ОС); b) Администриране на системите за управление на базите от данни (СУБД); c) Ежедневен контрол на еталонните параметри и работоспособността на ОС, СУБД и софтуера за виртуализация; d) Възстановяване на работоспособността на ОС, СУБД и софтуера за виртуализация в случай на срив; e) Администриране на дисковото пространство с цел оптималното му използване. 6. Оказване на техническо съдействие за инсталиране и поддръжка на специализирансофтуер тип клиент-сървър за автоматизирана обработка на специализирани бланки от държавни зрелостни изпити (сървърна част), както следва: a) сървърна част под виртуална машина на OS Linux – агрегиране, индексиране и сортировка на сканирани изображения чрез OMR софтуер на специализирани бланки от държавни зрелостни изпити; b) сървърна част под виртуална машина на MS Windows Server – агрегиране, индексиране и сортировка на електронно разсекретени идентификационни бланки на зрелостници; 7. Извършване на ежечасен backup за периодите 20 май – 10 юни и 31 август – 15 септември 2012 година на база данни със сканирани изображения и обобщени резултати за приблизително250 000 (двеста и петдесет хиляди) бр. изпитни работи. 8. Извършване на ежедневен backup на сървърите (full mirror backup with duplication). 9. Изграждане на информационна инфраструктура (изграждане на структурно окабеляванеи съответната конфигурация на всички крайни устройства и необходимото комуникационно оборудване) в две локации (оценителни гнезда) на територията на гр. София. 10. Обслужване на платформа за автоматизирана обработка и съхранение на данните за приблизително 250 000 сканирани изображения-бланки от държавни зрелостни изпити и съответни бази данни със зрелостници и оценки – следене за натоварвания, проблеми с паметта и охлаждането, подмяна и преинсталация на операционни системи, архивиране на информацията, осигуряване на непрекъсваема работа, техническа профилактика и поддръжка през целия период на сканирането и разсекретяването.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Всеки участник следва да има общ оборот в размер на не по-малко от 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС от дейност, сходна с предмета на поръчката за предходните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.). Доказва се с подписан от участника списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), придружен от поне две препоръки за добро изпълнение. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора. 2. Участникът трябва да работи по сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Всеки участник трябва да разполага с офис на територията на гр. София. 4. Учасстникът следва да осигури екип от минимум 4 (четирима) специалисти, които ще участват в изпълнението на настоящата поръчка - прилага се списък с лицата, които ще участват пряко в изпълнението на поръчката; 5. Изисквания към професионалната квалификация на лицата, участващи в изпълнението на поръчката. Лицата, участващи в екипа, отговарящ за изпълнение на поръчката следва да имат познания по: • Windows Server 2008 R2 • MS SQL 2008 • MySQL • Debian Server • Citrix XENSERVER • MS NET Framework • C++, QT4, Perl, PHP Тези обстоятелства се доказват с приложение на автобиографии и/или сертификати/удостоверения на членовете на екипа, който ще участва в изпълнението на поръчката. 6. Участникът следва да осигури минимум четирима специалисти от екипа, които ежедневно (от 9 до 18 часа) в рамките на периода на провеждане на оценяването за ДЗИ 2013 (20 май – 10 юни и 31 август – 15 септември 2013 г.) да се ангажират с текущото обслужване, поддръжка и настройки на посочените в Техническото задание техника и оборудване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2013