Версия за печат

BG-Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Хасково, бул. "Съединение" № 38, За: инж. Живко Боговски, РБългария 6300, Хасково, Тел.: 038 624037, E-mail: prrp_haskovo@abv.bg, Факс: 038 663631

Място/места за контакт: ОПУ Хасково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg..

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект , включително технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване на строителен надзор на обект: Републикански път III-8081 "Долни Главанак - Малки Воден" , разрушено мостово съоръжение при км 19+185":

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000, 70000000, 79000000, 79400000, 79410000, 79419000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Услуги, свързани с недвижими имоти
Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност
Консултантски услуги, свързани с оценяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на услугата - изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект, включително технически контрол по част "Конструктивна" и упражняване независим строителен надзор в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и означава дейностите по:1. Изготвяне комплексен доклад за оценка на съответствието на технически проект, включително технически контрол по част "конструктивна" 2. Упражняване на строителен надзор, съгласно технически проект по време на строителството по смисъла на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите актове / вкл. и контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР/;3. Координация на строителния процес до въвеждане на строежа в експлоатация;4.Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта; 5.Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно наредба №5/28.12.2006 г;6.Управление на изпълнението на проекта;7. Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;8.Други задължения предвидени в договора и законовите разпоредби.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

22000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Хасково, община Маджарово, републикански път III-8081 при км 19+185- разрушено мостово съоръжение

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 1.1. Оборот от услуги като строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции , /сходни с предмета на поръчката - упражняване строителен надзор на основен ремонт, реконструкция , рехабилитация и други на мостови съоръжения/ , сумарно за последните 3 /три/ години /2010, 2011 и 2012 г/ не по- малко от 60 000 /шестдесет хиляди/ лв. без ДДС. Доказва се със Справка за специфичния оборот/оборот от предмета на поръчката/. 1.2. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1.1.трябва да бъде изпълнено общо от обединението или от участник в него. 2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните ДОКУМЕНТИ: 2.1.заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 /три/ финансови години / 2010,2011 и 2012 г/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: 2.1.1.заверено копие на балансите за последните 3/три/ финансови /2010, 2011 и 2012 г/ години; 2.1.2.заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 /три/ финансови години /2010,2011 и 2012 г/; 3.Участника да притежава ЛИЗЕНЗ от ДНСК за извършване на оценка на съответствието на технически проект и строителен надзор и СПИСЪК на съответните правоспособни лица. 4.Да разполага с ЕКИП за изпълнение на строителния надзор: Ръководител екип, специалист отговарящ по количествата , специалист отговарящ по качеството на материалите и качеството на изпълненото СМР,геодезист, координатор по БЗ, които да бъдат с висше строително образование , да имат опит в упражняване на строителен надзор на основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и други на мостови съоръжения, което се доказва в трудово- биографична справка по образец и копие на дипломи на екипа. Да се представят СПИСЪК на екипа,трудово - биографични справки и копия на дипломи. 5. През последните 3 /три/ години 2010,2011 и 2012 г /да е изпълнил поне 1/един/ договор като консултант за упражняване строителен надзор с функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива, на обекти, сходни с предмета на поръчката / упражняване строителен надзор на основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и други на мостови съоръжения/ и да е изготвил поне два комплексни доклада за оценка на съответствието на технически проект, включително технически контрол по част "Конструктивна" - по Приложение № 7, придружено с референции и копие на договори.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания:1. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47 от ЗОП / по образец на Приложение №№1,2,3/; 2. Срок на валидност на офертите - 90 /деветдесет/ дни от датата на подаването им; 3.Участник, който не отговаря на изискванията на Възложителя се отстранява и не се класира;4. Участникът избран за изпълнител, при сключване на договора следва да представи:Документи по чл. 47, ал.9 от ЗОП; Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми - банкова гаранция по образец, съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Хасково IBAN:BG80UNCR 75273385023032 BIG: UNCRBGSF; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Декларации по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение №№1,2 и3 , попълнени от лицата, съгласно ЗОП;3. Оферта, съгласно Приложение №4; 4. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на изпълнени поръчки /основни договори/ сходни с предмета на поръчката / оценка на съответствие на технически проект и упражняване строителен надзор на основен ремонт, реконструкция, рехабилитация, и други на мостови съоръжения/ изпълнени през последните три години /2010,2011 и 2012 / , в т.ч. изискванията по т. 5 от Раздел III - Изисквания за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 7, референции, копие на договори, в т. ч. и мин. изисквания на Възложителя. 7. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми - банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: Уни Кредит Булбанк, клон Хасково; IBAN: BG80UNCR 75273385023032; BIG: UNCR BG SF; 8. Проект на договор, подпечатан и подписан на всяка страница от участника без цената - Приложение № 9; и Приложение № 9.1 - Декларация за приемане условията на договора. 9. Приложение № 8 - Административни сведения 10. Документи за доказване на икономическо и финансово състояние , съгласно раздел III - Изисквания за изпълнение на поръчката - Справка за оборота - т. 1.1 и документи по т. 2.1.1 и ,2.1.2, от раздел III.11.Нотариално заверени копия на застрахов. полици по чл. 171, ал.1 и чл. 173,ал.1 от ЗУТ12. Трудово - биографични справки - Приложение № 12;13. Лиценз;14. Списък на провосп. лица;15. Списък на Екипа и каква функция ще изпълнява на обекта;16. Копие на дипломи.17. Списък на документите, съдържащи се в офертата18.Участникът може да добави друга допълнителна информация , която счита за важна и полезна. ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Изискващите се приложения и документи се представят в три отделни запечатани непрозрачни плика с надпис Плик № 1 - Документи за подбор - всички документи с изключение на документите изискващи се в Плик №2 и Плик № 3.; Плик № 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката " - Приложение № 5- Техническа оферта и Плик № 3 "Ценово предложение - Приложение № 6- Ценова оферта.2. Върху плика в който са поставени трите отделни плика, да бъде отбелязана следната информация: адрес на Възложителя - АПИ - Областно пътно управление Хасково, бул. Съединение № 38, гр. Хасково: наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката. Офертите следва да бъдат представени до 07.05.2013 г до 12 ч в деловодството на ОПУ Хасково.АПИ - ОПУ Хасково представя достъп по електронен път до Приложенията към Поканата на интернет адреса на АПИ: http://api.government.bg/publichni_pokani.php. Раздел "Публични покани", до изтичане на срока на валидност посочен в раздел IV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2013