Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтните дейности на Oбединено детско заведение - Чепеларе, филиал „Елхица“ включват: - Подмяна на дограма; - Ремонт на санитарните възли; - Топлоизолация/саниране на фасадата; - Ремонт на покрива и покривното пространство

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описано в КСС, част от документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

135406 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки кандидат трябва: - да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за изпълнение на строежи минимум 4-та категория строежи и да притежава актуален лиценз за съответната категория на строежа; - да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката; - да е реализирал оборот от дейността за последните три финансови години (2010г., 2011г. и 2012г.) общо в размер на 400 000лв., в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, за изпълнени СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка; - да създаде заетост чрез наемане на регистрирани в Дирекция бюро по труда (ДБТ) на средно-месечно 8 души безработни на горецитирания обект; - да постигне пазарно съотношение на труд и материали; - да изплаща пазарни заплати (не по-ниски от минимална цена на труда за страната) на наетите безработни лица за изпълнение на дейностите и да спазва изискванията за закрила на заетостта и условията на труд; - да заплаща осигурителни вноски на база осигурителните прагове за съответната длъжност към периода; - да осигури реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници; - да създаде работни места при реализиране на обекта; - да извърши застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, на всички работещи на обекта, валидно за целия период на договора; - да спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба и правилата на Проект „Красива България” (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП и РДОУПКБ); - да има опит в извършване на подобен вид строително-ремонтни работи и да притежава необходимото техническо оборудване. Ръководният и техническият персонал на кандидата трябва да притежава опит и квалификация, съответстващи на предмета на поръчката (техническият ръководител на обекта да притежава образование и минимум 5 години професионален опит за заеманата длъжност); - да има на разположение за целия срок за изпълнение на СМР на обекта необходимият брой квалифицирани строителни работници, съобразно видовете работи по КСС; - да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на конкретните СМР по КСС към договора. Всеки кандидат извършва оглед на място на горепосочения обект, запознава се с всички условия, които биха повлияли на предложението, и подписва декларация Приложение – Декларация посещeние на обект ОБРАЗЕЦ №2. Всеки кандидат изготвя оферта в съответствие с указанията и условията, посочени в документацията за участие. При изготвяне на предложението кандидатът трябва да отчита факта, че строително-ремонтните работи биха могли да се извършват и в експлоатационни условия на сградата. Офертата на всеки кандидат трябва да е изготвена в съответствие с условията за заетост и наемане на безработни. Заложените човекомесеци труд следва да са определени по такъв начин, че да бъдат удовлетворени всички договорени изисквания по заплащането на заетите работници, вкл. на безработните. Всеки кандидат представя в офертата частта на цената на материалите спрямо общата стойност на СМР, съгласно анализите на единичните цени от количествено-стойностната сметка (КСС). В единичните цени на видовете СМР от КСС следва да се включат всички видове операции, които технологично са необходими за изпълнение на конкретния вид СМР, до окончателното му завършване, освен ако не са подадени от възложителя като отделна операция. В случай, че в единичната цена не са включени цени на съпътстващи операции, необходими за извършване на дадения вид СМР, кандидатът следва да отчете обстоятелството, че разплащането им като допълнителен вид СМР няма да бъде допуснато и същите ще се извършват за сметка на изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена – 60 точки; 2. Елементи на ценообразуване за допълнителни видове СРР общо – 40 точки в т.ч. - часова ставка - 8 точка; - допълнителни разходи върху труд - 8 точка; - допълнителни разходи върху механизация - 8 точка; - доставно- складови разход - 8 точка; - печалба - 8 точка;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки кандидат предлага гаранционни срокове в години за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта, като попълва Приложение – Декларация за гаранционни срокове ОБРАЗЕЦ №8. Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на настоящата документация и изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Всеки кандидат отчита обстоятелството, че при подписване на договора, задължително следва да представи документ за внесена парична или банкова (по свой избор) гаранция за добро изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 1 и Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП, в т.ч. и удостоверения за липса на задължения към възложителя. Ако изпълнителя избере да представи банкова гаранция за добро изпълнение следва да има предвид, че тя трябва да бъде с валидност 6 месеца след приемането на СМР на обекта. Всеки кандидат представя само една оферта.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2013