Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка на територията на Община Сливен” Строително-ремонтните дейности ще бъдат извършвани по участъци от уличните (пътните) платна, където настилките са силно амортизирани и включват следните дейности:1.Фрезоване повредена асфалтова настилка до 8 см. дебелина; 2.Изкърпване трошенокаменна настилка до 15 см. дебелина; 3.Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло ( Зона А), включително уплътняване; 4.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4 см. ръчно – оформяне, почистване, грундиране с битумна емулсия, полагане, уплътняване и всички свързани с това разходи; 5.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4- 6 см. ръчно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи; 6.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи; 7.Изкърпване на дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебелина до 4 - 6 см. машинно - оформяне, почистване, грундиране с битумна емуслия, полагане, уплътняване и всички свъразни с това разходи; 8.Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3 мм. С подходящ материал на битумна основа; 9.Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес с всички свързани с това разходи, съгласно Техническа спецификация на НАПИ 2009 г.; 10.Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон с всички свързани с това разходи, съгласно Техническа спецификация на НАПИ 2009 г.; 11.Доставка и монтаж видим бордюр 18/35/100 (50); 12.Изравняване на дъждоприемни шахти и капаци на РШ; 13.Изкоп с багер на транспорт; 14.Превоз на инертни материали/асфалтови смеси с подходящи за целта транспортни средства; 15.Рязане на асфалтова настилка с моторен фугорез; 16.Полагане на студена смес /студена битумна емулсия и фракция трошен камък 2-4 мм/ чрез струйно-инжекционен метод.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възлагането ще се прави на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от Възложителя и/или от докладни записки (констативни протоколи) от работна група, включваща експерти от Дирекция „Общинска инфраструктура” и одобрени от заместник-кмет „Устройство на територията и строителството”. Последователността на възлагане ще става по приоритет. Информация за нужда от ремонтни дейности може да се подава и допълнително от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение на конкретни обекти по възлагателни писма се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на СМР. Цена на всяка конкретна поръчка ще се формира въз основа на количествено – стойностна сметка на видовете работи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Допълнителна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова. 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3. 5. Ценово предложение - Образец № 4. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията за участие Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. 8.2. Декларация Образец № 7, съдържаща информация за оборота от основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа, общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания: Участниците следва да са реализирали оборот от строителство, предмет на поръчката (основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа), общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 600 000,00 лева (шестстотин хиляди лева), без включен ДДС.9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания втора група, IІІ категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.2. Декларация по образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на офертата, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за основен ремонт, технологично възстановяване, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на пътната/уличната мрежа. 9.3.Декларация за техническото оборудване, за изпълнение на поръчката–свободна форма, придружена с документи за собственост, договори за наем/лизинг/ползване.За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване: самосвал–1,асфалтополагач–1,гудронатор–1,пътна фреза–1,моторен фугорез–1,компресор за чистене на основи при кърпки–1,вибрационна плоча–1,самоходен валяк-вибрационен до 1.5 т.–1,самоходен валяк-вибрационен до 10 т.–1,багер–1,бобкат–1.9.4.Декларация за наличието на собствена и/или наета асфалтова база – свободна форма, с приложени копия от документи за собственост или наем или договор за закупуване на асфалтова смес.Минимални изисквания: за изпълнение на поръчката всеки участник трябва да разполага със собствена и/или наета асфалтова база или да е сключил договор за закупуване на асфалтова смес.При предоставяне на договор за закупуване на асфалтова смес договорените количества на сместта трябва да обезпечават изпълнението на поръчката.10.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 9.11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Към документацията се съдържа и Образец № 12 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията за участие спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2013