BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на Община Борово, съгласно Техническите спецификации и Количествените сметки», включващ следните обекти: Обект № 1 «Основен ремонт на Общинската пътна мрежа (ОПМ), включващ следните участъци: 1).RSE 1001-50004 /ІІІ-5402, Ценово-Обретеник/ Обретеник-Горно Абланово-Батин от 0+000 до 17+800 /17.800 км/; 2). RSE 2002-50008 /І-5,Тръстеник -Бяла/-Екзарх Йосиф-/RSE1001/ от 0+000 до 8+000/ 8.000 км/; 3). RSE 1003 /50012/3 / І-5,Обретеник-Бяла/Волово-Граница общ.(Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /І-5/ от 0+000 до 6+400 /6.400 км/; 4).RSE 2006-51027 /ІІІ-5101, Пет кладенци-Борово/Борово-граница общ./Борово-Две Могили/ - /RSE1082/ от 0+000 до 5+600 / 5.600 км/; 5.)RSЕ 1005-51021/3 /І-5,Обретеник-Бяла/Граница общ./Борово-Две Могили/-/Батишница-Бъзовец/RSE1082/ от 0+000 до 2+300 км /2.300 км/. Обект № 2 «Основен ремонт на ул.«Опълч.Дончо Марков»- гр.Борово»; Обект № 3 «Текущ ремонт на Уличната мрежа в Община Борово»; Обект № 4 «Текущ ремонт на Републиканска пътна мрежа в Община Борово».

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност за реализиране на поръчката: Общо до 183 481 лв. без ДДС, в т.ч. по обекти: За обект № 1 «Основен ремонт на Общинската пътна мрежа (ОПМ) – до 93 754 лв. без ДДС; За обект № 2 «Основен ремонт на ул.«Опълч.Дончо Марков»- гр.Борово» до 36386 лв. без ДДС; За обект № 3 «Текущ ремонт на Уличната мрежа в Община Борово» - до 43852 лв. без ДДС и За обект № 4 «Текущ ремонт на Републиканска пътна мрежа в Община Борово» - до 9489 лв. без ДДС. Цялата документация, вкл. Техническите спецификации и количествените сметки са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

183481 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съответно на обектите, включени в ремонтните дейности.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и Квалификационни изисквания към участниците: 1. Наличие на опит в строителството с предмета на поръчката – да има изпълнени не по-малко от 3 (три) договора с предмета на поръчката общо за последните 3 /три/ години. 2. Наличие на оборот от СРР с предмета на поръчката за последните 3 /три/ години общо в размер на не по-малко от 300 000 лева. без ДДС. 3. Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да притежава актуален лиценз за съответната категорията на обектите. 4. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. 5. Наличие на валидна застраховка за професионална отговорност на участника по чл.171 от ЗУТ за срока на договора, съответстваща на категорията на обектите. !Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процедурата.! ! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.! ! При сключване на договор определеният за изпълнител представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% (два процента) от стойността на поръчката без ДДС.!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка: “Икономически най-изгодна оферта”. Показатели за Комплексна оценка на офертите и относителната им тежест: П1. Организация за изпълнение на поръчката – 50%; П2. Срок за изпълнение – 5% точки; П3. Цена за изпълнение на СМР – 40 %; П4. Размер на авансово плащане – 5%. Комплексната оценка = П1+П2 + П3+П4. На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Начинът на оценка и класиране на офертите по получената комплексна оценка е съгласно Методиката за оценка към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ, в тази последователност: 1.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 2.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 3.Ценова оферта за изпълнение на поръчката, придружена с КСС и анализи на единичните цени – по образец; 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – по образец със съдържание, подлежащо на оценка съобразно критериите и методиката. 5.Застрахователна полица за застраховка професионална отговорност на участника по чл. 171 от ЗУТ за срока на договора, съответстваща на категория на обектите; 6.Удостоверение за вписване в ЦПРС, съответстващо на категория на обекта; 7.Справка-Декларация за общия оборот и оборота от изпълнение на СРР с предмета на поръчката, придружена с ОПР и баланс за 2012г., 2011г., 2010г.; 8.Списък-Декларация на изпълнени договори с предмета на поръчката за последните 5 /пет/ години, който да съдържа дата на договора, както и предмет, възложител и стойност и да е придружен с референции от възложители на по-важните обекти и копия на договори за съответния обект; 9.Списък-Декларация на техническото оборудване, което участникът предвижда за изпълнението на поръчката; 10.Списък-Декларация на специалистите, включително отговорниците по качеството, които ще участват в изпълнението на поръчката; 11.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 ЗОП- по образец; 12.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 13.Декларация за съгласие с проекта на договор. 14.Технически спецификации – подписани и подпечатани на всяка страница; 15.Декларация за участие/неучастие на подизпълнител/и и декларация за съгласие за участие от подизпълнителя/ите, ако се предвижда подизпълнител. * Изброените документи се поставят в посочената последователност в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и точното наименование на предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се подават и приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени от Възложителя на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са публикувани в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html. Възложител, Георги Любенов Георгиев - Кмет на Община Борово

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2013