Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реконструкция и изграждане на улична мрежа в кв. "Промишлена зона" гр. Сливен - реконструиране на улица от о.т. 510 до о.т. 512 с паркинг за автобуси и леки коли между о.т. 511 - о.т. 508 - о.т. 507” 1.Улица от о.т. 510 до о.т. 512 (Пром. зона – Сливен) Предвижда се рехабилитация на асфалтобетоновата настилка на съществуващата улица започваща от четвъртокласния път SLV 2079 /Самуилово- Сливен/ с дължина 137 м. Ширината на настилката е 6 м , а напречния наклон е 2 %. Пътна конструкция •Плътен асфалтобетон - 4 см Е=1200 Mpa •Неплътен асфалтобетон - min 3.5 см Е=1000 Mpa Предвижда се съществуващата тротоарна настилка да бъде демонтирана, тротоарите с ширина 1,5 м профилирани и стабилизирани с несортиран трошен камък с дебелина 15 см. Бордюрните криви от 8 м и 9 м при заустванета към четвъртакласния път, 8 м при паркинга за автобуси и 3м при паркинга за леки коли, осигуряват безпроблемно преминаване на автобуси и тежкотоварни коли. Запазва се начина на отводняване, чрез съществуващите колектори и дъждоприемни шахти разположени в най-ниската част на вдлъбнатата вертикална крива. Надлъжния наклон гарантира отводняването и видимостта по цялото протежение на улицата. 2.Улица от о.т. 511 до о.т. 507е - дължина 158,4 м Съвпада с трасето на предвидената по регулационния план улица от о.т. 511 към о.т. 507 . Ширината на пътното платно е 7 м, а на паркинга за автобуси 3.5 м. Напречния наклон е двустранен 2,5 %. Надлъжния наклон от 0,65 % и 1.1 % насочва водата към изградената колекторна система. Бордюрните криви от 8м при паркинга за автобуси и 3 м при паркинга за леки коли, гарантират достъпа до тях. Ивицата предвидена за тротоар, остава като зелена площ. Предвидена е следната пътна конструкция: •Плътен асфалтобетон - 4 см Е=1200 Mpa •Битуминизирана основа - 6 см Е= 900 Mpa •Несортиран трошен камък /0-40/ - 15 см Е= 300 Mpa •Несортиран трошен камък /0-63/ - 25 см E= 250 Mpa 3.Паркинг за автобуси Предвижда се изграждането на паркинг за 10 автобуса, осигуряващ възможност и за маневриране на автобусите, превозващи гражданите, работещи в тази зона. Ширината на настилката е 13 м, две ивици за надлъжно паркиране с ширина 3.5 м и 6 м платно за маневриране. Напречния наклон е 2.0 %. Надлъжния наклон от 1.16 % насочва водата към изградената колекторна система. Пътна конструкция: •Плътен асфалтобетон - 4 см Е=1200 Mpa •Битуминизирана основа - 6 см E= 900 Mpa •Несортиран трошен камък /0-40/ - 15 см Е= 300 Mpa •Несортиран трошен камък /0-63/ - 25 см Е= 250 Mpa 4.Паркинг за леки автомобили Обособява се паркинг за 80 леки автомобила, като 3 от тях са за инвалиди. Ширината на настилката е 17 м, два реда за напречно паркиране с ширина 5 м и 7 м платно за маневриране. Напречния наклон е 2.0 % и 2.5 %. Надлъжния наклон от 1.17 % насочва водата към изградената колекторна система. Пътна конструкция: •Плътен асфалтобетон - 5 см Е=1200 Mpa •Несортиран трошен камък /0-40/ - 10 см Е= 300 Mpa •Несортиран трошен камък /0-63/ - 25 см Е= 250 Mpa

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 към документацията за участие. Плана на настилката и организацията на движението са видни от чертежи – Приложение № 2 и Приложение № 3 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Допълнителна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова. 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3. 5. Ценово предложение - Образец № 4. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. 8.2. Декларация Образец № 7, съдържаща информация за оборота от изграждане, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа, общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания: Участниците следва да са реализирали оборот от строителство, предмет на поръчката (изграждане, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа), общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 600 000,00 лева (шестстотин хиляди лева), без включен ДДС.9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания втора група, IV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 60 точки; 2.Срок за изпълнение - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.2. Декларация по образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на офертата, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за изграждане,основен ремонт, технологично възстановяване, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа. 9.3.Декларация за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката–свободна форма, придружена с документи за собственост, договори за наем/лизинг/ползване.За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: самосвал–2,асфалтополагач–1,гудронатор–1,пътна фреза–1,моторен фугорез–1,компресор за чистене на основи при кърпки–1,самоходен валяк-вибрационен до 1.5 т.–1,самоходен валяк-вибрационен до 10 т.–1,багер–1,бобкат–1.9.4.Декларация за наличието на собствена и/или наета асфалтова база – свободна форма, с приложени копия от документи за собственост или наем или договор за закупуване на асфалтова смес.Минимални изисквания: за изпълнение на поръчката всеки участник трябва да разполага със собствена и/или наета асфалтова база или да е сключил договор за закупуване на асфалтова смес.При предоставяне на договор за закупуване на асфалтова смес договорените количества на сместта трябва да обезпечават изпълнението на поръчката.10.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 9.11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 10.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Към документацията се съдържа и Образец № 12 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията за участие спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2013