Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Илиана Захариева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611110, E-mail: iliana_z87@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Проверка на системите за финансово управление и контрол, тестване на контролната среда в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в Община Сливен и спазване рапоредбите на ЗОП и/или НВМОП за период 2007-2011 г.” Цели на обществената поръчка: 1.Проверка на функционирането и създаване на предпоставки за действие на контролна система характеризираща се със стабилност и повторяемост, за да се облекчи стандартизирането на процесите и повторяемостта в администрацията чрез трансфер на вътрешни умения и компетенции; 2.Подобряване на системите за управление и контрол с оглед постигане на стабилно финансово управление; 3.Проверка на законосъобразността на процесите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки включително относно планирането, подготовката, обявяването и възлагането им, както и изпълнението на договорите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Очаквани резултати 1. Идентифицирани рискове в организацията; 2. Извършена оценка на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол; 3. Установени съответствия със законодателството, вътрешните актове и договорите; 4. Установена степента на надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; 5. Изготвена оценка за ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; 6. Изготвена оценка за създадените условия за опазването на активите и информацията; 7. Доклад с препоръки за подобряване на дейностите в организацията. Подробна информация за изискванията за изпълнение на обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1 към документацията за участие. Документи, съставени при изпълнение на поръчката: Резултатът от работа на Изпълнителя ще бъде: Подробен доклад с всички констатации, препоръки и приложения. Съкратен доклад с основни изводи и заключения.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация съдържаща информация за оборота от услуги, сходни с предмета на договора за последните три финансови години,в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 6. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 120 000,00 лева (сто и двадесет хиляди лева), без ДДС.8. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентно), издаден за дейностите предмет на поръчката. 9. Декларация, съдържаща Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на обществената поръчкса изпълнени или изпълнявани през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - Образец № 7. Минимални изисквания: всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите. 10. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 8; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 9; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 40 точки; 2.Срок за изпълнение - 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2013