Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: “Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 18/313/00139 „Изграждане на туристическа инфраструктура – съоръжения и места за отдих: «Туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. Умището», землище на с. Батин.”, финансиран по Договор № 18/313/00139 от 21.11.2012г. за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ за проект «Изграждане на туристическа инфраструктура съоръжение и места за отдих «Туристическа пътека ис места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. «Умището», землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово» по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от ПРСР за периода 2007-2013 г., Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Описание на предмета: Строително-монтажни работи по осъществяване на проект «Изграждане на туристическа инфраструктура съоръжение и места за отдих «Туристическа пътека ис места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. «Умището», землище на с. Батин, ЕКАТТЕ 02854, община Борово». Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническите спецификации и Количествените сметки към публичната покана - същите на достъпни в профила на купувача http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html. * Начин на заплащане: съгласно проектодоговора към публичната покана. * Място на изпълнение: село Батин, община Борово, област Русе. * Срок на валидност на офертите: най-малко 180 /сто и осемдесет/ календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите, посочен в Публичната покана. * Гаранция за Изпълнение на договора: 2% от стойността на договора без ДДС. * Обособени позиции: Няма. Не се приемат варианти на офертата. * Срок на изпълнение: участникът предлага срок за изпълнение на СМР, който започва да тече от откриване на строителната площадка и не може да е повече от 12 /дванадесет/ календарни месеца. ! Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата.! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/ и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.! При сключване на договор определеният за изпълнител представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.! Договорът влиза в сила от датата на получаване от Община Борово /бенефициент по договора за финансиране/ на уведомително писмо с решението за съгласуване на проведената процедура на избор на изпълнител на СМР по проекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Количествената сметка за обекта и Техническите спецификации. Цялата документация, вкл. Техническите спецификации и количествените сметки са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

253682 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Село Батин, община Борово, област Русе.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални финансови изисквания: 1.Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от строителство за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в размер равен или по-голям от 720 000,00 лв. (седемстотин и двадесет хиляди лева) без ДДС, общо за трите години; 2.Участникът следва да притежава валидна Застрахователна полица за професионална отговорност като строител с минималната застрахователна сума за строител съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството съгласно категорията на строежа, предмет на поръчката – четвърта категория. В случай, когато участникът е обединение, посочените по-горе минимални изисквания се отнасят за обединението като цяло. Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на участие. Минимални технически изисквания: 1. Участникът следва да има сключен поне 1 /един/ договор за строителство, сходен с предмета на поръчката през последните 5 /пет/ години (2008, 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.); 2. Участникът да разполага с екип, предвиден за изпълнение на обекта, който да бъде ангажиран с изпълнението на строително – монтажните работи, при спазени следните условия: 1. Технически ръководител – квалифициран отговорник съгласно чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от Закона за устройство на територията - архитект или строителен инженер (или еквивалент) с 5 (пет) години стаж по специалността; 2. Строителен техник, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията и стаж не по-малко от 5 години; Специалист – контрол по качеството; 3. В процедурата могат да участват лица, които имат сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна, с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на поръчката. Същата трябва да е придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора. 4. Участникът следва да има придобити сертификати за качество: - Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника, с предмет: Реконструкция, инфраструктурни обекти, благоустройство. - Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен за участника, с предмет: Реконструкция, инфраструктурни обекти, благоустройство. - Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника, с предмет: Реконструкция, инфраструктурни обекти, благоустройство. В случай, когато участникът е обединение, посочените по – горе минимални изисквания се отнасят за обединението като цяло, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертфикат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 5. Участникът да разполага с Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентно /за чуждестранни участници/ за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи предмет на настоящата процедура или да се представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния закон на участника. Забележка: Договор, сходен с предмета на поръчката: договор за изграждане и реконструкция на техническа инфраструктура, благоустройство. Изискванията и условията са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за Комплексна оценка на офертите и относителната им тежест: Техническото предложение – 40%; Предлагана цена – 60%. Начинът на оценка и класиране на офертите по получената комплексна оценка е съгласно Методиката за оценка към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, в тази последователност: 1.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 2.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 3.Ценова оферта за изпълнение на поръчката, придружена с КСС и анализи на единичните цени – по образец; 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец със съдържание, подлежащо на оценка съобразно критериите и методиката. 5.Заверено от участника копие на годишен баланс за всяка от предходните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дайността си. 6.Участникът да представи декларация, съдържаща информация за общия оборот от дейности, аналогични с предмета на настоящата обществена поръчка за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. За физическите лица: Официални документи, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) 7.Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 5 години (2008, 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г.), придружен от копия от договорите или препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството. 8.Списък на ръководните и технически лица, придружен със заверени копия от официални документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения и сертификати. 9.„Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл.171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна; 10.Участникът следва да представи заверени копия от валидни сертификати за качество, както следва: -Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника, с предмет: Реконструкция, инфраструктурни обекти, благоустройство – заверено копие.-Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен за участника, с предмет: Реконструкция, инфраструктурни обекти, благоустройство – заверено копие. -Сертификат ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда или еквивалентен за участника, с предмет: Реконструкция, инфраструктурни обекти, благоустройство – заверено копие. 11.Удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентна – заверено копие. 12.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 ЗОП- по образец;13.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 14.Декларация за липса на обстоятелствата от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, съгласно условията за участие;15.Декларация за съгласие с проекта на договор.16.Технически спецификации – подписани и подпечатани на всяка страница;17.Декларация за участие/неучастие на подизпълнител/и и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/ите, ако се предвижда подизпълнител. *Изброените документи се поставят в посочената последователност в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от от деня и часа, посочени в поканата. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html. Възложител, Георги Любенов Георгиев - Кмет на Община Борово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2013