Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Провеждане на функционален анализ в Община Бяла Слатина”, което включва Извършване на Функционален анализ чрез прилагане на Единна методология за провеждане на Функционален анализ; Разработване на стратегия за организационно развитие и управление на рисковете; Мониторинг и контрол на изпълнението на резултатите от Функционалния анализ, по проект „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ” по Договор № 12-11-39/08.11.2012 г. по Бюджетна линия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/1.1-04 по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000, 80500000, 80532000, 79411000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по обучение
Услуги, свързани с обучение по управление
Консултантски услуги по общо управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да разработи Функционален анализ, чрез прилагане на Единна методология за провеждане на Функционален анализ, на базата на който да осъществи мониторинг на дублиращите се функции в рамките на администрацията и да направи предложения за подобряване на работата й, както и да разработи Стратегия за организационно развитие и управление на рисковете в община Бяла Слатина. Основната цел на настоящия проект е подобряването дейността на администрацията и повишаването качествотото на предлаганите от нея услуги. Извършването на Функционален анализ, чрез прилагане на Единна методология за провеждане на Функционален анализ следва да включва: • Планиране и подготовка на Функционалния анализ (ФА) – определяне на екипа, който ще проведе анализа, основните акценти, времевия график на анализа; • Провеждане на ФА – извършване на подробен анализ на дейността във всички структури на Община Бяла Слатина и конструиране на предложения за подобряването на работата и предлаганите услуги; • Приключване на ФА – съставяне на план за действие и на окончателен доклад от анализа; • Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на ФА – съставяне на анализ/доклад относно ефективното изпълнение на предложените препоръки/мерки, както и за пропуските и предоставяне на информация и публичност относно постигнатите резултати – мониторинг и контрол на изпълнението на резултатите от Функционалния анализ, с оглед постигне оптимизация на работата на администрацията, както и • Разработена Стратегия за организационна развитие и управление на рисковете в Община Бяла Слатина. Функционалният анализ на работата на администрацията на Община Бяла Слатина, Област Враца, на първо място, трябва да съответства и да спомага за изпълнение целите на проект „Подобряване структурата на администрацията в Община Бяла Слатина, чрез прилагане на Функционален анализ”, съгласно Договор № 12-11-39/08.11.2012 г. Функционалният анализ на работата на администрацията на Община Бяла Слатина, Област Враца, на второ място, следва да показва отлично познаване и съобразяване с валидната в момента нормативна база на различни равнища, свързана с доброто управление и ефективна администрация, в сила от 01.01.2013 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. 2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение. Споразумението се представя с нотариална заверка на подписи и съдържание.Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно физическо лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 3. Участникът следва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. За доказване на тези изисквания, участникът следва да представи декларации (по образец) за липсата на обстоятелствата по горецитираните членове от ЗОП. От процедурата се отстранява участник, който не отговаря на изискванията посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 4. Минимални изисквания за техническо състояние на участниците: Участникът следва да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, договори за услуги, сходни с предмета на поръчката. * Забележка: Под договори със сходен предмет, следва да се разбират изпълнени договори за услуги свързани с разработване на маркетингови проучвания, разработване на проекти, бизнес проучвания, анализи и оценки на стратегически документи, финансови анализи и проспекти, разработване на методологии и/или еквивалентни. Списък на лицата, пряко ангажирани с изпълнение на услугата. Към списъка да бъдат приложени документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участниците и на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците: В случай, че участникът е обединение посоченото изискване ще се прилага за обединението като цяло. В случай на участие на подизпълнители посоченото изискване ще се прилага и за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. 5. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот през последните три приключили финансови години – ОБЩО, не по-малко от 81 000,00 (осемдесет и една хиляди) лева без включен ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническа оценка на техническо предложение - тегловен коефициент – 70 т.; Предложена от участника цена - тегловен коефициент – 30 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/04/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията може да бъде получена в административната сграда на община Бяла Слатина, ет. 2, стая 207 или може да бъде изтеглена свободно от електронния адрес на Възложителя www.byala-slatina.com.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/04/2013