Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар - Сливен и микро пазари”, подобект „Микро пазар в ж.к. „Дружба”, гр. Сливен” Микро пазарът в ж.к. „Дружба”, предмет на настоящата поръчка е разположен в УПИ ІІ, отреден за търговия и битови услуги, в кв. 612, по плана на кв. „Дружба”, одобрен със Заповед РД 15-140 от 23.02.2001 г. на кмет на община Сливен. Пазарът е едно място на комуникации, както на търговци с клиенти, така и на срещи с познати. Желанието на Възложителя е голяма част от стоките да не се излагат директно на маси и сергии, като за целта ще се изградят павилиони. Теренът се нуждае от възстановяване и изграждане на нови пешеходни алеи и да се разбият стари бетонови настилки при площи за озеленяване. Павилионите са 5 на брой и ще се разполагат по схема одобрена от Главния архитект на Община Сливен. На ситуацията е посочено разположението върху терена на типовете павилиони, допълнителните съоръжения съпътстващи благоустрояването на терена, както и устройване на терена в северната част на парцела, за маси на открито. Зад масите ще се изгради защитна стена, с основа от видим бетон и връхна конструкция от триплекс стъкло на метална конструкция. В микро пазара има нефункционираща фонтанка за питейна вода, която ще се възстанови, и във водомерната шахта ще се монтира водомер, за отчитане на водата. Павилионите ще бъдат захранени с електрически ток, като за целта ще се положи кабел в PVC тръба от съществуваща касета, в близост с пазара до ново главно ел. табло. От преотчитащите електромери, монтирани в Главното табло, до всеки ще се изтегли кабел в PVC тръба. За изпълнение на поръчката са приложени всички необходими графични изображения, както и Количествена сметка на необходимите видове и количества СМР, за устройване на микро пазар в района на ж.к. „Дружба”, гр. Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

С ремонта се предвижда да се извършат следните СМР дейности на обекта: 1.Изграждане на фундаменти за монтаж на павилионите; 2.Монтаж на павилиони; 3.Благоустрояване на терен за разполагане на маси на открито със защитна стена; 4.Електрозахранване на целия микро пазар от съществуваща касета и изграждане на електроинсталация на павилионите; 5.Захранване с питейна вода и изграждане на РШ на канализацията за отпадни води, като се заусти в съществуващата улична канализация, източно от обекта; 6.Изграждане на водопроводна и канализационна инсталации на павилион тип 5 с тоалетна; 7.Довършителни работи, включващи бояджийски работи, обшивки с антикорозионно покритие и др.; 8.Монтаж на фонтанка; 9.Работи за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение; 10.Изпълнение на нови и реконструкция на съществуващи тротоарни настилки. Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 към документацията за участие. Чертежите на: ситуация, напречен разрез А-А, ветрозащитна стена – цялостен вид, павилион тип 1 – електро разпределение, павилион тип 1 – план основи, павилион тип 1 – разпределение в план, павилион тип 2 – план основи, павилион тип 2 – разпределение в план, павилион тип 3 – план основи, павилион тип 3 – разпределение в план, павилион тип 4 – план основи, павилион тип 4 – разпределение в план, павилион тип 5 – електро разпределение, павилион тип 5 – план основи, павилион тип 5 – разпределение в план, скица микро пазар „Дружба” и фрагмент от стена – напречен разрез А-А са достъпни за разглеждане от папака Техническа документация – Приложение № 2 към настоящата документация за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

130000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, Микро пазар „Дружба”

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова. 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3; 5. Ценово предложение Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. При участие на обединение изискването се отнася за всеки член на обединението. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическото и финансовото състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономическото и финансовото състояние се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 8.2.Информация за оборота на строителството, сходно с предмет на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7.Участникът трябва да има оборот на строителство, сходно с предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в размер не по-малко от 350 000 лева (триста и петдесет хиляди лева). Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 70 точки; 2.Срок за изпълнение - 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закон за Камарата на строителите). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители; 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 8; Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация; 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 9; Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител; 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 10; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции; 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 11 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2013