Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Варна, гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г,, За: Анатоли Кирчев Иванов, България 9004, Варна, Тел.: 052 689011, E-mail: varna@nhif.bg, Факс: 052 689013

Място/места за контакт: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 76 Г

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, залегнали в Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Всички дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, в съответствие с Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2. Организиране и извършване на профилактичени прегледи и изследвания, както следва: - при офталмолог – прогнозен брой лица до 112 човека - ехография на коремна кухина – прогнозен брой лица до 112 човека - ехография на щитовидна жлеза – прогнозен брой лица до 112 човека - лабораторни изследвания /холестерол, триглицериди, кръвна захар/ - прогнозен брой лица до 112 човека

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на служителите на РЗОК Варна от служба по трудова медицина /прогнозен брой лица до 112 служители/ за дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ, в съответствие с Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. Организиране и извършване на профилактичени прегледи и изследвания на прогнозен брой лица до 112 човека при офталмолог, ехография на коремна кухина, ехография на щитовидна жлеза, лабораторни изследвания /холестерол, триглицериди, кръвна захар/.Числеността се коригира съобразно броя на напусналите или освободени и новоназначени служители в РЗОК Варна, за което възложителят уведомява изпълнителя. Възложителят заплаща реално извършените прегледи и изследвания

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СТМ, сградата на РЗОК Варна, в която ще бъдат извършени профилактичен преглед от офталмолог, ехография на коремна кухина, ехография на щитовидна жлеза и вземане на биологичен материал за лабораторни изследвания - холестерол, триглицериди и кръвна захар и лечебно заведение, в което ще се извършат лабораторните изследвания.

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки кандидат следва да изготви техническо предложение образец-/приложение №1/ в съответствие с Изискванията към кандидатите и Изисквания към документите, описани в Публичната покана, което трябва да включва и пълен опис на документите в офертата /приложение №2/. 2. Всеки кандидат следва да изготви ценовото си предложение по приложенията към настоящите Техническите изисквания и указания за офериране, образец на Ценово предложение (Приложение №3), като на съответните места бъдат нанесени предлаганите цени. Ценовото предложение трябва да е с подпис и печат на кандидата. 3. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 4. СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от закона. 5. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 6. Всеки кандидат следва да представи заверени от него копия на документите за регистрациите си. 6. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 8. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, декларация за съгласие за участие като подизпълнител и административни сведения (Приложения № 4-9). 9. В случай, че дейностите по т.2.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране ще се извършват от подизпълнител кандидата следва да представи договор с лечебно заведение, който ще ги извършва. 10. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/05/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2013