Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка е за организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България” за 2013 г. Курсът за професионално обучение е по специалността: „Външни облицовки и настилки“, код по СППОО 5820307, за придобиване на II/втора/ квалификационна степен. Общият брой на курсистите е 11, от които трима пътуващи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

300 часа, 41 работни дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Бяла Слатина.

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнението: Поканата е до всички обучаващи организации с образователни програми, съответстващи на Закона за професионалното образование и обучение, които са регистрирани в НАПОО по установения ред и желаят да участват в провеждането на горепосочения курс. Участникът да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги (организиране и провеждане на професионални обучения), сумарно за последните 3 години, в размер не по-малко от 10 000,00 лв. (Десет хиляди лева) лева без ДДС,като при участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението; минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им). Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания: Да е изпълнил през последните 3 години най-малко 2 договора с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка. Да разполага с оборудвана материално-техническа база (МТБ) в гр. Бяла Слатина за провеждане на професионалното обучение по теория и практика, вкл. със самостоятелни учебни места за всички курсисти, с учебно-технически средства за обезпечаване на обучението (специално оборудване, прибори, инсталации, съоръжения и др.). Участникът да разполага с преподавателски състав за специалността, отразен в списък съдържащ: име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи за всеки преподавател. Участникът да е лицензиран съгласно разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение, като за доказателство прилага заверено копие на лицензия, издадена от НАПОО (забележка: при участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административе

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сумата от 5 BGN в касата на Община Бяла Слатина - ул. "Климент Охридски" №68, гр.Бяла Слатина, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. или се внасят по следната банкова сметка: BIC: IABG BGSF, IBAN: BG43IABG74948402026200; вид плащане: 448007; Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Бяла Слатина. Офертата трябва да съдържа: 1. Приложение към ОБРАЗЕЦ №1 – Списък на документите 2. Приложение ОБРАЗЕЦ №1 – Оферта 3. Приложение ОБРАЗЕЦ №2 – Административни сведения 4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност (при обединение, което не е юридическо лице, се прилага заверен учредителен акт на обединението, в който задължително е посочен представляващият) 5. Документ за закупена тръжна документация (копие) 6. Приложение ОБРАЗЕЦ №9 (декларация по чл. 47 от ЗОП) 7. Приложение ОБРАЗЕЦ №9.1 (декларация по чл. 47 от ЗОП) 8. Приложение ОБРАЗЕЦ №9.2 (декларация по чл. 47 от ЗОП) 9. Приложение ОБРАЗЕЦ №8 – Декларация за приемане на договора 10. Приложение ОБРАЗЕЦ №7 – Декларация по чл. 50 от ЗОП (справка за икономическото и финансово състояние на участника) 11. Приложение ОБРАЗЕЦ №6 – Декларация основни договори (списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката) 12. Референции (препоръки) за добро изпълнение на договорите, посочени в списъка на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката 13. Приложение ОБРАЗЕЦ №10 – Описание МТБ 14. Списък на преподавателския състав за съответната специалност, съдържащ: име, трудов стаж, образование и доказващи квалификацията документи; 15. Лицензия от НАПОО; 16. Декларация за липса на задължения към НАП; 17. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) 18. Приложение ОБРАЗЕЦ №11 – Декларация подизпълнител (в случай на подизпълнител) 19. Приложение ОБРАЗЕЦ №3 – Техническо предложение 20. Учебна програма за съответното обучение заверена от НАПОО (копие). 21. Приложение ОБРАЗЕЦ №4 – Ценово предложение 22. Приложение ОБРАЗЕЦ №5 – План-сметка Офертите се приемат до 16:00 ч. на 30.04.2013г. в сградата на Община Бяла Слатина. Те следва да бъдат запечатани в плик с надпис „За участие в обществена поръчка с предмет: Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Външни облицовки и настилки“, с код по СППОО 5820307, за придобиване на II/втора/ квалификационна степен ”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/04/2013