BG-Завет

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Завет, ул. "Лудогорие" № 19, За: Халиме Мехмедова - Секретар на Община Завет, РБ 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-195/10.04.2013г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Завет за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служители на община Завет, чрез провеждане на следните обучения: • Обучение по компютърни умения и знания за 36 участника. • Обучение по английски език за 14 участника. • Обучение по Ключови компетентности за 55 участника.Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация на настоящата документация. Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: “Повишаване на капацитета на служителите на Община Завет за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, финансиран от Кохезионен фонд на ЕС и правителството на Р България чрез Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013”, приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/ 12/ 2.2-07. Общата цел на настоящата поръчка е повишаване равнището на професионална компетентност на служители на община Завет по отношение на езиковата им подготовка, развитие на уменията за боравене с информационни технологии, както и развитие по ключови компетентности и умения за взаимодействие с хора от уязвимите групи и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване. Очаквани резултати: Повишен капацитет на служителите в община Завет чрез подобряване на квалификацията и повишаване на мотивацията им посредством: - проведено обучение по английски език - проведено обучение за ефективно взаимодействие на служителите от местната администрацията с хора от уязвимите групи - проведено обучение по компютърни знания и умения - проведени дейности за информация и публичност за популяризиране на проекта и неговите резултати Обучаваните постигат по-високо равнище на професионализъм. Те имат компетенции в нови области, както и надграждане на основни познания.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №А12-22-195/10.04.2013г. „Повишаване на капацитета на служителите на Община Завет за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служители на община Завет, чрез провеждане на следните обучения: • Обучение по компютърни умения и знания за 36 участника. • Обучение по английски език за 14 участника. • Обучение по Ключови компетентности за 55 участника.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Завет

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние -За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да: е реализирал общ оборот от последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 268 750.00 лв. (двеста шестдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута, както и оборот от подобни на предмета на настоящата поръчка услуги, в размер на не по-малко от 161 250.00 лв. (сто шестдесет и една хиляди двеста и петдесет лева), без ДДС или равностойност на посочената сума във валута. За „подобни” на предмета на поръчката се приемат услуги за организиране и провеждане на обучения. При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като минимално изискуемият оборот общо за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя;Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника:Копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната и когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участниците са установени, или представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). За физическите лица – копия от годишните данъчни декларации;Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот и оборота от подобни дейности на участника за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) –образец № 6; Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ;Минимални изисквания за технически възможности:За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да докаже опит в: Организиране и провеждане на обучения на възрастни (лица над 18 г. възраст) чрез проведени най малко 3 (три) обучения през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на оферти по настоящата поръчка;При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6; При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя;Организиране и провеждане на обучения на не по-малко от 315 обучени лица, на които са издадени сертификати за успешно преминато обучение;При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят само тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6;При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се прилагат и от подизпълнителя; Изискванията са подробно описани в Указанията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател П1 - Предложен срок в календарни дни за подготовка и организация на всяко отделно обучение, считан от момента на уведомление за започване на даденото обучение - максимална стойност 40 т.;Оценката по показателя ще се изчислява на база средно аритметичната стойност от предложените срокове на даден участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение, по следната формула: П1 = (С min /Сn) х 40 точки "С min" - най-ниската средноаритметична стойност от предложените срокове на даден участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране; "Сn"- средноаритметичната стойност от предложените срокове на оценявания участник за подготовка и организация на всяко отделно обучение;Показател П2 - Оценка на предложената стратегия за изпълнение на поръчката - максимална стойност 20 т.;Показател ПЗ - Предложена от участника цена - максимална стойност 40 т.;Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула: П3 = (Ц min /Цn) х 40 точки "Ц min" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране; "Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора; Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на стойностите на показателите П1, П2 и П3 и се изчислява по формулата: КО = П1 +П2 + ПЗ КО има максимална стойност 100 точки. Методиката за определяне на оценката е описана подробно в Указанията за участие от 23стр. - 25стр.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната документация, заедно с образци на документи могат да бъдат изтеглени от страницата на Община Завет www.zavet-bg.com Подадените оферти ще бъдат отворени на 10.05.2013год. от 10.00 часа в заседателна зала №201 на Общинска администрация - Завет, гр.Завет, ул."Лудогорие" №19

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2013